...סוביור ואר
 
1997
קורי התל האוושהב סוביורה תויטנדיסקוא-יטנא
וושיה הקירפא םורד University of Stellenbosch-ב םירקוח
,קורי הת לש וזל סוביורה לש תיטנדיסקוא-יטנאה ותוליעפ ןיב
.(Oolong Tea) גנולוא התו (Black Tea) רוחש הת

לש תיטנדיסקוא-יטנאה ותוליעפש אצמנ תחא הקידב תטיש יפל
וירחא םיאבה .םירחאהמ רתוי הקזח הצחמל ססתומ סוביור הת
,ססתומ סוביור הת ,ססתומ וניאש סוביור הת ויה (דרוי רדסב)
.רוחש התו גנולוא הת

,רוחש הת ,גנולוא הת :הדיריה רדס היה תרחא הקידב תטיש יפל
סוביור הת ,ססתומ סוביור הת ,הצחמל ססתומ סוביור הת
.קורי התו ססתומ וניאש

Food chemistry


1997
סדייא תדגונ תוליעפ לעב סוביורב דירכסילופ
יכ ואצמ ןפי הטוקגאנ Aichi Medical University-ב םירקוח
רשא ,תבכרומ המימחפ לש גוס ,(Polysaccharide) דירכסילופ
סדייא תדגונ תוליעפ ןיגפה סוביורה לש וילעמ יוצימב קפוה
.הקזח (Anti-HIV Activity)

ברועמ הז דירכסילופ יכ יוסינה תואצותמ םיקיסמ םירקוחה
.T יאתל סוריוה תורבחתה ןונגנמב

Bioscience, biotechnology, and biochemistry


2005 יאמ
תינוצמיח הקע תיקלח ענומ סוביור הת
הת תעפשה תא ונחב היקבולס Comenius University ירקוח
תודלוח לע (תוקד 10 ךשמב ,םימ ל"מ 1,000-ב םרג 2.5) סוביורה
.תרכוסה תלחמ המרגנ ןהל

התב תויטנדיסקוא-יטנאה תובוכרתה יכ הנקסמל ועיגה םירקוחה
תוכרעמב ןה תוליעי ןהו יקלח ןפואב תינוצמיח הקע תוענומ
תויליפורדיהו (Hydrophobic Systems) תויבופורדיה תויגולויב
.(Hydrophilic Systems)
שמשמה ,סוביורה הת לע ץילמהל ןתינ ,םירקוחה ירבדל ,ךכיפל
םיירלוקסו םיכוביסב לופיטלו העינמל ןייוצמ עייסמכ ,לבוקמ הקשמ
ינפמ ןיעה תנרבממ תוכרעמ לע הנגהל דחוימבו תרכוס ילוחב
ןצמח תורזגנ ידי-לע תנרבממ תוכרעמ לע הנגהל דחוימבו ןוצמיח
.(Reactive Oxygen Species - ROS)

Physiological Research


2006 רבמבונ
תונופמיס ביחרמ סוביור הת
י'צארק University Medical College ירקוח וכרע רשא יוסינב
דיאונובלפה השעמלו - סוביורה הת יכ וליג םה תודלוחב ןטסיקפ
ןפואב תונופמיס ביחרמ - וב יוצמה (Chrysoeriol) לוירסוירק
.יביטקלס

European Journal of Nutrition


2008 סרמ
סוביורה לש הנגהה תונוכת
ןואטפייק Cape Peninsula University of Technology ירקוח
,ססתומ וניאש סוביור הת לש םתעפשה תא ונחב הקירפא םורד
התו קורי הת ,(Honeybus) שבדה חיש הת ,ססתומ סוביור הת
Fumonisin B1 - FB1 ןלערה לש ותוליעפ דגנ (Black Tea) רוחש
.ןטרסמ רמוחב שומיש ךות ,תודלוחב דבכ יאת לע

לש הנגהה תונוכת תא ןיטקמ הססתהה ךילהת םיאצממל םאתהב
.םיחמצמ הת תואקשמ

Science Direct


2008 רבמטפס
תודלוחב דבכ יאת שדחמ סוביור הת
ואצמ היקבולס הבלסיטרב Comenius University-ב םירקוח
ירולכארטט ןמחפב ולערוה רשא תודלוחב דבכ יאת יכ
,הלערהה םרוג תקספה םע ,םישדחתמ (Carbon Tetrachloride)
.סוביור התב םתייקשה רחאל

ולפוטש ,תודלוחה וליג םיאתה תושדחתה תליחתמ םימי 7 רחאל
ALT םיזנאה לש ותוליעפ תנטקהל הייטנ ,סוביור הת תרזעב
ותוליעפב תיתועמשמ הנטקהו (Alanine Aminotransferase)
תלוכת ךסבו (Aspartate Aminotransferase) AST םיזנאה לש
הרקבה תודלוח תצובקל האוושהב ,(Bilirubin) ןיבוריליבה
.םימ הלבקש

ותמר הנטקו (Albumin) ןימובלאה זוכיר תמר התלע ןמז ותואב
הת תא ותשש ולאב (Malondialdehyde) דיהדלאידנולמה לש
.סוביורה

םילקימיכויבה םירטמרפה לכ ובש םיאתה תושדחתה ימי 42 םותב
התב ולפוטש תודלוחב .האירב המרל תודלוחה תוצובק לכ לש
ךומנ (Fibrotic Tissue) תיטורביפה המקרה רועיש הייה סוביורה
.הרקבה תצובקל סחיב

תעינמ םשל קר אל ץלמומ סוביור הת יכ ךכמ םיקיסמ םירקוחה
דבכ תולחמב לופיטלו תושדחתה ךרוצל םג אלא ,דבכ תולחמ
.(Liver Diseases)

General Physiology and Biophysics


2009 טסוגוא
ןטרסב םחלנ סוביור
ךכב תימשר הרכהב התכז תיאקירפא םורדה Fair Cape תרבח
םחול ,תקוושמ איה ותוא ,סוביור תיצמתב רבגותמ טרוגוי יכ
.ןטרסב

יושע סוביורב שומישה יכ םירקוחה וליג םינש 8 ךשמנש רקחמב
.םייח-ילעבבו םדא-ינבב ןטרס תולחמ עונמל
איהש ןוויכ ןטרסב המחלמב הליעי סוביורה תיצמת םהירבדל
טנדיסקוא-יטנא ,(Glutathione) ןויתטולגה יאלמ תא תשדחמ
.ליגה םע טעמתמו ףוגב רצונה

תמועל טעמתמה ןויתטולגה סחי תא לידגמ סוביורה יכ וליג םה
ךשמב ,םויב םילפס 6 וכרצש םדא-ינבב 100%-ב ןצמוחמ ןויתטולג
.םישדוח 3

תיאקירפא-םורדה תונותעהמ