סוביור
Rooibos
(Aspalathus linearis)

2 דע הבוגל אשנתמה חיש אוה סוביור
תימורדה הקירפאב חמוצ אוה .םירטמ
שמשמו םירה ידיצלו תוילוח תועבג ירוזיאב
.םיטוטנטוההו םינמשובה יטבש תא

(רכוס אלל) ומעטו םדמדא-םוח הת םיניכמ םילועבגהו םילעהמ
.זוגא לש ומעט ריכזמו קתקתמ בשחנ

.רכוסו בלח תפסותב התה תא םיתוש רוזיאה ידילי
.היפאבו תונוזמ לוביתל םג םישמשמ םילעה


לודיג יאנת
.האלמ שמש
.בטיה תזקונמו תיצמוח טעמ תילוח עקרק
.םיינימ-וד םיחרפה .טסוגוא-ילויב החירפה
.עקרקב ןקנח עבקמ חישה
.(ספאל תחתמ תולעמ רפסמ דע) הרקב דימע חישה
.םיציצעב סוביורה תא לדגל ןתינ
.םינש 7-כ חישה ייח ךרוא
.הצחמל םיצועמ םילועבגמ םירוחיימו םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
.ץיקב םיפסוא םתוא ,וילועבגבו סוביורה ילעב םישמתשמ
דיתעב שומישל שמשב םתוא םישביימו םיסיסתמ םילעה תא
.הת תנכהל

(Aspalathin) ןיתנלפסא ומכ ,םיטנדיסקוא-יטנאב רישע סוביורה
.ןיאפק וב ןיאו ןינאט טעמ וב שי .(Nothofagin) ןיגפותונו
,םינובלפ ,םילונבלפ םהב ,תוילונפ תובוכרת רפסמ ליכמ אוה
.(Dihydrochalcones) םינוכלכורדיהידו םילונובלפ ,םינונבלפ

סוביורה תונוכת
תעינמב עייסל ןכל םייושעו דירואולפב םירישע םילעה
.(Tooth Decay) םייניש ןובקר  
.תותיווע דגונ
.קזחמ
.קזח טנדיסקוא-יטנא

סוביור הת
ליכמה הת תנכהל םישמשמ םישבוימו םיססתומ סוביורה ילע
- (Superoxide Dismutase - SOD) זאטומסיד דיסקוארפוס
.תיטנדיסקוא-יטנא תבוכרת

...ב לופיטל שמשמ התה

.םילושליש.לוכיעה תכרעמב תותיווע
.תואקה

...ב לפטל םג יושע התה

.תחשה תחדק
.םידליב המתסא
.בלחל היגרלא
.המזקא

...תושדח - סוביור ואר