סוביור
Rooibos
(Aspalathus linearis)

הבוגל אשנתמ רשא חיש אוה סוביורה
הקירפאב חמוצ אוה .םירטמ 2 דע
ידיצלו תוילוח תועבג ירוזיאב תימורדה
םינמשובה יטבש תא שמשמו םירה
םיימוקמה םיטוטנטוההו

םדמדא-םוח ועבצ רשא הת םיניכמ סוביורה ילועבגמו םילעהמ
יזוגא םעט ולו קתקתמ (רכוס תפסות אלל) ומעטו

רכוסו בלח תפסותב התה תא םיתוש רוזיאה ידילי
היפאו לוביתל םג םישמשמ םילעה


לודיג יאנת
שמשל האלמ הפישח
בטיה תזקונמו תיצמוח טעמ ,תילוח עקרק
םיינימ-וד םיחרפה .טסוגוא-ילויב החירפה
עקרקב ןקנח עבקמ סוביורה
ספאל תחתמ תולעמ המכ דעו (Frost) הרקב דימע חישה
םיציצעב סוביורה תא לדגל ןתינ
םינש 7-כ חישה ייח ךרוא
םילועבגמו (Cuttings) םירוחיי ,(Seeds) םיערזמ יובירה
הצחמל םיצועמ (Stems


תיאופר תוליעפ
.ץיקב םיפסוא םתוא ,וילועבגבו סוביורה ילעב םישמתשמ
דיתעב שומישל שמשב םישביימו םיסיסתמ םילעה תא
הת תנכהל

(Aspalathin) ןיתנלפסא ומכ ,םיטנדיסקוא-יטנאב רישע סוביורה
.(Nothofagin) ןיגפותונו

.ןיאפק וב ןיאו ןינאט טעמ סוביורב שי
,םינובלפ ,םילונבלפ םהב ,תוילונפ תובוכרת רפסמ ליכמ אוה
(Dihydrochalcones) םינוכלכורדיהידו םילונובלפ ,םינונבלפ

סוביורה תונוכת
תעינמב עייסל ןכל םייושעו דירואולפב םירישע םילעה
.(Tooth Decay) םייניש ןובקר 
תותיווע דגונ
קזחמ
קזח טנדיסקוא-יטנא

סוביור הת
.םתוא םישבוימו סוביורה ילע תא םיסיסתמ
זאטומסיד דיסקוארפוס ליכמה הת תנכהל םישמשמ םה
תיטנדיסקוא-יטנא תבוכרת :(Superoxide Dismutase / SOD)

...ב לופיטל שמשמ סוביורה הת
לושלישלוכיעה תכרעמב תותיווע
תואקה


...ב לפטל םג יושע התה
תחשה תחדק
םידליב המתסא
בלחל היגרלא
המזקא


...תושדח - סוביור ואר

.