...הלוידור / ןיבזור ואר

דרוה שרוש וא (Rosavin) ןיבזור וא (Rhodiola) הלוידור
תלוביסה רופישל תיממעה האופרב השמיש ,(Roseroot)
םייחה ךרוא תלדגהל ,(Work endurance) הדובעב
תויעב המכל (Resistance) תודימעה רופישלו (Longevity)
םיהבג תלחמ ,(Fatigue) תושישת ללוכ תואירב
(Depression) ןואכידו (Altitude sickness)

בצמ תא רפשל הלוכי הלוידורהש ולעה םימדוק םירקחמ
(Receptors) םינטלוקה יוריג ידי לע (Mood) חורה בצמ תא
ןימפוד ומכ (Neurotransmitters) םירוטימסנרטוריונ לש
תוסיווב םיברועמה חומב (Serotonin) ןינוטורסו (Dopamine)
לע עיפשמ חמצהש םג וארה םירחא םירקחמ .חורה בצמ
ףוגב (Beta-endorphin) ןיפרודנא-אטבה תמר


2015 סרמ
ןואכידב יפולח לופיטכ לאיצנטופ תלעב הלוידורה
ךשמנש ,ב"הרא University of Pennsylvania-ב רקחמ
ןואכיד תערפה לע הלוידורה תעפשה ןיב הוושה ,תועובש 12
דגונ לופיט ,(Sertraline) ןילרטרס תמועל תינוניב דע הלק
ץופנ ןואכיד

לש תוליעיהו תוחיטבה תא ךירעהל התייה רקחמה תרטמ
ןתינ םא ררבל ידכ ,ינוניב דע לק ןואכידב לופיטב הלוידורה
יביטנרטלא לופיטל סיסבכ חמצב שמתשהל

יחמצ תועצמאב לופיטש ךכ לע תועיבצמ תוינושאר תואצות
ןואכידמ םילבוסה םישנאמ קלחל קר ליעוהל יושע אפרמ

וא ןואכיד ירקמ 2 וארהש םירגובמ 57 ופתתשה רקחמב
ךשמב תויוליעפב ןיינע ןדבוא וא ינואכד חור בצמ ,רתוי
יתועמשמ יוניש ומכ ןואכיד לש םינימסתו תוחפל םייעובש
תוומ לע תורזוח תובשחמו תושישת ,לקשמב ןווכמ אל

לע וחוויד (63%) ןילרטרס ולביקש םילפוטמ רתוי הברה
.(30%) הלוידר ולביקש ולאמ רתוי יאוול תועפות
סחי תויהל יושע הלוידרלש ךכ לע עיבצמ הז אצממ
לופיטב ןילרטרסל רשאמ רתוי בוט תלעותל ןוכיס
ינוניב דע לק ןואכידב

תויהל יושע אפרמ יחמצב לופיטלש םיארמ םיאצממה
םילוכי םניאש ןואכיד םע םילפוטמל רוזעל לאיצנטופ
בקע תוילנויצנבנוק ןואכיד תודגונ תופורת לובסל
יוולה תועפות

Phytomedicine


2015 רבמבונ
:חור בצמו חתמ ,הדרח רפשל היושע הלוידור תיצמת
םיישונא םינותנ

81 ופתתשה וב ,הילגנא University of Surrey-ברקחמ
הלק הדרחמ ולבסש ,הנש 21 עצוממ ליג ינב םיטנדוטס
(Rhodiola) הלוידור תיצמת תליטנ יכ הליג (Mild anxiety)
(Anxiety) הדרח תיתועמשמ םהב התיחפה םוי 14 ךשמב
(Stress) סרטסו

לובליב ,(Anger) םיסעכב רופיש לע םג וחוויד םירקוחה
םיפתתשמהש יפכ ,(Depression) ןואכידו (Confusion)
םמצע לע וחוויד

(Tolerability) תוליבסהו (Safety) תוחיטבה יכ ןייצל שי
םייבויח ויה הלוידרה ףסות לש

תרבח ידי לע ןמומ רקחמה
שומיש השענו Co. KG & Dr Willmar Schwabe Gmbh
םע ,הרבחה לש (Rhodiola rosea L) הלוידור תיצמתב
Vitango 'תונידמה בורב 'ימואלניבה גתומה םש

Phytotherapy Research


2020 רבוטקוא
םיישפנ םיבאשמ תאצקה לע הלוידור תעפשה
בל תמושתו

הינמרג University of Lubeck-ב ךרענש םידקמ יוסינ/רקחמ
(Rhodiola) הלוידור תיצמת ליכמה ימוימוי ףסות יכ חוודמ
(Boost mental speed) תילטנמ תוריהמ ריבגהל יושע
(Improve mental resources) םיילטנמה םיבאשמ רפשלו
הז ללכב ,םיאירב םירגובמב חומ ידוקפית ןווגמ רפשל ךכבו
בל תמושתו (Orientation) תואצמתה ,(Alertness) תונרע
(Attention)

41.2 עצוממ ליג ינב םיאירב םירגובמ 50 ופתתשה רקחמב
םינש

Phytotherapy Research


2022 יאמ
טרופסו תינפוג תוליעפ לע הלוידור ףסות תעפשה
הלוידור ףסות יכ האצמ םימדוק םירקחמ 10 תריקס
תינפוג תוליעפו טרופס יעוציב רפשל יושע (Rhodiola)
םיליעפ םישנאב (Sport and exercise performance)

תינוצמיח הקע ןיטקהל היושע הלוידור תיצמת
תועיצפו םירירש יבאכ (Oxidative stress)
דלשה ירירשל קזנו ( Muscle and injury pain)
תוששואתה םדקלו ,(Skeletal muscle damage)
ןומיא ךלהמב (Muscle recovery) םירירש
ץרפתמ יטלתא חוכ רפשל ןכו (During training)
(Improve athletic explosive power)

Frontiers in Nutrition


2022 רבמצד
םדב רכוסה לוהינב רוזעל היושע הלוידור תיצמת
יכ ואצמ ןיס Guangdong Ocean University-ב םירקוח
ןילוסניאל תודימע רפשל היושע (Rhodiola) הלוידור תיצמת
תודוטמנב תילובטמה תוליעפה תאו (Insulin resistance)

לולסמ ליעפהל הלוכי הלוידור תיצמתש םיחוודמ םירקוחה
תוליעפב הטילשל חתפמ םיזנא ,AMPK םשב יטמיזנא
ףוגב תילובטמה

לש תוליעפב היילעל םג הרושק התייה הלוידור תיצמת
(Antioxidant enzymes) ןוצמח ידגונ םימיזנא

Journal of Future Foods

.