...יאופר ןירמזור ואר

2008 ינוי
ןירמזור תיצמתב םיטנדיסקוא-יטנא
EFSA ןוזמ תוחיטבל תיפוריאה תושרה
יכ הזירכה (European Food Safety Authority)
שומישל החוטב (Rosemary Extract) ןירמזור תיצמת
רשא העדוה ,ןוזמב (Antioxidant) טנדיסקוא-יטנאכ
תלדגה ןהב ,תיצמתב םושייה תויורשפא תא הביחרמ
.םינוש ןוזמ ירצומ לש םתוביציו ףדמה ייח

,םוי 90 ךשמנש ,רקחמ םויס תובקעב האב וז הזרכה
.תודלוח לע תירשפא (Toxicity) תוליער תעפשה ןחבש
,(Liver) דבכה לקשמב תיסחי הלק היילע הלחש ררבתה
.הכיפה וז העפשהש ררבתה ךא ,םיהובג םינונימב

European Food Safety Authority/EFSA


2011 רבמבונ
תושישתו תישפנ היגרנא לע ןירמזורו רוחש לפלפ תעפשה
...רקחמ


2012 ראורבפ
חומה יעוציב תא רפשמ ןירמזורה חוחינ
...רקחמ


2016 ינוי
יביטינגוק ןועריג תרפשמ ןירמזור תיצמת
חומב המוארט בקע
ןיס ןאנוי Kunming Medical University-ב םירקוח
הלק תיחומ המוארט םע תודלוח דציכ וננובתה רשא
,(Maze) ךובמב תוטוונמ (Mild Brain Trauma)
רשק וליג ,(Rosemary) ןירמזור תיצמת תלבק רחאל
םייביטינגוקה תונועריגב רופישל תיצמתה ןיב
.(Improved Cognitive Deficits)

Neuroscience Letters


2016 רבוטקוא
(1) ןורכיזו הדימלל ןירמזורו ענענ תיצמת
...רקחמ


2016 רבמבונ
ישונאה יומידה לע ןירמזורה לש ירתאה ןמשה תעפשה
רצקה חווטל ירפסמה ןורכיזה לעו
ןירמזורה לש ירתאה ןמשה תעפשה תא ןחב םירקוח תווצ
ישונאה ימוליצה ןורכיזה לע (Essential Oil of Rosemary)
(Human Short-Term Image Memory) רצקה חווטל
רצקה חווטל ישונאה ירפסמה ןורכיזה לעו
.(Human Short-Term Numerical Memory)

דע 13 ינב םיינוכית רפס יתב ידימלת 53 ופתתשה רקחמב
.הניארקואב םינש 15

תיטסיטטס םייתועמשמ םילדבהה ואצמנש םירסומ םירקוחה
ןירמזור לש ירתאה ןמשה יכו רצקה חווטל ןורכיזה רשוכב
(Image Memory) יתוזחה ןורכיזה תא תיתועמשמ לידגה
.תרוקיבה תצובקל האוושהב
םירפסמ ןוניש םג הרפיש ןירמזורה לש ירתאה ןמשה תפיאש
.(Memorization of Numbers)

Alexandria Journal of Medicine


2017 יאמ
(3) ןורכיזה תא רפשמ ןירמזורה חיר
המורא הנשי וב רדחב םידבועה םידימלת יכ אצמ רקחמ
(Essential Oil) ירתא ןמש תרוצב (Rosemary) ןירמזור לש
ןורכיז ינחבמב ,םיזוחא 7 דע 5-ב תובוטה תואצות וגישה
ןירמזורה תמורא יכ םיכירעמ םירקוחה .(Memory Tests)
.(Brain) חומה לש תילמשחה ותוליעפ לע העיפשמ

אלש ,םינש 11 דע 10 ינב םידימלת 40 ופתתשה רקחמב
.רקחמב קלח םילטונ םה יכ ועדי

Ann. Conf. of the British Psychological Society


2017 רבמטפס
תיביטינגוק הכימתל ןשושו ןירמזור בוליש
Uni. of Maryland School of Medicine-ב ,םירקחמ ינש
,ב"הרא Beltsville Human Nutrition Center-ו ב"הרא
(Rosemary) ןירמזור :תויצמת יתש לש לש תבורעתש ורשיא
תיביטנגוקה תואירבב תוכמות (Daylily) םויליל/ןשושו
תונריע ,(Attentiveness) בשק :(Cognitive Health)
תרבח ידי-לע ןמומ רקחמה .(Focus) זוכירו (Alertness)
.IN-Ingredients

NI

.