יקרוט סביר
Rhubarb, Turkey
(Rheum palmatum)

(ארפ) ילגנא סביר
Rhubarb, Wild
(Rheum rhaponticum)


ארפ חמוצ רשא ,םינז ןווגמ לעב ,האנ יתנש-בר חמצ סבירה
אשנתמו לולחו לגועמ ,םיקרפ לעב ,ףוקז ועזג .לבת יבחרב
םיספסוחמו ףכ ייומד ,םיינרשב סבירה ילע .םירטמ 3 דע הבוגל

םיכלוהה םיפנע ונממ םיאשנתמו (יטפילא) לגלגסו הבע שרושה
בוהצו ץוחבמ םוח םיפנעה עבצ .םהיתוצק תארקל םידדחתמו
םינפב ההכ

סביר ילועבג םישמשמ דחוימה םמעטל תודוה
םינתפלו תוגוע תנכהל 
םימודה ,םיחרפה ינצינ תא לוכאל וגהנ רבעב
רירמה םמעט תקתמהל .ילוקורב לש ולאל 
םינוש םיבטר ופיסוה 
קבט ילעל תפסותו ףילחת םיתיעל םישמשמ סבירה ילע
םיקרח ריבדמ סיסרת ןיכהל ןתינ םילעהמ


לודיג יאנת
הירופ עקרקב גשגשי סבירה .הקומע עקרק יגוס ןווגמ
.בטיה תזקונמו תיצמוח טעמ ,(ינגרוא רמוחב הרישע) 
(Weeds) םיטוש םיבשעמ הייקנ תויהל עקרקה לע 
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
(Wind) חורה ידי-לע 
.ביבאב םדקומ ףידע ךא ,הנשה לכ (Seeds) םיערזמ יובירה
יאמ שדוחב ,םישרוש תקולח ידי-לע תוברהל םג ןתינ 
קלחל שי םילועבגב שומיש םשל םילדגמ םתוא םיחמצ
םינש 5 וא 4 לכ קתעשלו שדחמ 
'צ תולעמ -15 דע ,הרקב דימע חמצה


תיאופר תוליעפ
תיעיברה ותנשמ לחה ,סבירה שרושב םישמתשמ

תוינוסכלא תוסיפל ותוא םיכתוח ,שרושה הטעמ תא םידרגמ
.סבירה ילועבגב םג םישמתשמ .שמשב םישביימו
ינייפוא חוחינו ליחבמ טעמ ,ינצקוע םעט שרושל

םירמוח ,םינינאט ,(Anthraquinones) םינוניקרתנא שי שרושב
.םייתנוזת םיביסו C ןימטיו ,ןגלשא ,ןגנמ ,םויזנגמ ,לזרב ,םירמ
פוריס ,הסימת ,תילזונ תיצמת ,הקבאכ אוה שרושב שומישה
הטילח וא

סבירה שרוש תונוכת
ןתשמ
הרמ יצימ תשרפה דדועמ
(2) קזחמ
עיגרמ
(2) לוכיעל עייסמ
לורטסלוכ דגונ
יטפסיטנא / אטחמ
תותיווע דגונ
םילודיג דגונ
ץווכמ
(1) לשלשמ

הלודג תומכב שומישב (1)
הנטק תומכב שומיש ךות (2)

...ב לופיטל שמשמ סבירה שרוש
תינורכ תוריצע
ותוא ,םייעמב הרגמ ףוג תואצמה בקע םרגנש לושליש
ףוגהמ קיחרמ אוה 
הרמ סיכו דבכ תויעב
םירוחט
ישדוחה רוזחמב תויעב
םינלער תורבטצה בקע רוע תויעב
תועצמאב ,(Bacillary Dysentery) תיגתמ הירטנזיד
םימב סביר תסימת 

םינונימ
5 דלילו םירגרג 30 רגובמל

.האוצב סבירה תעפוה דע ,תועש שולש דע םייתעש לכ
קספי םומידה ,תואיציה תורידת ןטקת תונמ רפסמ רחאל
ומלעי הלחמה לש םישקה םימוטפמיסהו

תוורהל שי ותוא ,ןואמיצ לפוטמה שוחי םירקמה ינשב
היתשל הדוס טעמ הסמוה םהמ םימב תופוכת םיתיעל

קורה תומכ תא ריבגת שרושה תסיעל
הפיטש ימ תנכהל תשמשמ םישרושהמ המח תיצמת
(Scrofulous sores) תיריזח יעצפב לופיטל 

רקיעב הב שמשמו תיניסה האופרב בושח חמצ סבירה
לוכיעה תכרעמ ןוזיאל

תורהזא
(Potassium oxalates) ןגלשא יטלסקוא שי סביר ילעב
םיליער (Calcium oxalates) ןדיס יטלסקואו 
,תוקינימ וא תורה םישנל תצלמומ הניא סביר תכירצ
םינבאמ םילבוסה ,םיקרפמ תקלד ילוח ,טואג ילוח 
(Hyperacidity) הביקב תויצמוח רתימ וא תוילכב 


תושדח

2003 ראורבפ
בלה רובע סביר
דירומ סביר הינטירב Manchester Uni-מ רקוח ירבדל
תידירו הזובמורט תעינמב עייסמ ,םדב לורטסלוכה תמר תא
תפלחה תייפרתל יעבט ףילחת שמשל יושעו (DVT) הקומע
(HRT) םינומרוה

.