יאופר ןירמזור
Rosemary
(Rosmarinus officinalis)

יתנש-בר חמצ אוה ןירמזורה
יושע רשא חיש יומד ,האנ
.םירטמ 2 דע הבוגל אשנתהל
.םיבר םינז ןירמזורל

ןרוא ילע םיריכזמ ןירמזור ילע
וחירש ןז ונשי .םיבועמ םייטחמ
.(Pine) ןרואה חירל המוד
,לוחכ םעבצו םינטק םיחרפה
.ןבלו דורו

הלט רשב ,תופוע ,רשב ילכאמ ,התב םישמשמ ןירמזור ילע
.תוקריו תוניבג ,םיציב לש םמעט רופישלו םיקרמ ,לגעו 
.ותייפא תעב םחלל ןירמזור ילע ופיסוה
.דחוימו ןנערמ םעט ול ונקי יח טלסב ןירמזור ילע
הנפד ילעו היליזורטפ ,תינרוק ,תיריע ,ןירמזור לש בולישל
.ןדועמ םעט שי 
הקשמ ותוא השעת ,הדנומילב ןירמזור ילועבג המכ תיירשה
.ןנערמו גנעמ 
וריסה ,שובייל (החירפה ינפל ופטקנש) ןירמזור ילועבג ולת
.םיטא ילכב ורמשו םילעה תא 
תיקשב םילועבג תקזחה ידי-לע ידיתע שומישל ןירמזור ורמש
.השורדה םילעה תומכ תא תע לכב וריסה .םתאפקהו 
תיב יסיסרת ,םימשב ,םינובס תיישעתב שמשמ ןירמזור ןמש
הקיטמסוקה תיישעתב ,תומינכ ללוכ ,םיקרח יחוד :םינוש 
.םיפירח תואקשמבו 
ןונעירו םיער תוחיר תגפהל םושיב תויקשב אצמנ ןירמזורה
.ריואה 

ןוחטל שי .םימלש םישבי ןירמזור ילע קיזחהל ןיא :בל ומיש 
.העיצפ םורגל הלולעש םילעה תודח ללגב תאז ,םתוא 


לודיג יאנת
.הניג לכב בטיה בלתשמ ןירמזורה
.בטיה תזקונמ ,עקרק יגוס רחבמ
.תילמינימ הייקשה
.האלמ שמש
םירוחיי ,הכרבהב השענ יובירה
ךרואב םיפנע ומזיג .םיערזמ וא  
.םירוחיי ושמשיש מ"ס 10-כ  
.םינש 4-כ תרמשנ םיירט םיערזה תוינויח
.יאמ דע לירפאמ תשחרתמו שבד ירובד תכשומ החירפה
.םהינש תחימצ דודיע םשל הוורמל ךומסב ןירמזור ולדג
...תיפותיש הייחמצ ואר  


תיאופר תוליעפ
:(Phenols) םילונפה םניה ןירמוזרב םיליעפה םירמוחה
(Carnosic) תיסונרק הצמוחו (Carnosol) לוסונרק תצמוח
.תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת שי םהל


ושמיש רשא ,תוילאירטקב-יטנא תונוכת שי ןירמזורל
ףושפיש ידי-לע ,רשב רומישל ררקמה תאצמה ינפל
.חמצב רשבה

ןירמזור הת
הנכה

לפסב םישבוימ ןירמזור ילע (םרג 10) תויפכ 2 ורשה
.תוקד 15 ךשמב םיחתור םימ (רטיל-ילימ 250) 
.תיצמת רטיל-ילימ 3 דע 2-ב ושמתשה ןיפוליחל 
.םויב םילפס 3 ותש

הרהזא
.הביק לוקליק םורגל הלולע ןירמזורה התמ רתי תכירצ

התה תונוכת
םומיד רצוע
העוגר הניש הרשמ
העזה דדועמ
הבשחמו ןורכיז רפשמ
אטחמ
עיגרמ
הנרגימו שאר באכ לקמ
רוזחמה תעפוה תא שיחמ
םירירש קזחמ
לוכיע תויעבב עייסמ

,תישפנ םישושתבו םיפייעב ץרמ חיפמ ןירמזור הת
םילבוסל ותוא תתל אלו רהזיהל שיש ,ךכ ידכ דע  
םד-ץחל רתימ וא (Epilepsy) הליפנה תלחממ  
תיחפת ןירמזור התב רעישהו שארה תפיטש
...מ םילבוסל הבוטו תפקרקהמ תינמוש השרפה   רעישהו שארה תפיטשל לזונ
רוהט תיז ןמש םרג 85
ןירמזור הת תופיט 5
רדנבל הת תופיט 5

תבורעתב תונידעב תורעשהו תפקרקה תא וסע
רעיש תרישנ עונמל עייסת ןירמזור התב רעישה תפיטש


ןירמזור ןמש
םיחרפה ישאר קוקיזו יודיא ידי-לע םילבקמ רוהט ןירמזור ןמש
.ולוכ חמצה יודיא ידי-לע לבקתי תוחפ ביטב ןמש .םילעהו
.ןמש 0.6%-כ םילבקתמ

,(Cineole) לואניצ םה ןירמזורה ןמש לש םיירקיעה ויביכרמ
.(Borneol) לואנרובו (Camphor) רופמאק

היפרתמוראב-ןירמזורה ןמש ישומיש
טיכנורב
םייעמב םיזג
תוננטצה
תעפש
שאר באכ
תורגב יעצפ
תוילד
םד-ץחל טועימ
םירירש יבאכ
המתסא

רוע תויעבב לופיט
םיעצפ יופיררוע תוקלד

תונותמ תויתיירטפ-יטנא תונוכת שי ןמשל 

תורהזא
םיקילד וירצומו ןירמזור ןמש
(עולבל אל) ימינפ שומישב ןמשב שמתשהל ןיא םלועל

תושדח - ןירמזור ואר

.