םוקיליזב/יוצמ ןחיר
Sweet Basil
(Ocimum basilicum)

,האנ יתנש-דח חמצ אוה יוצמ ןחיר
.רטמ 1 דע הבוגל אשנתהל יושע רשא
.ןידע הטנמ חוחינ ולו ההלגלגס הלעה

ללוכ םינזה ןווגמ .ודוהב ןחירה רוקמ
ץופנה .שודק ןחירו לוגס ןחיר ,קנע ןחיר
.(קותמה) יוצמה ןחירה אוה םהינבמ

םילעה לש לגלגס-םודאה ןווגה רוקמ
ןינאיצותנא טנמגיפ / דיאונובלפה אוה
.(Anthocyanin)

םתולתל ןיא .שמשב םישביימו החירפה ינפל םיפסוא םילעה תא
.בקרהל םילולע םילעהו יטיא היהי שובייה ךכש ןוויכ ,תורורצב

.ידנליאתהו ינוכית-םיה ,יתפרצה ,יקלטיאה חבטמב ץופנ ןחירה
לוביתל ,(Pesto) וטספ תוינבגעה בטור תנכהב םישמשמ םילעה
.קינקנו ילצ ,םינוש םיבטר ,תוציפ ,הניבג ילכאמ ,םיטלס ,םיגד
.ץמוחה םעט ןוויגלו םילכאמ טושיקל םג םישמשמ םההטספל Pesto alla Genovese בטור
תויומכםירמוח  
סוכה 1/3 
לפסה 1/2 
לפסה 1/2 
לפסה 3/4 
תושותכ םייניש 2 
ץוצמק 
טעמ 
(ילנויצפוא) טעמ 
םיירט ןחיר ילע
רוהט תיז ןמש
םירבונצ
ןזמרפ תניבג
םוש
הנוחט ןרופיצ
חלמ
היליזורטפ ילע

הנכה תוארוה
(רדנלב) החממ תועצמאב םילעה תא וקסר
וכישמהו תיזה ןמש תאו םושה תא ופיסוה
תוינש רפסמ ךשמב קוסירב  
חלמהו הניבגה ,םירבונצה תא הגרדהב ופיסוה

ג"ק 1/2 איה תלבקתמה תומכה

ימרקו ךימס תויהל רמגומה רצומה לע
!תוריהמב םיצימחמ םינוחט ןחירה ילע :בל ומיש
רירקו ךושח םוקמב םתוא וקיזחהוחינה ,םידדוב םילע ופטק .האפקהב ןחיר ילע רמשל ןתינ
.ןמש וא םימ טעמב וסכ וא םישבוימ ,חרק תויבוק שגמב
 
תובורעתב ןחירה ילע םישמשמ ,ברעה םחוחינל תודוה
(Sachets) חוחינ תויקשו רדחל (Potpourri) תוינחיר םיחמצ 
טבמאל אפרמ-יחמצ תובורעת תנכהל םישמשמ ןחירה ילע
רעיש קרב רזחהל הפיטש ימו 
םילחז לטוקו םיקרח החוד ןחירה ןמש


לודיג יאנת
בטיה תזקונמו החל ,הירופ עקרק
האלמ שמש
תובע חיש חתפתי םימיאתמ םיאנתב
םייעובש ךשמ םימב םילועבג ושירשה :לק יובירה
םיערז/םירוחיי ידי-לע תוברהל םג ןתינ 
תיסחי ןטק הטיבנה זוחא .ביבאב השעת העירזה
יונ תניגב בטיה בלתשמו תוינדאב לודיגל םיאתמ ןחירה
לבונ ןחירה ףרוחה ףוס תארקל

תיפותיש הייחמצ
,ללכב תוקריו תוינבגע ,סוגרפסא תברקב ןחירה לודיג
םמעט תאו םתחימצ בצק תא רפשי 
בורכ תברקב ןחיר לדגל ןיא


תיאופר תוליעפ
ןחירה ןמשבו םיערזבו םיחרפב ,םילעב םישמשמ

,זוחא 45 דע 40 (Linalol) לולניל םה ןחירה יביכרמ רקיע
ןרופיצ תצמוח ,זוחא 23.8 (Methyl chavicol) לוקיב'צ ליטמ
.(Citronellol) לולנורטיצו (Limonene) ןנומיל ,(Eugenol)

.ףידנ ןמש זוחא 1 דע 0.20 שי םישבוימה םילעב
.ןובלחו C ןימטיו A ןימטיו ןחירב שי ףסונב
.עקרקה בכרהו ןזל םאתהב הנתשמ םיביכרמה סחי


ןחירה תונוכת
עיגרמ
םאה בלח תבונת ריבגמ
אטחמ
םייעמ יעלות לטוק
תוירטפ לטוק
העזה דדועמ
םוח דירומ
תותיווע דגונ
םיזג ךכשמ
ןואכיד לע לקמ

ןחיר הת
םיחתור םימ לפסל םילע 8 :הנכה

...ב לופיטל שמשמ התה
הבוט הניש
רוזחמב תויוצווכתה
םד-ץחל ןוזיא
לועיש
םייעמב םיזג
םייכינח יבאכ

באכה לע לקת הפב ביכל ןחיר הלע תדמצה

תציקע םוקמ לע וחינה םתוא ,ןחירה ילע ושמש רבעב
הציקעה סרא תביאשל ,םייסרא םיקרחו םייח-ילעב


ןחיר ןמש
ןחירה ןמש תונוכת

...קדייחה דגנ ,תוילאירטקב-יטנא תונוכת

(Staphylococcus aureus) סוקוקוליפטס
(Salmonella enteritidis) הלנומלס
(Escherichia coli) הי'צירשא

...קדייחה דגנ תיטפסיטנא תוליעפ
(Proteus vulgaris) סואיטורפ
Bacillus subtilis
Salmonella paratyph

...דגנ תיתיירטפ-יטנא תוליעפ
הדידנק
Penicillium notatum
Microsporeum gyseum

תורהזא
תוקינימו תורה םישנ ,םידליל ץלמומ וניא ןחירב שומישה
הדרחו זגור םורגל לולע ןחירב רתי שומיש
BPE תלחמל וב םורגל הלולע רקב ידי-לע ותליכא
(Acute Bovine Pulmonary Emphysema)  
םינוש םייח-ילעבל ליער תויהל לולע ןחירה