תורנה חיש
Candlestick/Candle bush
Also: Ringworm Bush
(Cassia Alata)
הארמל האנ ,םירטמ 4 דע 3 הבוגל אשנתמ ,יתנש בר תורנה חיש
.םיקלוד םיבע םיבוהצ תורנ םארמב םיריכזמ ויחרפו
.הלילב םמצעב םיסנכתמ םילעה 
םשמ ,םיניפיליפבו (Suriname) םנירוסב ורוקמ
תומוקמב ,םויכ בשחנו לבת יבחרב ץפוה אוה
.הטוש חמצ ,םיבר
הארמל האנ ,םירטמ 4 דע 3 הבוגל אשנתמ ,יתנש בר תורנה חיש
.םיקלוד םיבע םיבוהצ תורנ םארמב םיריכזמ ויחרפו
(Suriname) םנירוסב ורוקמ .הלילב םמצעב םיסנכתמ םילעה

,םיעבורמ םיערז אשונה ,םייפנכ גוז לעב רוחש לימרת וניה ירפה
.הלשבהה םע םישרשרמו לימרתב םיענה
 


:לודיג יאנת
םימב םיפצומ םירושימב ,תורהנ תודגל ץופנ תורנה חיש
.םיחל םירוזיאבו   
.לק לצ דע ,האלמ שמשל קוקז אוה
.בטיה תזקונמו החל תויהל עקרקה לע
.הנושארה ותנשב חרפיו החימצ ריהמ חישה
,הטיבנה זוריזל .םירוחיימן םיערזמ השענ יובירה
תועש 24 ךשמב םימב םיערזה תא גיפסהל שי   
.העירזל םדוק   
.ץיצעב יונ חמצכ תורנה חיש תא לדגל ןתינ
םירפרפל ףוצ רוקמ שמשמ תורנה חיש
.םילמנ וילא ךשומו   
םיחמצו ולודיג תביבס תא ליבגהל שי .ינתטלש חמצה
!םישרוש תויראשמ שדחמ חתפתהל םילולע םירוקע   
 

:תיאופר תוליעפ
(Antraquinone) ןוניקרטנא תבוכרת םה םיליעפה םירמוחה
.םידיאונובלפו
תוירטפ לטוק רמוח םיליכמ  ףרשהו םיערזה ,םילעה
,(Chrysophanic acid) תינפוזירק הצמוחו (Fungicide)
ומכ ,םינוש םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל םישמשמה
.(Ringworm) תזזג

,םיבילחתו םייופמש ,םינובסה תיישעתב תשמשמ וז םתנוכת
.רוע תולחמ תעינמל םלוכ םימשמה
תקחרהל שמשמה ,ןינופאס םג ליכמ (םיערזה דחוימבו) חמצה
.םייעמהמ םיטיזרפ

 

:םירחא םישומיש
.תונוש רוע תוקלדב לופיטל םישמשמ םיקסורמה םילעה
.םד-ץחל רתיב לופיטל םיחותרה םילעה םישמשמ הקירפאב
ןווגימב לופיטל םישמשמ םה תימורדה הקירמא תוצראב
...ומכ ,םיאולחת   
.םישחנ תושכה .הביק תויעב
(Gonorrhoea) הביז :ןימ תולחמ  .םוח
.(Syphilis) תבגעו .המתסא