2 תושדח - םוש
Garlic - News 2

םינמש םישנאב ירלוקסו-וידרק ןוכיס תיחפמ םוש
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הדירומ לצבו םוש תכירצ
דשה ןטרס ינפמ םיניגמ םושו לצב
םדה ץחל תדרוהב עייסמןשוימ רוחש םוש ףסות
םישישקב המישנה יכרדב תולחמל ןוכיס התיחפמ לצבו םוש תיצמת
םד ילכו בל תולחמ ינפמ ןגהל ןגמו לורטסלוכ דירומ רוחש םוש

...םוש ואר

2018 יאמ
םינמשב ירלוקסו-וידרק ןוכיס התיחפמ םוש תיצמת
...רקחמ


2019 ראורבפ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס דירוהל היושע לצבו םוש תכירצ
First Hospital of China Medical Uni-ב ךרענש רקחמ
םוילאה תחפשממ תוקרי תכירצ יכ הליג ןיסב םישנו םירבגב
השירכ ,(Garlic) םוש םיללוכ רשא ,(Allium vegetables)
תחפומ ןוכיס םע הרושק האצמנ (Onion) לצבו (Leeks)
(Colorectal cancer) סגה יעמה ןטרסל

םיאירב 833-ו סגה יעמה ןטרס ילוח 833 ופתתשה רקחמב
םירגובמה ברקב סגה יעמה ןטרסב תוקלל ןוכיסהש ררבתה
ךומנ היה םוילאה תחפשממ תוקרי לש תולודג תויומכ וכרצש
םהמ תונטק תויומכ וכרצש ולאל האוושהב 79%-ב

Asia Pacific Journal of Clinical Oncology


2019 רבמטפס
דשה ןטרס ינפמ םיניגמ םושו לצב
ןחבש ב"הרא קרוי וינ University of New York-ב רקחמ
וקיר וטרופב םישנב (Garlic) םושו (Onion) לצב תכירצ תא
תולחל ןוכיס תיתועמשמ ןיטקהל םילוכי ולא תוקרי יכ הארה
(Breast cancer) דשה ןטרסב

...ןה וקיר וטרופב םישנ תייסולכוא תריחבל תוביסה
,רתויב םיכומנה דשה ןטרס ירועיש םנשי וקיר וטרופב .1
תירבה תוצראל האוושהב 
לצבו םוש ובורב בכרומה ,(Sofrito) וטירפוס ןילבת .2
יאה יבחרב תובר ךרצנש יתרוסמ ינקירוטרופ בטור אוה 

דשה ןטרסל 67%-ב ךומנ ןוכיסל רושק וטירפוס

םינונגנמ ריבסהל לוכי וניאו יתיפצת היה רקחמהש תורמל
(Flavonols) םילונבלפהש םירקוחה םידשוח ,םיאצממ ירוחאמ
(Organosulfur compounds) תוינגרואה תירפוגה תובוכרתו
תויארחאה תויהל תויושע םושבו לצבב עפשב תויוצמה
תוינטרס-יטנאה תועפשהל

Nutrition and Cancer


2022 לירפא
םדה ץחל תדרוהב עייסמ ןשוימ רוחש םוש ףסות
דרפס Universitat Rovira i Virgili, Reus-ב רקחמ
ףסונב ,(Aged Black Garlic) ןשוימ רוחש םושש אצמ
ילוטסאידה םדה ץחל תא דירומ תויתנוזת תויחנהל
םע םירבגב ,תועובש 6 רחאל ,(Diastolic blood pressure)
(Moderately elevated cholesterol) רבגומ טעמ לורטסלוכ

ןיטסיצ לש הובג זוכיר ףוריצב ,תועובש 6 תב הכירצ רחאל
ימרוג .תיפסכ מ"מ 6-ל בורקב הדירי האצמנ ,(L-cystine)
תיתועמשמ ועפשוה אל םד ילכו בל תולחמל םירחא ןוכיס

Nutrients


2023 סרמ
יכרדב תולחמל ןוכיס התיחפמ לצבו םוש תיצמת
םישישקב המישנה

ופתתשה וב ,דרפס University of Granada-ב רקחמ
(Elderly healthy volunteers) םישישק םיאירב םיבדנתמ
ולפוט םה םהב םינקתמב ךרענ הלעמו םינש 65 ינב

םייוצמ לופיט תודסומב םיררוגתמה םירייד םירקוחה ירבדל
תעפש ,(Pneumonia) תואיר תקלדל דחוימב הובג ןוכיסב
השק הפירח תיתמישנ תנומסתו (Influenza)
(Severe acute respiratory syndrome)

הכירצ לש העפשהה תא ךירעהל התייה רקחמה תרטמ
רישע לצב תיצמתו םוש זיכרת לש בוליש לש תימוי
יכרדב תוקלד ךשמו תרמוח ,תינגרוא תירפוג תובוכרתב
הנש 65-מ רתוי ינב ,םיאירב םישישק םיבדנתמב המישנה
דרפס הדנרגב ,תובא תיבב םיררוגתמה

Nutrients


2023 טסוגוא
בל תולחמ ינפמ ןגהל ןגמו לורטסלוכ דירומ רוחש םוש
םד ילכו

לגוסמ (Black garlic) רוחש םוש יכ םירעשמ םירקוח
םינמושה ליפורפב ןוזיאה רסוח תא שילחהל
לתודנאה דוקפית תא רפשלו (Disbalance of lipid profile)
הימלורטסלוכרפיה לש בצמב (Endothelial function)
(Hypercholesterolemia)

רוחש םוש תכירצ לש העפשה תא ךירעהל איה רקחמה תרטמ
(Cardiovascular function) ירלוקסו-וידרק דוקפית ינמס לע
תוימלורטסלוכ-רפיה תורגוב תויסולכוא לע
םיאירב םיקדבנל האוושהב ,(Hypercholesterolemic)

תיאלקח הרשכהו רקחמל יסולדנאה ןוכמה ןמימ רקחמה תא
(ERDF) רפכה חותיפל תיפוריאה ןרקהו (IFAPA) גידו

Nutrients