תושדח - לעוש תלוביש
Oats - News...לעוש תלוביש ואר

2008 רבוטקוא
בל תולחמל ןוכיס התיחפמ לעושה תלוביש תכירצ
ידי לע ןמומ רשאו םימדוק םירקחמ 21 דחיא רשא ,רקחמ
תא תיתועמשמ תיחפהל ןתינ יכ אצמ ,Weetabix תרבח
תליכא ידי לע (Heart Disease) בל תלחמל ןוכיסה
.עובק סיסב לע (Oats) לעושה תלוביש

דירוהל היושע לעושה תלוביש לש העובק הכירצש אצמנ
בורקב (LDL-Cholesterol) קיזמה לורטסלוכה תומר תא
.20%-ל

British Food Journal


2009 לירפא
תוירגיסל הקושת התיחפהמ לעושה תלוביש תיצמת
Tokyo Medical and Dental Uni.-ב טולייפ רקחמ
לעושה תלוביש תיצמת לש ימוי ףסות תליטנ יכ אצמ ןפי
ןיטקהל היושע (Standardised Oat extract) תיטרדנטס
20-כמ (Cravings for smoking) ןושיעל הקושתה תא
.םויב תוירגיס 9-מ תוחפ

קיתע (Wild oats) רב לעושה תלוביש ןזמ איה תיצמתה
.Neuravena םשב קוושמו Frutarom תרבח ידי לע חתופו

ליג ינב םינשעמ 8 ופתתשה ,םישדוח 28 ךשמנש ,רקחמב
.רצומהמ ג"מ 900 ןב ימוי ףסות ולביקש םינש 32.5 עצוממ
עצוממה תוירגיסה ןושיע יכ םירקוחה וחוויד רקחמה ףוסב
.םויב תורגיס 8.9- ל םויב 19.5- מ דרי

Pharmacometrics


2014 רבוטקוא
האלמ לעושה תלוביש לש םייתואירבה תונורתיה
ןויליגב ומסרופ רשא תויעדמ תוריקס לש בחרנ םוכיס יפל
יטירבה תעה בתכ לש 2014 רבוטקוא
British Journal of Nutrition
רופישב בושח דיקפת אלמל היושע (Oats) לעושה תלוביש
(Digestion) לוכיעה ,תיתנוזתה תוכיאה ,(Satiety) עבושה
תיללכה תילובטמה תואירבהו (CVD) םדה ילכו בלהו
.(General metabolic health)

MNT/British Journal of Nutrition


2014 רבמצד
ינמוש לעושה תלוביש רישכת לש עבושה תעפשה
ינמוש רישכתש רשאמ הידבש Lund University-ב רקחמ
- Oat oil preparation - (Oats) לעושה תלובישמ ןכוה רשא
.(Satiety) עבוש הרשמ ןכא

רשא Swedish Oat Fiber AB תרבח ידי לע ןמומ רקחמה
.הז רישכת רוצייל טנטפה לע תולעבב הפתוש

םינומרוהה תומר תא תיתועמשמ לידגמ רישכתהש רסמנ
GLP-1,PYY :ןובאיתה תא םיתסוומה רשא (Hormones)
.עבושה תשוחת לע ףסונב תאז לכ ,CCK-ו

Nutrition Research & Food


2015 סרמ
ץופנ ןלער ליכהל םילולע לעושה תלוביש סיסב לע רקוב ינגד
שבועל רושקה
תואירב תא תרפשמכ בורל תגצומ (Oats) לעושה תלוביש
םיריהזמ םינעדמ םלוא ,(Boosting heart health) בלה
,רתוי קודה רוטינל קקדזהל םייושע וירצומו הז ןגד יכ
,(Mold contamination) שבוע לש ילאיצנטופ םוהיז רחא
הילכה ןטרסל רושק רשא ochratoxin A (OTA) יורקה
.םייח ילעבב ושענש םירקחמב ,(Kidney cancer)

עיפשמ (Toxin) ןלערה ךיא םיעדוי םניא ןיידע םינעדמה
ןטרסה רקחל תימואלניבה תונכוסה ךא ,םדאה תואירב לע
,(International Agency for Research on Cancer)
ותוא תגווסמ ,(WHO) ימלועה תואירבה ןוגריאמ קלח הווהמה
.(Possible human carcinogen) םדא ינבב ירשפא ןטרסמכ
םילודיג וחתיפ םייוסינב הז ןלערל ופשחנש םייח ילעב
.תוילכב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2016 ראוני
ןורכיזו יביטינגוק דוקפית תרפשמ לעושה תלוביש תיצמת
תיצמתש םיחוודמ הינטירב Northumbria University ירקוח
התארה (Wild green-oat extract) הקורי ארפ לעושה תלוביש
םירגובמב (Cognitive function) יביטינגוקה דוקפתב רופיש
תרבגומ םיעוציב תוריהמ וארהש ,הדימעה ליגב
ידוזיפא/יעוריא ןורכיזו (Increased speed of performance)
.ינילק רקחמב ,(Episodic memory)

קיתע (Avena sativa) רב לעושה תלוביש ןזמ קפוה רצומה
תחת קוושמו (Frutarom) םורטורפ תרבח ידי לע חתופש
שיא 45 ופתתשה רקחמב .(Neuravena) הנווריונ םשה
.ובצלפ וא רצומהמ ולביקש םינש 65 דע 40 ינב

The J. of Clinical Endocrinology and Metabolism


2019 רבמצד
ץבשל ןוכיס הניטקמ טסוטו םיציב םוקמב לעושה תלוביש
םילכואה םישנאש ואצמ קרמנד Aarhus University ירקוח
,(Oatmeal) רקאווק תללוכה (Breakfast) רקוב תחורא םוי ידמ
(Eggs and white toast) ןבל םחלמ טסוטו הציב םוקמב
.(Stroke) ץבשל ןוכיס ךכב ןיטקוהל םייושע

םירקוחה ונחב ,םינש 13.4 עצוממב ךשמנש ,רקחמה ךרוצל
םינש 56 ינב םינד םירגובמ 55,000-כ לש םייתנוזת םינותנ
.ץבש לש רבע אלל ,עצוממב

Stroke