ריעש לוערש
Arabian pea; pitch trefoil
(Bituminaria bituminosa)

יתנש-בר חיש אוה ריעשה לוערשה
,רתויב ףעוסמ ,תוינטקה תחפשממ
ולאל תומוד תויתנוזתה ויתונוכת .ןוכיתה םיה ןגא תוצראב ץופנה
.תספסאה לש

.רטמ 1 דע הבוגל אשנתהל יושע לוערשה
.ןתלתל המודב ,שלושמ הנבמ ילעב םילעה
.םיריהב דע םיהכ םילוגס םיחרפה
.דחא ערז (רוגס רתונש) ירפ לכב
.ךורא יזכרמ שרוש חמצל
ןופצ דע ,ןופצהמ לוערשה ץופנ לארשיב
.ילוי דע סרמ :החירפה .בגנה

ןמוטיב לש הזל המודה חיר םיציפמ םיכועמ םילועבגו םילע
.ינטובה םשה רוקמ ןאכמו (Bitumen)


לודיג יאנת
.תודבכ תועקרק
.האלמ שמש
.םיערזמ יובירה
רישעמו עבקמ אוה הזכש רותבו הינטק אוה לוערשה
.ןקנחב עקרקה תא    
.תועקרק בוצייל שמשמ


תיאופר תוליעפ
,ףידנ ןמשמ ותוא םיצממ .(Psoralen) ןלרוספ ליכמ לוערשה
,םילעהמ םיקיפמש ףידנה ןמשב .(2%) שרושהמ םיקיפמ ותוא
םייטפילא לוהוכלא ידיסוקולג שי םיערזהמו םיחרפהמ
.(Aliphatic alcohol glucosides)

,(Caryophyllene) ןליפוירק םה ןמשב םיירקיעה םיביכרמה
ןכו (Germacrene D) יד ןרקמרגו (Farnesene) ןסנרפ
.(Pinene) ןניפו (Tricyclene) ןליצירט

תונוכת
.ישדוחה רוזחמה תא דדועמ
.ןובאית ררועמ
.קזחמ

ןינלמ רורחש וב םרוגו רואל רועה תושיגר תא ריבגמ ןלרוספ
...מ םילבוסב לופיטל שמשל יושע אוה .(Melanin)
.לוגס הרטלוא תייפרת/לוגס הרטלוא רואב לופיט בולישב תאז
.ןלרוספ תייפרתומיכוטופב לופיט :ואר