יאקירפא ףיזש
Pygeum
(Pygeum Africanum)
 
לדגה ,דע קורי ץע אוה יאקירפאה ףיזשה
,הקירפא זכרמ תומרב םיהובגה םירוזיאב
 .רקסגדמבו תימורדה הקירפאב
 


תיאופר תוליעפ
,יאקירפאה ףיזשה ץע תפילקב םישמתשמ
.הת םיניכמ הנממ ,הקבאל םינחוט התוא
...םיליעפ םיביכרמ לש תוצובק 3 הפילקב
לורטסוטסיס-הטב ללוכ ,(Phytosterols) םילורטסוטיפ .1
.(Beta-sitosterol)   
,(Pentacyclic Triterpenoids) םייקילקיצטנפ םידיאונפרטירט .2
תיאלוא הצמוחו (Ursolic Acid) תילוסרוא הצמוח ללוכ   
.(Oleaic acid)  
ינמוש לוהוכלא לש (Ferulic Esters) םייקילורפ םירטסא .3
םירטסא ללוכ ,(Long-chain Fatty Alcohol) יתיילוח-בר   
לונסוק-הרטטו (Docosanol) לונסוקוד לש םייטילורפ   
.(Tetracosanol)  

.תינומרעה תטולבב לפטל תורשפאמ ולא םיביכרמ  תונוכת
.םילזונה ןזאמ לעו תילמרונ םינמוש תמר לע הב תורמוש ןה    
תורצוויה תוענומ ,תויתקלד-יטנא תונוכת ףסונב    
.תינומרעה תטולב תוחיפנל םיארחאה ,םינידנלגטסורפ    
תמיסחל םג םילעופ םייקילקיצטנפה םידיאונפרטירטה
.תינומרעה תטולב תוחפנתהלו תקלדל םירושקה םימיזניא    

...ןה יאקירפאה ףיזשה לפטמ ןהב תינומרעה תטולב תויעב
ןתש ןתמ ןמזב םיבאכ
.(Dysuria
.(Polyuria) רתי תנתשה
.(Nycturia) תיליל הבטרה
.תינומרע תקלד
.תלדגומ תינומרע תטולב
.תינומרעה תטולב ןטרס
.ןתש ןתמב הגלבה יא

.תומר המכב איה תינומרעה לש רתי תלדגה לע התה תעפשה
.(Double-blind) םייומס םילופכ םיינילק םייוסינב חכוה רבדה

...ב תומישרמ תובטה ופצנ ,הטולבה תנטקהל טרפ
ןטבב תודבכ
.(Abdominal heaviness)   
תונקורתה חפנ
.(Voiding volume)   
.(Peak Flow) המירז איש

.ןיתשהל תלוכי יא
.תיליל הנתשה
.הפוכת הנתשה
ירויש ןתש
.(Residual urine)   
.הטולבה חפנ

,(Edema) תקצבב לופיטל תשמשמ יאקירפאה ףיזשה תיצמת
םדה-ילכ תורידח תלדגה ידי-לע ,הניטקמ איה התוא    
.(Vessel Permeability)   

.תורחא תופורת םע תוידדה תובוגת תועודי ןיא

תורהזא
.אפור בקעמב תויהל יאקירפא ףיזש םילטונה לע
.יאקירפאה ףיזשל תיגרלא תושיגר םיחתפמה םישנא םנשי