תושדח - םושמוש
Sesame - News...םושמוש ואר

2003 יאמ
םדה-ץחל ןוזיאל םושמוש
,(Sesame oil) םושמוש ןמשב לושיב יכ ואצמ ודוהב םירקוח
םדה-ץחל תא ןיטקהל ,םיבר םירקמב יושע ,ןוזמה תנכה תעב
ןונימה תא ןיטקהל היהי ןתינש ,ךכ ידכ דע ,יתועמשמ ןפואב
ךכל דעונש יתפורתה

הפורת ולטנש םד-ץחל רתי ילעב םישנא ופתתשה רקחמב
ג"מ 30-ל 10 ןב ימוי ןונימב ,ןדיס תולעת ימסוח גוסמ

מ"מ 101 לע 161-מ עצוממב דרי םיפתתשמב םדה ץחל
ןונימב עצוממה ןוטיקה .תיפסכ מ"מ 84.6 לע 134-ל תיפסכ
ג"מ 7.45-ל 22.7-מ היה ךכמ האצותכ שרדנש יתפורתה

National Heart, Lung, and Blood Institute


2005 רבמצד
םילורטסוטיפב םירישע םושמושו םיקוטסיפ
...רקחמ


2012 רבמטפס
םדה ץחל תדרוהל םירושק זרוא ןיבוסו םושמוש ןמש
לורטסלוכה רופישו

American Heart Association-ב וגצוה רשא םיאצממ יפל
זרוא ןיבוס ןמשו (Sesame oil) םושמוש ןמש תכירצ
םדה ץחל תא דירוהל םייושע (Rice bran oil)
(Cholesterol) לורטסלוכה תא רפשלו (Blood pressure)

ילוטסיסה םדה יצחלב הדירי לע םיחוודמ םירקוחה
תומרב הדירי לע ,(המאתהב תודוקנ 11-ו 14) ילוטסאידהו
ןמש תובורעת תכירצ תובקעב ,(26%) -ב LDL לורטסלוכה
זרוא ןיבוס ןמשו םושמוש

םיטנדיסקוא-יטנאהו (Fatty acids) ןמושה תוצמוח םהירבדל
םייושעו רתוי םיאירב ולא תורוקמב םייוצמה (Antioxidants)
ולא תואצותל םיארחאה תויהל

ופתתשהםוי 60 ךשמנו ודוה ,יהלד וינב ךרענש ,רקחמב
לק םד ץחל םע ,עצוממב םינש 57 ינב םישנו םירבג 300
ינוניב דע

ןדיס תולעת םסוח - (Nifedipine) ןיפידפינב ולפוט םקלח
הלביק הינש הצובק ,(Calcium-channel blocker)
תוחוראב םוי לכב זרוא ןיבוס / םושמוש ןמש תבורעת
םהינש תא הלביק תישילשהו

American Heart Association’s High Blood Pressure
Research 2012 Scientific Sessions


2016 ראוני
לורטסלוכ אל ךא ,לורצילגליצאירט תיחפמ םושמוש ןמש
רשקה הילרטסוא Griffith University-ב םירקוח ירבדל
(CVD) םד ילכו בל תולחמו (Cholesterol) לורטסלוכ ןיב
לורצילגליצאירט תומר לע חווד הנורחאל ךא ,בטיה דעותמ
CVD-ל דיחי בושח ןוכיס םרוגכ (Triacylglycerol)

תועצמאב יתטיש ןפואב םירקחמ 10 ורקס םירקוחה
לש תועפשהה לע םירקובמ םייוסינ לש הזילנא-הטמ
םדב םינמושה ליפורפ לע (Sesame) םושמוש תכירצ
(Blood lipid profile)

תיחפהל הלוכי םושמוש תכירצש איה םירקוחה תנקסמ
ןיא ךא ,םדב לורצילגליצאירטה תומר תא תיתועמשמ
תוימלורטסלוכופיהה תועפשהב ךומתל תויאר קיפסמ
ולש (Hypocholesterolaemic)

British Journal of Nutrition


2016 יאמ
תיחפהל םילוכי םושמוש סיסב לע םיביכרמ םאה
תינוצמיח הקע

Rio de Janeiro State Uni.-ב העצובש תיתטיש הריקס
תויטנדיסקוא-יטנאה תא תוריבגמה תונוכתלש הארמ ליזרב
םושמוש ןמש דחוימבו (Sesame) םושמוש לש (Antioxidant)
לע תיתועמשמ העפשה תויהל תולוכי ,(Sesame oil)
תואירב רופיש ךות ,(Oxidative stress) תינוצמח הקע

ןמשש םג וארה םיינילק-הרפ םירקחמ יכ םינייצמ םירקוחה
(Atherosclerosis) םיקרועה תשרט תעינמב ליעי םושמוש

Journal of Medicinal Food


2016 טסוגוא
ב"הראב םישנא ןויליממ רתוי לע העיפשמ םושמושל היגרלא
םושמושל הייגרלאש ךכ לע עיבצמ הנורחאל ךרענש רקחמ
הממ רתוי תירבה תוצראב הצופנ (Sesame allergy)
Northwestern Uni. Feinberg ירקוח .רבעב ובשחש
םגדממ רקס ינותנ וחתינב"הרא וגקיש School of Med
ב"הראב תיב יקשמ 50,000 ןב גציימ יצרא

.דחאכ םירגובמו םידלי לצא עיפוהל הלוכי םושמושל היגרלא
בלח ומכ ,ןוזמל תורחא תויגרלאמ הנוש היגרלאה ,הז ןבומב
םיתעלו םייחב םדקומ בלשב ללכ ךרדב תוליחתמש ,הציבו
הרשעה תונשב תוכעוד תובורק

,םחל ומכ ,םיבר הפאמ ירצומב םייוצמ םושמושה יערז
חבטמבו ,םיקתממב םג םיעיפומ םה .תוגועו םירקרק ,לגייב
םיפלוקמ םושמוש יערז .ידוההו יאקירפא חרזמה ,יתייסאה
(Tahini) הניחטב חתפמ ביכרמ םה

ףיסוהל לקוש (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה להנמ
:םויכ תללוכה ןוזמל םיירקיעה םינגרלאה 8 תמישרל םושמוש
,היוס ילופ ,םינטרס תוכיכר ,םינטוב ,םיגד ,םיציב ,בלח
הטיחו ץע יזוגא

JAMA Network Open


2020 רבמטפס
לומקאל המודה יטגרניס ינטוב באכ ךוכיש
לש תיטגרניס תינטוב החסונ יכ אצמ רקובמ יארקא יוסינ
םושמוש ןמשו (Frankincense) הנובל ,(Curcumin) ןימוכרוכ
באכ לע הלקה קפסל הלוכי (Black sesame oil) רוחש
לומטצרפ / לומקאל הוושה תוריהמו תוליעיב (Pain relief)
(Paracetamol)

,רתויב תורקחנה תויעבטה תובוכרתה תחא אוה ןימוכרוכ
תוקלדו םיבאכ לע הלקהל דחוימב
תלוכי חיכוה אוה .(Relieving pain and inflammation)
ילולסמ תוסיוול תיגולויב תוליעפ לש הבחר תשק ליעפהל
םיבאכה תככשמ תוליעפה .םייתקלד תותיא
םג התהוז הנובלה ץע תיצמת לש (Analgesic activity)
לע תיבויחה התעפשה דחוימב ,םירקחמ רפסמב איה
תינווינ םיקרפמ תקלד לש םירקמב םיקרפמ תושיגר
(Osteoarthritis)

Medicine


2021 סרמ
תומדקתה תא טאהל היושע םושמושה יערז תיצמת
ןוסניקרפ תלחמ

ןפי Osaka City University-ב םירקוח לש םהירבדל
םושמוש יערזב יוצמה (Antioxidant) טנדיסקוא-יטנא
לש התוצרפתה ינפמ ןגהל יושע (Sesame seed)
(Parkinson's disease) ןוסניקרפ תלחמ

תא ענומ ,םושמושב ביכרמ ,(Sesaminol) לונימאזס
ןובלחה תלעפה ידי לע ןוסניקרפ תלחמ לש התוצרפתה
Nrf2-ARE

לונימאזסה תיצמתש םיארמ םה - םידדועמ םיאצממה
םושמושה יערז תפילק תלוספב היוצמ
ןמש רוציי תעב רצונה (Sesame seed shell waste)
(Sesame seed oil) םושמוש יערז
(Sesame seed extract) םושמושה יערז תיצמת

בלשל ולא םיאצממ תחקל םירקוחה םיניינועמ תעכ
ינילקה םייוסינה

Heliyon


2021 טסוגוא
ןורכיזה דוקפית רופישל הבוט םושמוש ןמש תגוע תיצמת
םושמוש ןמש תגוע תיצמת תכירצ יכ הארנ
העיפשמ תועובש 12 ךשמב (Sesame oil cake extract)
(Verbal memory abilities) ילולימה ןורכיזה תולוכי לע הבוטל
(Plasma beta-amyloid) המזלפב דיאולימע אטב-ה תומר לעו
(Memory impairment) ןורכיזב העיגפ םע םירגובמב

= ואר =
(Mild memory impairment / MCI) הלק תיביטנגוק העיגפ
רמייהצלאו היצנמיד תלחמ לש התוחתפתה רשבל הלולע

(Sesame Oil Cake/ SOC) םושמוש ןמש תגוע יכ חכוה
םילדומב ןהו הנחבמב ןה תיביטנגוק העיגפ ינפמ הניגמ
םייח ילעב לש

תאכדמ הובג המרב (SOCE) םושמושה ןמש תגוע תיצמת
בצע יאת לש (Apoptosis) תנכותמ םיאת תומ תוליעיב
דיאולימע לש היצקודניא ידי לע תומרגנה תויתקלד תובוגתו
(Lipopolysaccharide exposure) םידירכסילופופילל הפישחו אטב
ןורכיז יקזנ דגנ הליעי תויהל היושע םושמושה ןמש תגוע ןכלו
דיאולימע-אטב לש ותעיקש ידי לע םרגנה ןורכיז ןדבואו

תגוע לש תוילאיצנטופה תועפשהה לע םיחוויד ןיא ,תאז םע
םדא ינבב יביטינגוקה דוקפיתה לע םושמושה ןמש

לש תועפשהה תא עובקל דעונו תועובש 12 ךשמנ רקחמה
ליג ינב) םירגובמ 70 ברקב יביטינגוקה דוקפיתה לע SOCE
ןורכיזב העיגפ םע (םינש 69.9 עצוממ

Nutrients

.