רימש
Dilll
(Anethum graveolens)

והז .הפוריא םורדב רימשה אצומ
וחוחינו ברע ומעט .יתנש-דח חמצ
תולילדב םיצונמ םילעה .םיענ
םינטק םיחרפהו (ךרש םיריכזמ)
.םיבוהצו

מ"ס 20 הבוגל אשנתמ רימשה
.רטמ 1 דע

םהשכ םישמשמה ,םילעה םימיעט דחוימב .ולוכ ליכא חמצה
.םישבוימ וא םיירט 
.דיתעב שומישל רימשה תא איפקהל ןתינ
.דחוימ םחוחינו היורכ יערז לש הזל המוד םעט םיערזל
,רקובב ,החירפה ינפל ופסא םה םא דחוימב םימיעט םילעה
.לטה תודייאתה םע דיימ 
ידוחי חוחינ תפסוהו לוביתל ,ןוזמ רוטיעל םישמשמ םילעה
ילכאמ ,(תוינבגע ילכאמב בטיה בלתשמ אוה) םיטלס ,םיקרמל 
.הניבגו םיציב 
.םידואמ תוקרי יטלסל ןייוצמ רימשב לבותמ ץמוח
.םיצומח תנכהב הבוח םהו הלועמ ביכרמ םישמשמ רימשה ילע
.חלמל ףילחת םישמשמ םישותכ רימש יערז
ןוויגל םיערזבו םיחרפב ,םילעב ,חמצה שארב שמתשה ןתינ
.(Olive oil) תיז ןמשו (
Vinegar) ץמוח לש םמעט רופישו 
.האנהה תלדגהל טבמאל רימש ופיסוה
.םירובדו םירפרפ תכשומ רימשה תחירפ
.קורי עבצ רוצייב שמשמ חמצה
.בר ןח ףיסות ,םיחרפ רזל חמצה תפסוהלודיג יאנת
.בטיה תזקונמו תינוניב המדאב ,ביבאה תליחתב רימש וערז
.שמשה רוא תומכב תולתב ,הנשה תונוע רתיב םג עורזל ןתינ 
.תוחור ינפמ חמצה לע ונגה
.ומצעמ ערזי ףטקנ אלש רימש
םיערז .ותחימצ תעב םיימעפ םיערז בינמו חרופ רימשה
.םוטאו שבי ילכב רומשל שי ,ופסאנש 
,םירחא םיחמצל תוכימסב וא דחי םיחמצ רפסמ לדגל ץלמומ
.הכימת ךרוצל 
.רמושל תוכימסב רימש לדגל ןיא ,תידדה היירפה תעינמל
.םייעובש דע עובש ךראת הטיבנה

.םישדוח 3ךות ולדוג אולמל עיגי רימשה
חבטמ ןולח ןדא לע תאצמנה תינדאב רימש תיבב ולדג
.םוקמ תברקב וא 

תיפותיש הייחמצ
,סרית ,בורכ תברקב רימש ולדג ,החימצה לש ידדה דודיעל
...תיפותיש הייחמצ ואר .(Cucumbers) םינופפלמו לצב ,הסחתיאופר תוליעפ
הנקמה ,ףידנה ןמשב םייוצמ רימשב םיירקיעה םיביכרמה
,(Carvone) ןובראק 60% דע 40% :ינייפואה וחוחינ תא ול
ןרדנאלפ 20% דע 10% ,(Limonene) ןנומיל 40% דע 30%
(Monoterpenes) םינפרטונומ טעמו (Phellandrene)
.(ג"מ 100-כ שי האלמ ףכב) ןדיסב רתויב רישע רימשה .םינוש


רימשה תונוכת
המישנה תא ןנערמ
תרכוסב לפטל עייסמ
םיידשב שדוג לע לקמ
ןובאיתה תא ריבגמ
הביקה תא עיגרמ
הניש דדועמ
הקינימב בלח הברמ


 ...ב לופיטל םישמשמ רימש יערז ורשוה םהב םימ
(Dyspepsia) לוכיע יישק
(Scurvy) הנידפצ
ןטב יבאכ
םייעימב םיזג
םירוחט

רימש יערז הת
,םיחתור םימ לפסב םישותכ רימש יערז השודג ףכ ורשה
תוקד 10 ךשמב  
ורתונש םיערזה תא ועלבו וסעל ,(םויב םילפס 3) ותש
רימש יערז תסימת האלמ תיפכ דע 1/2 ותש ןיפוליחל
םויב םימעפ 3  
ףיסוהל ץלמומ .לילד הת וניכה דליב ןטב באכ תלקהל
רמוש  


רימש ןמש
,החירפה ינפל ,םילעהמ םיצממ (Dill oil) רימשה ןמש תא
.ןמזה םע ביהצמ לולצה לזונה .רוטיק תועצמאב ,םיערזהמ וא

,(Eugenol) ןרופיצ תצמוח ,(Carvone) ןובראק ליכמ ןמשה
.(Phellandrene) ןרדנלפו (Limonene) ןנומיל

...תיישעתב שמשמ רימשה ןמש
םיקרחה תרבדהםינילבתםימשבהקיטמסוק


הפורתכ שומיש
םידליב דחוימב ,םייעמב םיזג ךוכיש


הייפרתמורא
...רימשה ןמש ישומיש
תיווע יפקתה לע הלקה
יוטיח
העגרה
רבשמ ןמזב קוזיח
הקינמב בלחה תרבגה
רוע יאולחת תמלחה
...ב השענ םושייה

תוידהפיאשיוסיע

הרהזא
ןויריהב םישנ לע רוסא רימשה ןמשב שומישה

...'דח - רימש ואר 

.