רימש
Dill
(Anethum graveolens)
 
ברע ומעט .האנ יתנש-דח חמצ והז .הפוריא םורדמ רימשה אצומ
םיחרפהו (ךרש םיריכזמ) תולילדב םיצונמ םילעה .םיענ וחוחינו
.רטמ 1 דע מ"ס 20 הבוגל אשנתמ רימשה .םיבוהצו םינטק

םיירט ,םישמשמה ,םילעה םימיעט דחוימב .ליכא ולוכ חמצה
.םישבוימ וא    
.דיתעב שומישל רימשה תא איפקהל ןתינ
.דחוימ םחוחינו היורכ יערז לש הזל המוד םעט םיערזל
דיימ ,רקובב ,החירפה ינפל ופסאנ םא דחוימב םימיעט םילעה
.לטה תודייאתה םע     

תפסוהו לובית ,ןוזמ רוטיעל םישמשמ םילעה
בלתשמ אוה) םיטלס ,םיקרמל ידוחי חוחינ    
.הניבגו םיציב ילכאמ ,(תוינבגע ילכאמב בטיה    
תוקרי יטלסל ןייוצמ רימשב לבותמ ץמוח
.םידואמ    
.םיצומח תנכהב הבוח םהו הלועמ ביכרמ םישמשמ רימשה ילע
.חלמל ףילחת םישמשמ םישותכ רימש יערז
ןוויגל םיערזבו םיחרפב ,םילעב ,חמצה שארב שמתשה ןתינ
.ןמשו ץמוח לש םמעט רופישו    

ןולח ןדא לע תאצמנה תינדאב רימש תיבב ולדג
.םוקמ תברקב וא חבטמ.האנהה תלדגהל טבמאל רימש ופיסוה
.םירובדו םירפרפ תכשומ רימשה תחירפ
.קורי עבצ רוצייב שמשמ חמצה
.בר ןח ףיסות ,םיחרפ רזל חמצה תפסוהלודיג יאנת
תינוניב המדאב ,ביבאה תליחתב רימש וערז
תונוע רתיב םג עורזל ןתינ .בטיה תזקונמו    
.שמשה רוא תומכב תולתב ,הנשה    
.תוחורמ חמצה לע ונגה
.ומצעמ ערזי ףטקנ אלש רימש
םיערז .ותחימצ תעב םיימעפ םיערז בינמו חרופ רימשה
.םוטאו שבי ילכב רומשל שי ,ופסאנש    
,םירחא םיחמצל תוכימסב וא דחי םיחמצ רפסמ לדגל ץלמומ
.הכימת ךרוצל     
רימש לדגל ןיא ,תידדה היירפה תעינמל
.רמושל תוכימסב    
.םייעובש דע עובש ךראת הטיבנה
.םישדוח 3 ךות ולדוג אולמל עיגי רימשה
תיפותיש הייחמצ
,סרית ,בורכ תברקב רימש ולדג ,החימצה לש ידדה דודיעל
.תיפותיש הייחמצ :ואר .םינופפלמו לצב ,הסח
 


תיאופר תוליעפ
ול הנקמה ,ףידנה ןמשב םייוצמ רימשב םיירקיעה םיביכרמה
,(Carvone) ןובארק 60% דע 40% :ינייפואה וחוחינ תא
 ןרדנאלפ 20% דע 10% ,(Limonene) ןנומיל 40% דע 30%
(Monoterpenes) םינפרטונומ תוריעז תויומכו (Phellandrene)
.(ג"מ 100-כ האלמ ףכב) ןדיסב רתויב רישע רימשה .םינוש

...רימשה תונוכת
.המישנה תא ןנערמ
.תרכוסב לפטל עייסמ
.םיידשב שדוג לע לקמ
.ןובאית ריבגמ
.הביקה תא עיגרמ
.הניש דדועמ
.הקינימב בלח הברמ

...ב לופיטל םישמשמ ,רימש יערז ורשוה םהב םימ
.(Dyspepsia) לוכיע יישק
.(Scurvy) הנידפצ
.ןטב יבאכ
.םיזג
.םירוחט
 
רימש יערז הת
,םיחתור םימ לפסב םישותכ רימש יערז השודג ףכ ורשה
.תוקד 10 ךשמ    
.ורתונש םיערזה תא ועלבו וסעל ,(םויב םילפס 3) ותש
רימש יערז תסימת האלמ תיפכ דע 1/2 ותש ןיפוליחל
.םויב םימעפ 3    
.לילד הת וניכה ,דליב ןטב באכ תלקהל
.רמוש ףיסוהל ץלמומ    
 
רימש ןמש
וא (החירפה ינפל) םילעהמ םיצממ (Dill oil) רימשה ןמש תא
.ןמזה םע ביהצמ לולצה לזונה .רוטיק תועצמאב ,םיערזהמ

,(Eugenol) ןרופיצ תצמוח ,(Carvone) ןובראק ליכמ ןמשה
.(Phellandrene) ןרדנלפו (Limonene) ןנומיל

...תיישעתב שמשמ רימש ןמש
.םיקרחה תרבדה .םינילבת .םימשב .הקיטמסוק

םייאופר םישומיש
...רקיעב שמשמ ןמשה
.םידליב דחוימב ,םייעמב םיזג ךןכיש

...רימש ןמש שמשמ הייפרתמוראב
.תיווע יפקתה תלקה
.יוטיח
.העגרה

.רבשמ ןמזב קוזיח
.הקינמב בלח תבונת תרבגה
.רוע יאולחת תמלחה זוריז
...ב השענ םושייה
.תויד .הפיאש .יוסיע

הרהזא
.ןוירהב םישנ לע רוסא ןמשב שומישה