םוש
Garlic
(Allium sativum)

םיכראומ וילע .יתנש-בר חמצ םושה
םישמשמ םיחוטשהו (מ"ס 35 דע)
.קוריה לצבה ילעל המודב חבטמב
ולא ,םייניש ףסוא היושעה ,(Bulb) תעקפה איה רתויב תישומישה
(Garlic cloves) םושה יניש

תננערמו תררועמ העפשה שי םושה תליכאל ,לצבל המודב
,םיטלס ,יטגפס בטור - םיבר םילכאמב ביכרמ שמשמ םושה
םיפיסומ .(Soups) םיקרמו םינוש םילישבת ,תוינטק ילכאמ 
(Crushed) שותכ וא (םושה יניש לכ תא) ותומלשב ותוא 
הנמה תשגה ינפל לכאמהמ םושה יניש תא איצוהל ורכז
,ןמש םע תנצנצב םתוא רומשלו םושה יניש תא ףולקל ןתינ
בוטה ומעט תא רמשל רוזעי רבדה 

לישבתל םוש תפסוה
,םח ןמש םע ריסל וא תבחמל תוקרי תפסוה תשרדנשכ
ךרחיהל ונממ ענמי רבדה ,ןורחא םושה תא ופיסוה
ואולמב םושה םעט תא רמשייו רירמ םעט לישבתל קינעהלו

םיידיל קבדש םוש חיר תרסה
1 תורשפא

םיידיה תא הזב ופשפש ,םימ טעמב חלמ םע ףכ 1 ובברע
ופטשו ילזונ ןובסב שומישל המודב תוקד המכ ךשמב
1 תורשפא
תא ופשפש ,הטסורינ ריס לש הסכמ וא תכתמ ףכ וחק
.ינחיר ןובסב ףוסב שמתשהל ןתינ .ופטישו תכתמב םיידיה
תוציצק ,םינילבת לש תוחיר תרסהל םג הבוט וז ךרד
דועו רשבלודיג יאנת
שמשל האלמ הפישח
בטיה תזקונמו ,החל ,הרישע עקרק
,ודירפה .העירזב וא םיינישה תקולח ידי-לע השענ יובירה
השבי תעקפהמ םושה יניש תא החימצ תונש 3-ל תחא 
לע .ויתסה תליחת / ץיקה ףוס תארקל םושה תא וערז
הלעמכ תונפל ןשה לש דדוחמה הצקה 
ותוא ופלש חמצה תושבייתה םעו לודיגה תנוע םותב
,שביו בטיה ררוואמ םוקמב שובייל ולתו עקרקהמ ותומלשב 
ןובקיר עונמל 

...םוש לדגל ךיא ואר

תיפותיש הייחמצ
לש םתחימצ בכעמ ךא ,תומינכ החוד הניגב םוש תואצמיה
...תיפותיש הייחמצ ואר .ותביבסב םירחא תוקריתיאופר תוליעפ
תררחתשמה (Allicin) ןיצילא ונימאה תצמוח תא ליכמ םושה
ינייפואה וחירל יארחא הז רמוח .ותוא םיכתוח וא םיכעומ רשאכ;
ןיליצינפל תומודה תודחוימה תויאופרה ויתנוכתלו םושה לש
(Penicillin)

,(Typhus) סופיטב ותמחלמב ןיליצינפהמ רתוי ליעי םושה
,(Cholera) הרילוכה ימרוגב ,(Dysentery) הירטנזיד
סוקוקוליפטס ,(Streptococcus) סוקוקוטפרטס יקדייח
םייעמה תקלדו (Staphylococcus)


,םוינלסה םעו תירפוג תובוכרת ליכמה ףידנ ןמש שי םושב
קזח טנדיסקוא-יטנאל ךפוה אוה וב C ןימטיוו ,A ןימטיו 
תא םיוהמה םינבלה םדה-יאת תוליעפ תא ןברדמ םושה
םיסוריוו םיקדייח ףקות אוה .ןוסיחה תכרעמב תינח דוח 
םישלופ ינפמ ףוגה לש תיעבטה הנגהה ךרעמ תא דדועמו 
םינוש 
יעבט יטויביטנא רמוח וב שי .תולחמ ענומכ עודי םושה
תעפשותוננטצה בכעמה 
םד ץחל הניטקמ ,םדה רוזחמ תא תרפשמ םוש תכירצ
תא הלעמ אוה ןכ .םדב LDL לורטסלוכה תמר תאו 
HDL/בוטה לורטסלוכה תמר 
הזובמורט / תקקפ ,בל תלחמ תעינמב עייסמ םושה
םיקרועה תשרטו 
-ישירק סיממ ,ותוישירק תא ןיטקמו םדה תא ללדמ אוה
הניקת םד-תמירז לע רמושו םד 
ןטרס תולחמ תענומ םוש תכירצש הרבס הנשי
תומרוגה תובמא) םייעמב םיטיזרפמ רטפיהל עייסמ םושה
לוכיעה יכרד תוקלדב לפטלו (הירטנזיד 
.2-גוס תרכוסב לופיטו םדב רכוסה תמר ןוזיאב עייסמ םושה
תונוילעה המישנה יכרדב תוקלדב לופיטב ליעומ אוה 
,ןתשה יכרדב תוקלדב ,(המתסאוטיכנורב דחוימב) 
הביק יביכו םיקרפמ תקלד ,סיטיסוניס ,תורגב יעצפב 
ןותמ ןפואב םד-ץחל דירומ םושה

תויוצר יתלב יאוול תועפות ןיא ,תופורת ומכ אלש ,םושל


...תושדח - םוש ואר

.