ןורכיש
Henbane
(Hyosycamus niger)

רוב תומדאב ץופנה יתנש-וד חמצ אוה ןורכישה
היסא ברעמב ,הינטירב הז ללכב ,הפוריא יבחרב
אשנתהל יושע חמצה .(אבוי אוה םשל) ב"הראב
.מ"ס 80 דע הבוגל
ילעבו הבוהצ החירפ לעב םה רתויב םיצופנה םכותמ ,םינז 11 םירכומ
.םיריעש םילעה .הנבל החירפ


לודיג יאנת
,תועקרק ןווגמבו םיחיחצ עלס יעיקבב עבטב חמוצ ןורכישה
.בטיה תוזקונמו תוירופ תויסיסב תועקרקב דחוימב  
.האלמ שמש
.תימצע הערזהה .םילימרתב םינותנו הבר תוינויח ילעב םיערזה


תיאופר תוליעפ
תיצמת םיקיפמ םהמ ,ןורכישה לש םינוילעה ויקלחבו םילעב םישמתשמ
.םיערזב םג םישמתשמ .םיירטה םיחרפהו םילעה תשיתכ ידי-לע ץימ וא
.ףיטקה רחאל דימ שמשב םילעה תא שבייל שי םהיתונוכת לע הרימשל

.תועיבקב וב שמתשהל ןיאו רתויב ליער יטוקרנ חמצ אוה ןורכישה
.תוריעז תויומכבו דבלב ינוציח תויהל שומישה לע
העיגפ ,ךחה תושקתהו ןושלה תושביתה םיללוכ הלערה ינימסת
.המישנ םודו בל םודמ תוומו תמדרת ,תותיווע ,הייארה רשוכב

,(Hyoscyamine) ןימאיצסוי םידיאולקלאה םה םיירקיעה םיביכרמה
העיגרמ העפשה םלוכל .(Atropine) ןיפורטאו (Hyoscine) ןיצסוי
.(Sympathetic Nerves) םייטתפמיסה םיבצעה לע

...ןורכישה תונוכת

.העזה תיחפמ
.םיבאכ ךכשמ
,יאוול תועפותמ ענמיהל שי םהב םירקמב םויפואל ףילחת שמשמ
.תוריצע ומכ  

.המצוע בר םיבאכ ךכשמכ תשמשמ ןורכישה ילעמ השיבח

...םילגב םיאב ולא רשאכ דחוימב ,םיבאכ ךוכישל שמשמ ןורכישה

.רוזחמ יבאכ
.םירוחט יבאכ
.םישושתב (Neuralgia) םיבצע יבאכ
.(Syphilis) תבגע ילוחב תומצע יבאכ

...תעגרהלו

.תותיווע.תונזגר.(Hysteria) הירטסיה

,(Insanity) תויפש-יאל םירושקה םינוש םילופיטב שמשמ ןורכישה
.תינורכו הפירח (Mania) הינאמ ומכ

...ל רבעב שמיש םייניעה לע םימב םילעה תיירשה ימ םושיי
.דוריי יחותינל םדוק ,םינושיאה תבחרה

הרהזא
,ןוירהב םישנ לע רוסא ןורכישב שומישה הברה ותוליער בקע
.םידלי לעו םפוגב םישלח לע