םיקמעה תנשוש
Lilly-of-the-valley
(Convallaria majalis)

ערתשמ חמצ איה םיקמעה תנשוש
.ינופצה רודכה יצחב לדגה ,יתנש-בר
האנ אוה ,םינז רפסמ לעב חמצה
.מ"ס 30 דע הבוגל אשנתמו דחוימב

הפוריאב הצופנ םיקמעה תנשוש

.תולצומ רעי תועקרקב רקיעב הקירמא ןופצבו

.דורו-ןבל םעבצו לק חוחינ ילעב םה ,ןומעפ ייומד םיחרפה
.ינויו יאמ ןיב םיחרופו 10 דע 4 תונב תוצובקב םייולת םה
.םימודא םיירגרג תוריפ וחתפתי םיחרפהמ

.םיריעז םיחרפ ירודיסב םישמשמ דחוימב םיאנ םיחרפה
.ןיי תנכהל םישמשמ םה ,םיקומיצב םיברועמ
.החרהלו םימשבה תיישעתב שמשמ םיחרפהמ ירתאה ןמשה
ביבאב קורי עבצ תנכהל םישמשמ (דיס-ימב םינותנ) םילעה
.ויתסב בוהצו 


לודיג יאנת
וניא טעמכש קורי חיטש תרצויו תטשפתמ םיקמעה תנשוש
.ביבאב תשדחתמו ויתסב תרשונ הוולעה .הקוזחתל קוקז 
.בטיה תוזקונמו תוירופ טעמ ,תויריג תועקרק יגוס ןווגמ
.החל טעמ ,םילע בקרו םיצע רפאב הרישע עקרק הפידע 
.ינופצ דצב לודיגל םיאתמ חמצה - יקלח לצ דע לצ
. (Frost) הרקל שיגר וניא אוה
ידי-לע םירפומו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םיבובזו םירובד 
םאתהב ,הנש דע ךוראל היושעו תיטיא םיערזה תטיבנ
.הביבסה תרוטרפמטל 
.בטיה ןשדל שי הטיבנה תעב
.הקולח ידי-לע וא םתלשבה םע דיימ ,םיערזמ יובירה
.ינשלופ תויהלו טשפתהל לולע חמצה חוקיפ אלל


תיאופר תוליעפ
שבייל שי םתוא ,םיקמעה תנשוש יקלח לכב םישמתשמ
.החירפה רחאל דיימ
.רתויב םיליעפה םה (םיירטה) םיחרפה
לועבגה יבג לע לע שובייל םחינהל גוהנ
.םילעה ורסוה ונממ

םניה חמצב םיליעפה םיביכרמה רקיע
;...(Glucosides) םידיסוקולגה

המוד בלה לע ותעפשהש (Convallamarin) ןירמלבנוק
תונתשמ תונוכת לעב אוה ףסונב .ןילטיגיד חמצה לש וזל 
תולשלשמ תונוכת שי ול (Convallarin) ןירלבנוק

םיקמעה תנשוש תונוכת
האקה תדדועמ
םוח הדירומ
רועה תא העיגרמ
תיללכ העיגרמ
תותיווע תדגונ
בל תלועפ תקזחמ
(הקזח) תנתשמ
לשלשמ

תבציימ ,בלה תלועפ תא הטיאמ םיקמעה תנשוש
.רתוי הליעי התוא השועו  
.ררזועה ומכ ,תוריפב ,ללכ-ךרדב ,התוא םיבלשמ
ףילחת תשמשמ דחי םישרושהו םיחרפהמ הטילח
.תינועבצאל (רתוי שלח יכ םע) 
(Burns) תויווכב לופיטל תשמשמ םישרושהמ החשמ
.(Scarring) תוקלטצה תעינמלו 

...ב לופיטל רקיעב תשמשמ םיקמעה תנשוש
(Valvular heart disease) בלה ימותסש תלחמ
(Congestive heart failure) שדגומ בל תקיפס-יא
(Mitral insufficiency) תיתפנצמ/תילרטימ הקיפס-יא
(Cardiac asthma) בלה לש המתסא
Cardiomyopathy) בל תשלוח
(Emphysema) המיזפמא/תחפנ
(Dropsy) תמיימ

...םיקיתע םימשרמ יפלו
.חומה תא תקזחמו ןורכיזה תא תרפשמ םיקמעה תנשוש
.תוקולד םייניע תפיטשל םישמשמ םיחרפה ורשוה םהב םימ
לע לקמה שוטיעל תמרוג םישביה םיחרפה תקבא תפיאש
.(Ears ache) םיינזוא באכו שאר-יבאכ 

תורהזא
.תוקינימו ןויריהב םישנ לע רוסא םיקמעה תנשושב שומישה
...םורגל לולע םהב שומישהו םיליער חמצה יקלח לכ
(Cardiac arrhythmias) בל בצק תוערפה
(Digestive system) לוכיעה תכרעמב תונותמ תוערפה
(Asthenia) השלוח
(Agitation) הדרח
.לק יוריג םורגל לולע רועב םילעה עגמ

...םה רתי תכירצל םימוטפמיס
(Ataxia) םירירשב הטילש-יא
לובליב
תוומו תוטטומתה
תואקה
היסקרונא
תוליחב
םילושליש

.