םיקמעה תנשוש
Lilly-of-the-valley
(Convallaria majalis)

ערתשמ חמצ איה םיקמעה תנשוש
.ינופצה רודכה יצחב לדגה ,יתנש-בר
.מ"ס 30 דע הבוגל אשנתמו ,דחוימב האנ אוה ,םינז רפסמ חמצל
תועקרקב רקיעב הקירמא ןופצבו הפוריא יבחרב ץופנ חמצה
.תולצומ רעי

םייולת ,ןומעפ ייומד םה .לק חוחינ ילעב ,םידורו-םינבל םיחרפה
.ינויו יאמ ןיב םיחרופו 10 דע 4 תונב תוצובקב
.םימודא םיירגרג תוריפ וחתפתי םיחרפהמ

.םיריעז םיחרפ ירודיסב םישמשמ םיחרפה
.ןיי תנכהל ,םיקומיצב םיברועמ ,םישמשמ םה
.החרהלו םימשבה תיישעתב שמשמ םיחרפהמ ירתאה ןמשה
ביבאב קורי עבצ תנכהל םישמשמ (דיס-ימב) םילעה
.ויתסב בוהצ עבצלו   


לודיג יאנת
טעמכש קורי חיטש תרצויו תטשפתמ םיקמעה תנשוש
תשדחתמו ויתסב תרשונ הוולעה .הקוזחתל קוקז וניאו    
.ביבאב    
.בטיה תזקונמו הירופ טעמ ,תיריג ,עקרק יגוס ןווגמ
.החל טעמו םילע בקרו םיצע רפאב הרישע עקרק הפידע    
.ינופצ דצב לודיגל המיאתמ םיקמעה תנשוש .יקלח לצ/לצ
.הרקל שיגר וניא חמצה
ידי-לע םירפומו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םיבובזו םירובד    
םאתהב ,הנש דע ךוראל היושעו תיטיא םיערזה תטיבנ
.הביבסה תרוטרפמטל    
.בטיה ןשדל שי תוחתפתהה תעב
.הקולח ידי-לע וא םלישבה םע דיימ ,םיערזמ יובירה
.ינשלופ תויהלו טשפתהל לולע חמצה הרקב אאל


תיאופר תוליעפ
דיימ שבייל שי םתוא ,םיקמעה תנשוש יקלח לכב םישמתשמ
םה (םיירטה) םיחרפה .החירפה רחאל
שבייתהל םחינהל גוהנ .רתויב םיליעפה
.םילעה ופשחנ ונממ לועבגה יבג לע

םניה םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
ןירמלבנוק (Glucosides) םידיסוקולגה

ותעפשהש ,ירקיעה ליעפה ביכרמה - (Convallamarin)
תונוכת ול שי ףסונבו ןילטיגידה לש וזל המוד בלה לע
.תולשלשמ תונוכת ול ,(Convallarin) ןירלבנוק ןכו - תונתשמ

םיקמעה תנשוש תונוכת

.האקה תדדועמ
.םוח הדירומ
.רועה תא העיגרמ
.תיללכ העיגרמ
.תותיווע תדגונ
.בל תלועפ תקזחמ
.(הקזח) תנתשמ
.לשלשמ

תבציימ ,בלה תלועפ תא הטיאמ םיקמעה תנשוש
.רתוי הליעיל התוא השועו ותוליעפ תא    
.ררזוע תוריפב ,ללכ-ךרדב ,התוא םיבלשמ
שלח) ףילחת תשמשמ דחי םישרושהו םיחרפהמ הטילח
.תינועבצאל (רתוי    
תויווכב לופיטל תשמשמ םישרושהמ הנכוהש החשמ
.תוקלטצה תעינמלו    

...ב לופיטל רקיעב תשמשמ םיקמעה תנשוש
.(Valvular heart disease) בלה ימותסש תלחמ
.(Congestive heart failure) שדגומ בל תקיפס-יא
.(Mitral insufficiency) תיתפנצמ/תילרטימ הקיפס-יא
.(Cardiac asthma) בלה לש המתסא
.בל תשלוח
.(Emphysema) המיזפמא/תחפנ
.(Dropsy) תמיימ

...םיקיתע םימשרמ יפל
.חומה תא תקזחמו ןורכיזה תרפשמ םיקמעה תנשוש
.תוקולד םייניע תפיטשל םישמשמ םיחרפה ורשוה םהב םימ
לע לקמה שוטיעל תמרוג םישביה םיחרפה תקבא תפיאש
.םיינזוא באכו שאר-יבאכ    

תורהזא
.תוקינימו ןוירהב םישנ לע רוסא םיקמעה תנשושב שומישה
...םורגל לולע וב שומישהו ליער ולוכ חמצה
.(Cardiac arrhythmias) בל בצק תוערפה
.לוכיעה תכרעמב תונותמ תוערפה
.(Asthenia) השלוח
.(Agitation) הדרח
.לק יוריג םורגל לולע רועב םילעה עגמ

...םה רתי תכירצל םימוטפמיס

.(Ataxia) םירירשב הטילש-יא
.לובליב
.תוומו תוטטומתה
.תואקה
.היסקרונא
.תוליחב
.םילושליש