לעוש תלוביש
Oats
(Avena sativa)

.םינז 25 הלו לבת יבחרב הצופנ לעושה תלוביש
םיליכמ םה וב ,'יבלח' בלשב חמצה יערז םייוצמ ,םתלשבהל םדוק
.םתוא טקלל ןמזה הז .הנוזתה ירמוח תומכ ברימ תא
הניחט םשל םתוא םיטקלמ (ץיקה ףוס תארקל) םתלשבה רחאל
.לעוש תלוביש חמק רוצייו
 
הניחבמ טירפתה תא תרפשמ לעושה תלוביש
תוסייד ,הייפאב םישמשמ הירצומ .תיתואירב
.םיקרמ תכמסהו
 
תנכהל תושמשמ תונוחטה לעושה תלוביש יערז תופילק
ינימו םיקרמ ,םיטלסל םיפיסומ ותוא , (Bran) ןיבוס
.םיביסב רישעהל םיניינועמ םתוא ,םירחא ןוזמ


 
תוסיסמ יאו תוגימצ) תידיאולוקה התנוכת
,טבמאב תשמשמ לעושה תלוביש לש (םימב
.קד חמצה תניחט ידי-לע
 


תיאופר תוליעפ
:םידיאולקלא ,םידיאונבאלפ..,םינינופס הליכמ לעושה תלוביש
,תוידיאורטס תובוכרת ,(Avenine) ןינבאו (Gramine) ןימרג
.ןמושו ןלימע ,(Gluten) ןטולג
 
המלחהו קוזיח תנוכת לעושה תלובישל םינקמ הלא םיביכרמ
...בקע םיבצע תושישתמ
.םד-תלערה .ןואכיד .תישפנ הקוצמ

...איה לעושה תלוביש
.תכשמתמ היגרנא רוקמ שמשמה ,בר יתנוזת ךרע ול ןגד
.ךכל ןה ףא תומרותה תומימחפב הרישע איה
לוכיעה תכרעמל עייסמ ,הב םייתנוזתה םיביסה עפש
.לקשמה לע הרימשבו
תמר לע הרימשב תעייסמ הב םיסיסמה םיביסה תלוכת
.םדב תנזואמ לורטסלוכ
 
(FDA) יאקירמאה תופורתהו ןוזמה להנמ
,םיסיסמ םיביס תפסוהש הדבועה תא רשיא
לד טירפתל ,לעוש תלובישב םרוקמש
ןוכיס ןיטקהל יושע לורטסלוכו םיוור םינמוש
...בל תולחמל
תלובישב (Glycaemic index) ימקילגה דדמה ביכרמ
רכוס תמר לע רומשל תרכוסמ םילבוסל רזוע לעושה
.םדב העובק
.1
,הניקת הייארו הייבר ,הלידג םשל ינויחה ,ץבא הב שי
.םיעצפ יופיר םשל םג ומכ
.2
טניסקואיטנאהו לזרב ,םויזנגמל רוקמ הווהמ איה
,B-3 ןימטיוו ,B-2 ןימטיו ,B-1 ןימטיו ןכו E ןימטיו
.ןיטורק-הטבו D ןימטיו
.3
.(Silica) ןרוצה תצומחת-ודב רישע לעושה תלוביש שק .4

ימינפ שומיש
.םד-ץחל הניטקמ לעושה תלוביש תכירצ
...(Celiac's disease) תסרכ/קאילצ ילוחל 
ושמתשהו הסימתה לש קצומה רמוחה תעיקשל וניתמה 
.(Gluten) ןטולגה תכירצ תעינמל ,חצה לזונב 

תונבצע תעגרהל הת
לעוש תלוביש תסימת (תיפכ1/2) ג"מ 3 דע 2 ובברע
.םויב םימעפ3 ותשו התב וא םימח םימב תיבלח
םיחתור םימב חמצה שק תא תוכורא לשבל םג ןתינ
.תיצמת תלבקל
הטילח
תלוביש שקב תושודג תויפכ 3 לע םיחתור םימ וגזמ
.העש עבר וניתמהו שבוימ לעוש
.םויב םימעפ 3 ותש
 

ינוציח שומיש
...ומכ ,רוע תוחירפו דוריגב ךרוצ לע הלקהלו העגרהל 

.לעוש תלוביש האלמ דב ברג ךרד טבמאה ימ תא ומירזה 
 
םדב לורטסלוכה תמר תדרוהל שמשמ ןיבוסה
.םיביסל רוקמ הווהמו
קוזיח םס תנכהב שמשמ לעושה תלוביש שק
שמשמ אוה ,וב םילרנימה תלוכתל תודוהו
.תומצעה קוזיחל הת תנכהל
תמרמ םילבוסל םג תשמשמ לעושה תלוביש
ידודנמ םילבוסל ,םדב ההובג םידירצילגירט
שי, ךכ םשל) ןושיעמ למגיהל םיצורלו הניש
.(קורי ודועב ,לוהוכלאב חמצה תא טולחל