ץע-יחופת
Apples
(Malus sylverstris)

הב שיש הנשי הרמא איה 'אפורה תא םכמ קיחרי םוי ידמ חופת'
(םינימטיו לש רישע רגאמ הווהמה) חופת ולכאתש יאנתב תמאהמ
(An Apple A Day Keeps The Doctor Away) .ותפילק לע

םיפיט
םהל םיחופת .עגמל םיקצומו םגפ אלל םיחופת תונקל ודיפקה
.הרהמב וביקרי רתויב םינטקה ולו םימגפ  
.ץוחר וניאש ,(ררוחמ) ררוואמ ילכב ,ררקמב םיחופת וקיזחה
.10 יפ וכוכירו ותלשבה תא שיחת הביבס תרוטרפמט  
:ןומיל ץימב םייופיצ ידי-לע םיסורפ םיחופת תמחשה וטאה
.םימ םיקלח השולשו ןומיל ץימ דחא קלח איהש תבורעת  
םתלשבה תא ץיאמה ,(Ethylene) ןליתא זג םיטלופ םיחופת
םקיזחהל שי וז הביסמ .הבורקה ותביבסב םירחא תוריפ לש  
.םירחא תוריפל םיכומס םה רשאכ ,(ןוליינ) ןליטאילופ תויקשב  
תורוקממ םקיחרהל שי ןכלו םתביבסמ תוחיר םיגפוס םיחופת
.קזח חיר  
ורמשיי ,תואיכ םיקזחומו םילפוטמ רשא ,םגפ לכ אלל םיחופת
.רתויו םישדוח 3  

ץע-חופת לש ותוירט תקידב
.ריוא ונממ םה 25%-ש ןוויכ ,םימה ינפ-לע ףוצי ירט חופת


תיאופר תוליעפ
םיביסבו (Phenolics) םיקילונפ ,םינובלאפוזיאב םירישע ץעה-יחופת
םיאת לופכיש םיענומ ולא םילקימיכ-וטיפ יכ איה הרעשהה .םייתנוזת
.םדב לורטסלוכה תמר תא םידירומ םהו םיאתל םיקזנ ,םיינטרס

ג"מ 1,500-ל ךרע תווש (Delicious) סשיליד ןזמ םודא חופת תכירצ
.C ןימטיו

ץעה-חופת תפילק תונוכת
ץעה-חופת תפילק הינטירב Cornell תטיסרבינואמ םירקוח ירבדל
תוינטרס-יטנא תונוכת ילעב םייעבט םירמוח לש רישע רגאמ הווהמ
.תויטנדיסקוא-יטנאו
,C ןימטיו לש וז לע הלועה המצוע הנומט ולא תונוכת יתש ףוריצב
בר טנדיסקוא-יטנא םהמ דחא-לכ) דחי ןיטורק-הטבו E ןימטיו
.(ומצע ינפב המצוע

ץעה-חופתב םיינוזת םיביס
.לוכיעה תכרעמל םיעייסמה םיביס םרג 3-כ עצוממ ץע-חופתב
םירחא ןוזמ תורוקמל סחיבו חופתה לדוגל תיסחי הלודג וז תומכ
.לעוש תלוביש ומכ ,םהב םיביסה ןיגב םיכרוצ םתוא
.תצלמומה תימויה םיביסה תכירצמ 20% הניה וז םיביס תומכ

םיעייסמ ולא םיביס .םיסיסמ םה ץעה-חופתב םיביסהמ 80%
םירזוע (םיסיסמ םניאש) 20% ראש .לורטסלוכה תמר תדרוהב
.ןטרס תולחמ תעינמב
(םרג 138) ינוניב חופתב םייתנוזת םיכרע

ג"מםרג'חיךרע
81
84.1%
(5.6% ןמושמ) תוירולק
םימ
0.3
0.3
21.1
ןובלח
ןמוש
תומימחפ
0.4
0.1
2.8
הייוור יתלב ,ןמוש תצמוח
הייוור ,ןמוש תצמוח
םייתנוזת םיביס

0.02
0.02
74A ןימטיו
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
0.01
0.08
0.07
B3 ןימטיו
B5 ןימטיו
B6 ןימטיו
8

0.004


1
C ןימטיו
E ןימטיו
תילופ הצמוח
1
159
10
ןרתנ
ןגלשא
ןדיס
10
6
0.25
ןחרז
םויזנגמ
לזרב
0.05
0.057
0.062
ץבא
תשוחנ
ןגנמ

...תושדח - ץע-יחופת ואר