ץע חופת
Apple
(Malus sylvestris)

'אפורה תא קיחרי םויב ץע חופת'
(An Apple A Day Keeps The
Doctor Away)
,תמא הב שיש הקיתו הרמא איה
לע חופתה תא ולכאתש יאנתב
רגאמ הווהמה ,(Peel) ותפילק
.םינימטיו לש רישע

םיפיט
םיחופת .עגמל םיקצומו םגפ אלל םיחופת תונקל ודיפקה
.הרהמב וביקרי רתויב םינטקה ולו םימגפ םהל 
.ץוחר וניאש ,(ררוחמ) ררוואמ ילכב ,ררקמב םיחופת וקיזחה
.10 יפ וכוכירו ותלשבה תא שיחת הביבס תרוטרפמט 
:ןומיל ץימב םייופיצ ידי-לע םיסורפ םיחופת תמחשה וטאה
.םימ םיקלח השולשו ןומיל ץימ דחא קלח איהש תבורעת 
םתלשבה תא ץיאמה ,(Ethylene) ןליתא זג םיטלופ םיחופת
םקיזחהל שי וז הביסמ .הבורקה ותביבסב םירחא תוריפ לש 
.םירחא תוריפל םיכומס םה רשאכ ,(ןוליינ) ןליטאילופ תויקשב 
תורוקממ םקיחרהל שי ןכלו םתביבסמ תוחיר םיגפוס םיחופת
.קזח חיר 
ורמשיי ,תואיכ םיקזחומו םילפוטמ רשא ,םגפ לכ אלל םיחופת
.רתויו םישדוח 3 

ץע חופת לש ותוירט תקידב
.ריוא םה ונממ 25%-ש ןוויכ םימה ינפ לע ףוצי ירט חופת


תיאופר תוליעפ
(Phenolics) םיקילונפ ,םינובלאפוזיאב םירישע ץעה יחופת
םיענומ ולא םילקימיכ-וטיפ יכ איה הרעשהה .םייתנוזתםיביסבו
תמר תא םידירומ םהו םיאתל םיקזנ ,םיינטרס םיאת לופכיש
.םדב לורטסלוכה

תווש (Delicious) סשיליד ןזמ דחא םודא חופת לש ותכירצ
.C ןימטיו ג"מ 1,500-ל ךרע


ץעה חופת תפילק תונוכת
חופת תפילק הינטירב Cornell תטיסרבינואמ םירקוח ירבדל
תונוכת ילעב םייעבט םירמוח לש רישע רגאמ הווהמ ץעה
.תויטנדיסקוא-יטנאו תוינטרס-יטנא

,C ןימטיו לש וז לע הלועה המצוע הנומט ולא תונוכת 2 ףוריצב
טנדיסקוא-יטנא אוה םהמ דחא-לכ) דחי ןיטורק אטבו E ןימטיו
.(ומצע ינפב המצוע בר

ץעה-חופתב םיינוזת םיביס
.תכרעמל םיעייסמ רשא םיביס םרג 3-כ ליכמ עצוממ ץע חופת
לדוגל תיסחי הלודגה תומכ ,(Gastrointestinal tract) לוכיעה
ןיגב םיכרוצ םתוא םירחא ןוזמ תורוקמל סחיבו ץעה חופת
20% הניה וז םיביס תומכ .לעוש תלוביש ומכ ,םהב םיביסה
.תצלמומה תימויה םיביסה תכירצמ

ולא םיביס .םיסיסמ םיביס םה ץעה חופתב םיביסהמ 80%
םניאש) 20%-ה ראש .לורטסלוכה תמר תדרוהב םיעייסמ
.ןטרס תולחמ תעינמב םירזוע (םיסיסמ

(םרג 138) ינוניב חופתב םייתנוזת םיכרע
ג"מםרג'חיךרע
81
84.1%
(5.6% ןמושמ) תוירולק
םימ
0.3
0.3
21.1
ןובלח
ןמוש
תומימחפ
0.4
0.1
2.8
הייוור יתלב ,ןמוש 'ח
הייוור ,ןמוש 'ח
םייתנוזת םיביס

0.02
0.02
74A ןימטיו
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
0.01
0.08
0.07
B3 ןימטיו
B5 ןימטיו
B6 ןימטיו
8

0.004


1
C ןימטיו
E ןימטיו
תילופ הצמוח
1
159
10
ןרתנ
ןגלשא
ןדיס

6
0.25
ןחרז
םויזנגמ
לזרב
0.05
0.057
0.062
ץבא
תשוחנ
ןגנמ

ואר
...1 'דח - ץע יחופת
...2 'דח - ץע יחופת

.