הנאתה סוקיפ / הנאת
Fig
(Ficus carica)

הארמל האנ רישנ לצ ץע איה הנאתה
העשת דע הבוגל אשנתהל יושע רשא
.םירטמ
ןווגמב ,םלועה לכב טעמכ יוצמ ץעה
םינז 4 םילדגמ ונממ לודג םינז
.םיירקיע

הפאמ ירבד םהב ,םינוש םילכאמב ביכרמו ףיטח שמשמ ירפה
(םילבד) שבוימ וא ירט לכאנ אוה
ההובג רכוס תלוכת הנאתב
םינאת תססתה ידי-לע לוהוכלא לבקל ןתינ
םימי השולש דע ררקמב תולשב םינאת קיזחהל ןתינ
םינוש םילכאמב ןמוש הפילחמו הקיתממ םינאת (הריפ) תיחמ

םינאת תביר
תורטוטפה תא םהמ וריסהו תולשב םינאת ורחב
םימ סוכו רכוס םרג 250 ,ירפ ג"ק 1/2 לכ דגנכ ,ופיסוה
הסיסתה בלש דע לכה ולשב
ןומניק לקמ ופיסוה
תיכוכז ילכל הבירה תא וריבעהו ותוא ואיצוה


לודיג יאנת
.עורג זוקינ תלעב עקרקו הלד עקרק ללוכ ,עקרק יגוס ןווגמ
םורגת ,הבוטרו הדבכ עקרק וא ןקנחב הרישע עקרק 
ליבגהל ץלמומ וז הביסמ .ירפה ןובשח-לע ץעה תוחתפתהל 
םישרושה תוחתפתה תא 
יקלח לצ דע האלמ שמש .םח םילקא
םתטילק דע ,תועיבקב תוקשהל שי םיריעצ םיצע
ץעה לע קר לישבמ ירפה
ותחימצ תא זרזת ץעה ביבס עקרקל ריג ינבא תפסוה
ותוא סננל ןכו תויוצרה תודימלו הרוצל ץעה תא םוזגל ןתינ
יאסנוב תטישב 
הכרבה וא םישק םירוחיי תועצמאב השענ יובירה
ףוס תארקל) םילעה תרישנ םותב דיימ םירוחייה תא וניכה 
מ"ס 25 דע 15 ךרואב תויהל םיפנעה לע .(רבמצד שדוח 


תיאופר תוליעפ
.רסובה ירפ ףרשבו הלשבה הנאתה ירפב םישמתשמ
,(Dextrose) זורטסקד אוה (50%-כ) ירפב ירקיעה ביכרמה
.היגרנא הנקמה ,םדבש וז ומכ ,הטושפ רכוס תסימת
.(Glucose) זוקולג םג ארקנ הז רכוס


הנאתה תונוכת
הנותמ תלשלשמ
םיקרח תלטוק
תילאירטקב-יטנא
תילאריו-יטנא

...םינאת תכירצ
תודרח לע רבגתהל תעייסמ
הבוט תיללכ השוחת הרשמ
ןורכיז תרפשמ
םיינרופיצ תקזחמ
םיתמ רוע יאת קוליס ידי-לע ,רועה תא הריהבמ
םתריצי דודיע ידי-לע ןוסיחה תכרעמ תוליעפ תא תרפשמ
םינבל םד-יאת לש  

...ב לפטל תעייסמו
(Malaria) הירלמ
תרגוח תקבלש
ןורגיש
םידירו תוילד
ןורג ימוהיז
הימנא
המתסא
(Herpes) ספרה
םייעמב םיליפט
םימומיד


לשלשמכ הנאתה
םיבוט םהינש .ןותמ לשלשמ םישמשמ הילבדו הנאתה
םידלי רובע דחוימב 
םילשלשמ םיפוריסב םישמשמ הייסכהו הנאתה
סבירו הייסכ ,הנאת
תיצמת תבורעת ובלש םירגובמ רובע

...לע הלקהל תשמשמ ירפהמ הנכוהש המח תיצמת רוגריג
ןורגבו ףאב םישוחימ ונייהד ,תוננטצה

רסובה ירפ (ץימ) ףרש םושיי
...תרסהל שמשמ
!הטמל הרהזא ואר .רוע ילולבד

םינאת ולשוב וב בלח רוגריג
...ב לופיטל שמשמ
םייכינח תקלד

...הנאתה חוחינ
הבשחמה תא ריהבמ
תינפוג היגרנא ףיסומ
תואירב תא רפשמ
המלחה זרזמ


םייתנוזת םיכרע
.תוריפה לכמ ההובגה םיביסה תלוכת הנאתב
.םויב תצלמומה םיביסה תכירצ ךסמ 20%-כ דחא ירפב 
.םימב םיסיסמ םהמ 20% 
ךרע הווש ,תומימחפ םרג 15 שי תושבי םינאת 1.5-ב
.דחא ימוי ירפ תכירצל 
.תוריפה לכמ ההובגה םילרנימה תלוכת הנאתב

...שי (לפס 1/4) םינאת םרג 40-ב
(תצלמומה תימויה הכירצהמ 7%) ןגלשא ג"מ 244
ןדיס (6%) ג"מ 53
לזרב (6%) ג"מ 1.2


הרהזא
ייוריג םורגל לולע ץעה יפנעמו רסובה ירפמ רגינה ףרשה
ןכסל לולע רבדה .םוקמה תא דיימ ףוטשל שי .םישק רוע 
תיישעתב ומיע םידבועה תאו םינאת ףיטקב םידבועה תא 
.ןוזמה 


2004 יאמ
ןוזמ יקיזמ דגנ םינאת
North Carolina A&T State University-מ םירקוח ירבדל
תוחתפתה עונמל תויושע ןהמ וקפוהש תויצמתו םינאת ב"הרא
.(Salmonella) הלנומלסו (E.coli) ילוק :ןוזמב םיקיזמ םיקדייח

American Society for Microbiology

.