ןבל סומרות
Lupin, white
(Lupinus albus)

,האנ יתנש-דח ליער חמצ סומרותה
םירטמ 1.2 דע הבוגל אשנתמה

...םהב םיעודיה .סומרות ינז 300-כ םימייק

(ןלהל רבודי וילע) ןבל סומרות
Yellow lupin (Lupinus luteus) בוהצ סומרות
Blue lupin(Lupinus angustifolius) לוחכ סומרות
!ןבלה סומרותהמ רתוי םיליער םינורחאה םיינשה

ןבלה סומרותה יערז ,(Beans) תיעועשהו היוסה ילופל המודב
םישמשמ םינגוטמ םיערז .םדא לכאמל םימיעטו ןובלחב םירישע
הפקל ףילחת םישמשמ םה םייולקו םינטובל המודב ,ףיטח
(Coffee substitute)

תא ןבלה סומרותה יערזמ קיחרהל שי ,םהב שומישל םדוק
ךשמל םימב םתיירשה ידי-לע ,(םירמה) םיליערה םידיאולקלאה
םעפ תוחפל םימה תא ףילחהל שי לושיבה ןמזבוהלילה


לודיג יאנת
האלמ שמשל קוקז סומרותה
עקרקב וא ,תיצמוח דע תילרטינ ,תילוח עקרקב גשגשי אוה
רירק םילקאו תיבובקרב הרישע תילוח 
החולמ עקרקו שבוי יאנת ,תוכומנ תורוטרפמטב דימע אוה
,מ"ס 4 דע 2 תויהל העירזה קמוע לע ,תחלצומ הטיבנל
החל עקרקב 
ןושיד תפסותל קוקז וניא חמצה
םיבשע םע דדומתהל ותלוכי יא בקע
וביבסמ םשקנל שי םיטוש 
בייטל ,תוינטקה ראשכ ,עייסמ אוה
ריואהמ ןקנח תטילק ידי-לע,עקרקה תא 
ןשד ותוא השועה הנוכת ,עקרקב ותעמטהו 
הלועמ קורי 
תרפוגב וא הינומא תרפוגב ןשדל ןתינ ויעבצ תמצעהל
םיעבצה לע םה םג םיעיפשמ םילקא יאנת .לזרב תיאופר תוליעפ
דיסוקולג וב שי .ןיטורקבו (35%) ןובלחב רישע סומרותה
.(Lupinin) ןיניפול :רירמ (Glucoside)

...ב ינוציח לופיטל םישמשמ ,םימב ורשוהש ,םישותכ םיערז
(Scabby ulcers) ןיחש יביכ
Scald beads) הייווכ ינמיס

...ב ימינפ לופיטל סומרותה יערז ושמיש רבעב
השיאה לש ישדוחה רוזחמה דודיע
(Afterbirth) הילישה תטילפ זוריז
םייעמ יעלות תקחרה

הרהזא
רכומ רוקממ םתוא שוכרל ץלמומ ,םיערזה תוליער בקע
דבל םטקלל אלו 

...'דח - סומרות ואר

.