ידיניהרמת / ידניה רמת / דנירמת
Indian date/Tamarind/Brindall berries
(Tamarindus indica)

הרמ הלוק םג הנוכמ רשא ,ידינרמת/ידניה רמת
תיישעתבו ידוהה חבטמב שמשמ (Bitter Kola)
.ןוזמה ירומיש
רטמ 25 דע דע הבוגל אשנתמ רשא דע-קורי ץע אוה ידניהה רמתה ץע
.רטמ 1רטוקל עיגהל יושעו
םשמ הקירפא זכרמבו הברעמב ,היסא חרזמ םורדבו ודוהב ץופנ אוה
ץעכ שמשמ אוה םש ,םלועה יבחרב םינושו םיבר תומוקמל ץפוה אוה
.החופתו תלקועמ היקיקנכ אוה ירפה לימרת הארמ .לצ ןתמלו יונ

.רשבו םיגד ,זרוא לוביתלו לכאמל שמשמ אוה .קותמ/ץומח ירפה
.לכאמל םה םג םישמשמ םיחרפהו םילעה
.ודוהב זגומ יממע הקשמ םישמשמ ירפה תסיע התרשוה םהב םימ
.רכוס תפסותב המוד הקשמ םיניכמ ליזרבב
.היינבל תשמשמ הציעה


לודיג יאנת
.החילמ טעמ עקרק ללוכ ,עקרק יגוס לש לודג ןווגמ
.םייח ךיראמ אוהו תיטיא ותחימצ ,לודיגל לק ץעה
.תוינטקה תחפשמל ךייש אוה
.םיקראפו תוניגב יונ ץעכ שמשמו רתויב האנ ץעה
.עקרק ףחס ענומו (Windbreak) חור רבושכ שמשמ אוה
.םישדוח 8 דע ,תרוצבב דימע ץעה
.ירפ ג"ק 50 דע בינהל יושע אוה
.יאסנוב ,יסננ ץעכ לודיגל םיאתמ ץעה


תיאופר תוליעפ
תשבוימה ירפ תפילקב ,(לשב/רסוב) ידניהה רמתה ירפב םישמתשמ
.וילעבו ץעה תפילקב ,הנממ הנכוהש תיצמתב ,תררופמו

,(Hydroxycitric Acid/HCA) תירטיציסקורדיה הצמוח ליכמ ירפה
אוה ףסונב .ןומיל תצמוחו (Hydroxy Citrate) טארטיציסקורדיה
,(Xanthones) םינותנסק ,(Benzophenones) םינונפוזנב ליכמ
תירטרט הצמוחו רכוס ,םינינופופאס ,םינינאט ,ןיטקפ ,םידיאונובלפ
.דועו (Tartaric Acid)

ATP Cytrate Lyase םיזנאה רוציי תא ענומ טארטיציסקורדיה
םתרמה ךילהתב ןמוש תוצמוח תזטניסל יארחאה (יקלח ןפואב)
.םורכב דימת םיבלושמ HCA ירצומ :הרעה .ןמושלתומימחפ לש

ידניהה רמתה תונוכת

.תמצמ/ץווכמ
.םד רכוס תמר דירומ
.ןמוש תפירש דדועמ
.םיאירבב בער תשוחת תיחפמ
.ילאירטקביטנא
.ילאריו-יטנא
.לשלשמ
.יטיזרפ-יטנא

...םשל אוה ידניה רמתב ירקיעה שומישה
.ךכל םידעוימה םיפסונ םיביכרמב ובוליש ךות ,לקשמ תדרוה

...םינונגנמ רפסמב שומיש ךות תאז השוע ידנירמתה
םרוגה רבד ,ןמוש תריגא םשל שורד רשא םיזנאה תוליעפ שוביש .1
.ףוגהמ תטלפנה ןוזמהמ ןמושה תומכ תלדגהל  
ירגגאמב ,הכורא תינפוג תוליעפ תעב ,שמתשהל ףוגל םרוג אוה .2
.היגרנא תקפה םשל ולש ןמושה  
,בער תשוחת תתחפהו (Serotonin) ןינוטורסה תמר תאלעה .3
.ךכ בקע  

םלקשמב ותיחפה אל םה ,םדא-ינבב וכרענש םיינילק תוינויסינב
.הרקב תצובק תמועל

...לטינה רצומה לש תיברימ תוליעי תגשה םשל
.רתוי וא 50% תויהל רצומב HCA-ה זוכיר לע .1
:רתוי וא תונמ 3-ל תימויה הכירצה ךס תא קלחל שי .2
.ברעו םיירהצ רקוב תחורא  
.החורא לכ ינפל תוקד 60 דע 30 רצוממה תא לוטיל שי .3

תיתרוסמה תידוהה האופרב םג שמשמ ידניהה רמתה ירפ
.(Ayurvedic Medicine)

.יעבט לשלשמכ שמשמה ןיטקפה תלוכתל תודוה .תוריצע
.תוריצעה ללגב ץמאמה תנטקה תודוה .םירוחט
.םייעמב םיזג

תורהזא
...ל ץלמומ וניא ידניה רמתב שומישה עדימב רוסחמ בקע

.1-גוס תרכוס ילוח
.תויטנמיד תולחמב םילוחה
.תוקינמו ןוירהב םישנ
.םינטק םידלי
תליטנ תקספה םע .דבכה דוקפיתב עוגפל לולע וב שומישה
.ותומדקל דבכה דוקפית רוזחי ףסותה  
.הרורב הניא םירחא ןוזמ יפסות םע דחי ותליטנ תעפשה
,םשרמב ךרוצ אלל תופורת ללוכ ,ןהשלכ תופורת םילטונה לע
.ידניהה רמתב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל  

תושדח
 
2005 לירפא
תרכוס תענומ תירטיציסקורדיה הצמוח
תא ההשמ (Hydroxycitric Acid/HCA) תירטיציסקורדיה הצמוח
.תודלוחב זוקולגה רכוס תגיפס
רכוסה דנלוה University of Groningen ירקוח לש םהירבדל
תמועל (יצחו םייתעש ךשמב) רתוי טאל גפסנ תודלוחה לש םמדב
תימואתפ היילע תענומ וז הייהשה .(תוקד 20 ךשמב) הרקבה תצובק
.2-גוס תרכוס תוחתפתה טאהל יושעש רבד ,ןילוסניאה תמרב הלודג

American Journal of Physiology-Gastrointestinal and
Liver Physiology