הדש תות
Strawberry
Erdbeere תינמרג
(Fragaria virginiana
& Fragaria vesca)

ערתשמ יתנש-בר חמצ הדש תות
.םייפורטה םירוזיאה טעמל ,ינופצה ץראה רודכ יצח לכב חמוצה
םייעמב ססות וניאו תולקב לכענ אוה .ןדעמל בשחנ ירפה

תותה ץימ תא וקיזחה .ןייוצמ םייניש ןיבלמ אוה ירט תות
הפה תא ופטשו םיינישה ינפ לע תוחפל תוקד 5 ךשמב 
הייתשל הדוס טעמ םתסמה םהב ,םימח םימב 
סורפ הדש תותב ,םתפיטש רחאל דיימ םינפה תא וסע
הת תנכהל םיעט ףילחת םישמשמ םישבוימה םילעה

.םהמ םימתכ תרסהו םינפה רוע תנבלהל םג בוט התה
הדש תות תיחמב בטיה םינפה תא וסע רתוי הבוט האצותל

םתפסוה םהל ,םימח םימב םתוא ופטשו העש יצח וניתמה
(Benzoin) ןיאוזנב תופיט רפסמ
!ןובסב שמתשהל ןיא

םינוכתמ
...אופק הדש- תות סומ
...ןומיל הדש-תות סומ


לודיג יאנת
היהת וזש לככ .בטיה תזקונמו החל עקרק יגוס ןווגמ
לוביה לדגי ,היירופ 
הפישחה לדגתש לככ .תיקלח / שמשל האלמ הפישח
לדגי לוביהו ביטה רפתשי 
לדגי לוביהו ביטה רפתשי  .ויתסב וא ביבאב העיטנה
לוביה תא ןיטקי הרחתמ לכ .םיטוש םיבשע שקנל שי
ילוי-ינויב לבקתי לוביה איש
חמצה לש תוחולש תורצונ ירפה תוחתפתה תעב
הוולעה יתמצב תושירשמו עקרקה ינפ לע תוערתשמה 
קיתעהל ןתינ ותוא ,שדח חמצ חתפתי וזכ השרשה לכמ 
(דחאכ םיירכזו םייבקנ) םיינימ-וד םיחרפה
,םילפלפ ,תוינבגע וחמצ הב עקרקב הדש-תות לדגל ןיא
תונורחאה םינשה שולשב המדא-יחופת וא םיליצח 
,(Verticillium Wilt) ןושמיכה תלחמ יאשנ םה ולא 
םינז םירחוב ןכ םא אלא ,דחוימב הדש תותה שיגר הל 

הלחמל םידימעה 


תיאופר תוליעפ
(Roots) םישרושבו (Leaves) םילעב ,(Fruit) ירפב םישמתשמ

,(Cissotanic Acid) תינטוסיצ הצמוח שי הדש תותב
,ןיטקפ ,יחמצ ריר ,רכוס ,ןומיל תצמוח םיחופת תצמוח
םימו םייצע םיביס ,םיפידנ םייטמורא םירמוח

.(Ellagitannins) םינינאטיגלאבו םינינאטב םירישע םילעה

רדה ירפב רשאמ C ןימטיו רתוי תותב שי ,ולקשמל תיסחי

הדשה תות תונוכת
(2) ץווכמ
(4) םינפ / םייניש ריהבמ
(4) לק ןתשמ
(4) (Scurvy) הנידפצ ענומ

(ףושפישב) ירפה (3) 
ירפה (4) 

(1) אטחמ
(2) רוזחמה תא זרזמ
תשרפה תא ריבגמ
(2) םאה בלח 
(3) םדה תא ללדמ

חמצה לכ (1) 
םילע / םישרוש הת (2) 


(םרג 166) סורפ הדש-תות שודג לפסב יתנוזת ךרע


...תושדח - הדש תות ואר 

.