תושדח - ץע-יחופת
Apples- News

חופתמ יטנדיסקוא-יטנא רתוי ןומיר
סגה יעמה ןטרס דגנ םיחופת
םיטנדיסקוא-יטנאו תוריפ יצימ
ןיריפסא יקזנ דגנ ץע-יחופת
תילובטמ תנומסית דגנ ץע-יחופת
םיטלתאב תעפש דגנ ץע-יחופת
רמייהצלא דגנ םיחופת-ץימ
לשב ירפב םיטנדיסקוא-יטנא
תיטנדיסקוא-יטנא תיצמת
ןוסיחה תכרעמל ץע-יחופת
תששע דגנ הדש-תותו ץע-יחופת
רמייהצלאו ןורכיזל םיחופת ץימ
רמייהצלא תלחמ דגנ ץע-יחופת
ץע-יחופתמ רתוי אירב רדייס
רתוי אירב רוכע םיחופת-ץימ
המתסא דגנ ןוירהב םיגדו םיחופת
תושישת דגנ ץע-יחופת תיצמת
המתסא דגנ תוננבו םיחופת-ץימ
ןטרס דגנ ץע-חופת תפילק
המישנה יכרדב תקלדל םיחופת
בלבלה ןטרס דגנ לצבו ץע-יחופת


...ץע-יחופת ואר

  2000 רבמטפס
תששע דגנ הדש-תותו ץע-יחופת
תרעק וא ץע-יחופת תכירצ הינטירב Guy's Hospital ירקוח ירבדל
ינפמ םיינישה לע ןגהל היושע םוי ידמ ,תיטנג ונוש רשא ,הדש-יתות
.(Caries) תששע ימרוג םיקדייח
העטמ רשא (1025 יורקה) ןובלח םיליכמ תיטנג םיסדנוהמה תוריפה
םוקמ רתוי ןיא יכ בושחל םהל םרוגו הלחמה ימרוג םיקדייחה תא
.ףוקתל םילוכי םה ותוא םיינישה לע יונפ

Guy's Hospital


2006 טסוגוא
רמייהצלאב לפטמו ןורכיז רפשמ םיחופת ץימ
...ץימ


2006 טסוגוא
רמייהצלא תלחמ דגנ ץע-יחופת
אובי ב"הרא University of Massachusetts Lowell ירקוח תעדל
יוושכ ץע-יחופתמ םירחא םירצומו םיחופת ץימ ,ץע-יחופת ורכוי וב םוי
.רמייהצלא תלחמ דגנ תופורתל ךרע

רמייהצלאב תוקלל םידעומ ויהיש ךכ ולדוגש םירבכעב םדוק יוסינב
דגנו הלחמה דגנ םיחופת-ץימב תלעותה תא ומיגדה םירקוחה
םיטנדיסקוא-יטנאל םיסחיימ םה התוא תיעבטה תונקדזהה תועפות
.(Journal of Alzheimer's Disease, Dec. 2005) ירפב

רטימסרטוריונ לש ורוציי תרבגהל םרוג םיחופת-ץימ יכ אצמנ תעכ
אוה - חומב ינויח (םיבצע ןיב עדימ ריבעמה ימיכה רמוחה)
.ןורכיזב רופיש איה ותאצותש (Acetylcholine) ןילוכליצאה
ליגה םע תשחרתמה העפות הניה חומב ןילוכליצאה תומכב הדירי
.רמייהצלא ילוח ברקב דחוימב הפירח איה ךא

Journal of Alzheimer's Disease


2006 טסוגוא
ץע-יחופתמ רתוי אירב רדייס
םיילגנא ץע-יחופת יכ ואצמ הינטירב University of Glasgow ירקוח
םיטנדיסקוא-יטנא לש תוהובג תומר םיליכמ (English Cider Apples)
הנגהל םירושקה םיימיכ םירמוח - (Phenolic Antioxidants) םיילונפ
.ןטרסו בל-תלחמ ,ץבש ינפמ

םדאב םיגפסנ ןכא ולא םיטנדיסקוא-יטנא םא תעכ םינחוב םירקוחה
.םיחופת-ץיממ

ND


2007 ראוני
לולצ ץיממ רתוי אירב רוכע םיחופת-ץימ
לולצ ץימב רשאמ 4 יפ ההובג רוכע םיחופת-ץימב םילונפילופה תלוכת
.ןילופ Medical University of Warsaw ירקוח וליג תאז

תא קיחרהל ידכ םיזנא םיפיסומ לולצה םיחופתה-ץימ רוציי ךילהתב
םתלוכת לע העיפשמ רשא הלועפ ,רוכעה ץימהמ ןלימעה תאו ןיטקפה
םיחופת ץימ רטיל 1-ב יכ ררבתמ .םיוחפתה ץימב םילונפילופה לש
ג"מ 1,044 םנשי רוכעה ץימבש דועב םילונפילופ ג"מ 250 שי לולצ
תלוכתב אטבתמ ץימה יגוס ינש ןיב לדבהה רקיע .םילונפילופ
.םהב (Procyanidins) םינידינאיצורפה

Journal of the Science of Food and Agriculture


2007 יאמ
םיאצאצב המתסא םימצמצמ ןוירהב םיגדו םיחופת
...ירקוח


2007 יאמ
םיאטרופסב תושישת התיחפמ ץע-יחופת תיצמת
...תיצמת


2007 יאמ
םידליב המתסא םימצמצמ תוננבו םיחופת ץימ
...רקחמ


2007 יאמ
ןטרס ינפמ הניגמ ץע-חופת תפילק
...ירבדל


2007 רבמטפס
המישנה יכרדב תקלד םיענומ םיחופת
...ירקוח


2007 רבוטקוא
בלבלה ןטרסל ןוכיס םימצמצמ לצבו ץע-יחופת
...טירפת


2008 ראורבפ
םיחופתב רשאמ םיטנדיסקוא-יטנא רתוי םינומירב
...ץימ


2008 סרמ
סגה יעמה ןטרס דגנ םיחופת
...ןיטקפל


2008 יאמ
יטנדיסקוא-יטנא חוכ םיריבגמ תוריפ יצימ
...הכירצ


2008 יאמ
הביקל ןיריפסא יקזנ דגנ ץע-יחופת
םיביכ ינפמ הביקה לע ןגהל היושע ץע-יחופתמ םילונפילופ תיצמת
רקחמ יאצממל םאתהב תאז ,ןיריפסאל םירושקה םירחא םיכוביסו
תעכ .הילטיא ילופאנ Universita Federico II-ב ךרענש תודלוחב
.םדא-ינב יבגל םג םישי רבדה םא תוארל רתונ

British Journal of Nutrition


2008 ינוי
תילובטמ תנומסת ינפמ ןגמ ץע-יחופתב ןיטקפ
תודלוחב ךרענש ,דרפס דירדמ University Complutense-ב רקחמ
לועפל יושע ץע-יחופתב ןיטקפה יכ הליג ,תיטנג הביסמ תינלוח תונמש
םירושק רשא תירלוקסו-וידרקה תואירבב םייונישו םיילובטמ םייוניש דגנ
.תילובטמ תנומסתל
ץע-יחופתמ ןיטקפ ולבקו ןמושב ריתע טירפתב וסבאוהש תודלוחה
ולביקש תודלוחל המודב ,לורטסלוכה תמרב הדירי ומיגדה ףסותכ
.(Beta-Glucan) ןקולג-הטב ףסות

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבוטקוא
תעפש ינפמ םיטלתא לע םיניגמ ץע-יחופתו לצב
...רקחמ


2009 ראוני
רמייהצלא תלחמ ינפמ ןגמ םיחופת-ץימ
תיביטנגוק תורדרדיה תעינמב ליעוהל היושע םיחופת-ץימ תכירצ
.רמייהצלא תלחמ ומכ תולחמ תוחתפתהו

אצמ ב"הרא University of Massachusetts-ב םירבכעב רקחמ
היילע תעינמה תרזוע הייתשה ימל םיחופת-ץימ זיכרת תפסוה יכ
קודבל שי תעכ .(Beta-Amyloid) דיאולימע-הטב ינובלח תומרב
.םדא-ינב לע םג הלח העפשה התוא םא

Journal of Alzheimer’s Disease


2007 רבמבונ
ירפה תלשבה םע םיחתפתמ םיטנדיסקוא-יטנא
...ירקוח


2009 רבמטפס
ץע-יחופתמ תיטנדיסקוא-יטנא תיצמת
תיצמת וחתיפ Val de Vire Bioactives תיתפרצה הרבחה ירקוח
תואקשמה קוש רובע ץע-יחופת רדייסמ תיעבט תיטנדיסקוא-יטנא
תיעוצקמה הכורעתב רבמבונב גצוי שדחה רצומה .םיילנויצקנופה
.הינמרג טרופקנרפב 2009 (FIE) Food Ingredients Europe

NI


2010 סרמ
ןוסיחה תכרעמ תא םיקזחמ ץע-יחופת
תקלד םצמצל םייושע ץע-יחופתב םייוצמה ,ןיטקפ ומכ ,םיסיסמ םיביס
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחלו רתי תנמשהב ןרוקמש תולחמל הרושקה

יכ וליג ,תודלוחב רקחמב ,ב"הרא University of Illinois ירקוח
תוששואתהו תוינלוח תוחפ ומיגדה םיסיסמה םיביסהמ ולכאש תודלוח
םיביסל םירקוחה ירבדל .הז ףסות ולביק אלש ולא תמועל רתוי הריהמ
.ןוסיחה תכרעמ תא תוקזחמה תויתקלד-יטנא תונוכת שי ולא

Brain, Behavior, and Immunity