1 תושדח - ץע-יחופת
Apples-News 1

חופתמ יטנדיסקוא-יטנא רתוי ןומיר
סגה יעמה ןטרס דגנ םיחופת
םיטנדיסקוא-יטנאו תוריפ יצימ
ןיריפסא יקזנ דגנ ץע-יחופת
תילובטמ תנומסית דגנ ץע-יחופת
םיטלתאב תעפש דגנ ץע-יחופת
רמייהצלא דגנ םיחופת-ץימ
לשב ירפב םיטנדיסקוא-יטנא
תיטנדיסקוא-יטנא תיצמת
ןוסיחה תכרעמל ץע-יחופת
תששע דגנ הדש-תותו ץע-יחופת
רמייהצלאו ןורכיזל םיחופת ץימ
רמייהצלא תלחמ דגנ ץע-יחופת
ץע-יחופתמ רתוי אירב רדייס
רתוי אירב רוכע םיחופת-ץימ
המתסא דגנ ןוירהב םיגדו םיחופת
תושישת דגנ ץע-יחופת תיצמת
המתסא דגנ תוננבו םיחופת-ץימ
ןטרס דגנ ץע-חופת תפילק
המישנה יכרדב תקלדל םיחופת
בלבלה ןטרס דגנ לצבו ץע-יחופת


...ץע-יחופת ואר

2000 רבמטפס
תששע דגנ הדש-תותו ץע-יחופת
לש םתכירצ הינטירב Guy's Hospital ירקוח לש םהירבדל
,תיטנג ונוש רשא ,הדש-יתות תרעק וא (Apples) ץע-יחופת
תששע ימרוג םיקדייח ינפמ םיינישה לע ןגהל היושע םוי ידמ
.(Caries)

רשא (1025 יורקה) ןובלח םיליכמ תיטנג םיסדנוהמה תוריפה
יכ בושחל םהל םרוגו הלחמה ימרוג םיקדייחה תא העטמ
.ףוקתל םילוכי םה ותוא םיינישה לע יונפ םוקמ רתוי ןיא

Guy's Hospital


2006 טסוגוא
רמייהצלאב לפטמו ןורכיז רפשמ םיחופת ץימ
...ץימ


2006 טסוגוא
רמייהצלא תלחמ דגנ ץע-יחופת
ב"הרא University of Massachusetts Lowell ירקוח תעדל
םירחא םירצומו םיחופת ץימ ,ץע-יחופת ורכוי וב םוי אובי
.רמייהצלא תלחמ דגנ תופורתל ךרע יוושכ ץע-יחופתמ

תוקלל םידעומ ויהיש ךכ ולדוגש םירבכעב השענש םדוק יוסינב
דגנ םיחופת-ץימב תלעותה תא ומיגדה םירקוחה רמייהצלאב
םיסחיימ םה התוא תיעבטה תונקדזהה תועפות דגנו הלחמה
.(J. of Alz's Disease, Dec. 2005) ירפב םיטנדיסקוא-יטנאל

תרבגהל םרוג (Apple juice) םיחופת-ץימ יכ אצמנ תעכ
(יבצע ןיב עדימ ריבעמה ימיכה רמוחה) רטימסרטוריונ רוציי
אוה - חומב ינויח (םיבצע ןיב עדימ ריבעמה ימיכה רמוחה)
.ןורכיזב רופיש איה ותאצותש (Acetylcholine) ןילוכליצאה
תשחרתמה העפות הניה חומב ןילוכליצאה תומכב הדירי
.רמייהצלא ילוח ברקב דחוימב הפירח איה ךא ליגה םע

Journal of Alzheimer's Disease


2006 טסוגוא
ץע-יחופתמ רתוי אירב רדייס
םיילגנא ץע-יחופתבש ואצמ הינטירב Uni. of Glasgow ירקוח
םיטנדיסקוא-יטנא לש תוהובג תומר שי (English Cider Apples)
םירושקה םיימיכ םירמוח - (Phenolic Antioxidants) םיילונפ
.ןטרסו בל-תלחמ ,ץבש ינפמ הנגהל

םיגפסנ ןכא ולא םיטנדיסקוא-יטנא םא םירקוחה םינחוב תעכ
.םיחופת-ץיממ םדאב

ND


2007 ראוני
לולצ ץיממ רתוי אירב רוכע םיחופת-ץימ
תמועל 4 יפ ההובג איה רוכע םיחופת-ץימב םילונפילופה תלוכת
Medical Uni. of Warsaw ירקוח תאז וליג לולצ םיחופת ץימ
.ןילופ

קיחרהל ידכ םיזנא םיפיסומ לולצה םיחופתה-ץימ רוציי ךילהתב
העיפשמ רשא הלועפ ,רוכעה ץימהמ ןלימעה תאו ןיטקפה תא
1-בש ררבתמ .םיוחפתה ץימב םילונפילופה לש םתלוכת לע
ץימבש דועב םילונפילופ ג"מ 250 שי לולצ םיחופת ץימ רטיל
יגוס ינש ןיב לדבהה רקיע .םילונפילופ ג"מ 1,044 םנשי רוכעה
.םהב (Procyanidins) םינידינאיצורפה תלוכתב אטבתמ ץימה

Journal of the Science of Food and Agriculture


2007 יאמ
םיאצאצב המתסא םימצמצמ ןוירהב םיגדו םיחופת
...ירקוח


2007 יאמ
םיאטרופסב תושישת התיחפמ ץע-יחופת תיצמת
...תיצמת


2007 יאמ
םידליב המתסא םימצמצמ תוננבו םיחופת ץימ
...רקחמ


2007 יאמ
ןטרס ינפמ הניגמ ץע-חופת תפילק
...ירבדל


2007 רבמטפס
המישנה יכרדב תקלד םיענומ םיחופת
...ירקוח


2007 רבוטקוא
בלבלה ןטרסל ןוכיס םימצמצמ לצבו ץע-יחופת
...טירפת


2008 ראורבפ
םיחופתב רשאמ םיטנדיסקוא-יטנא רתוי םינומירב
...ץימ


2008 סרמ
סגה יעמה ןטרס דגנ םיחופת
...ןיטקפל


2008 יאמ
יטנדיסקוא-יטנא חוכ םיריבגמ תוריפ יצימ
...הכירצ


2008 יאמ
הביקל ןיריפסא יקזנ דגנ ץע-יחופת
ינפמ הביקה לע ןגהל היושע ץע-יחופתמ םילונפילופ תיצמת
םאתהב תאז ,ןיריפסאל םירושקה םירחא םיכוביסו םיביכ
Universita Federico II-ב ךרענש תודלוחב רקחמ יאצממל
יבגל םג םישי רבדה םא תוארל רתונ תעכ .הילטיא ילופאנ
.םדא-ינב

British Journal of Nutrition


2008 ינוי
תילובטמ תנומסת ינפמ ןגמ ץע-יחופתב ןיטקפ
ךרענש ,דרפס דירדמ University Complutense-ב רקחמ
ןיטקפה יכ הליג ,תיטנג הביסמ תינלוח תונמש תודלוחב
םייונישו םיילובטמ םייוניש דגנ לועפל יושע ץע-יחופתב
.תילובטמ תנומסתל םירושק רשא תירלוקסו-וידרקה תואירבב

ןיטקפ ולביקו ןמוש תריתע הנוזתב וסבאוה רשא תודלוחה
המודב ,לורטסלוכה תמרב הדירי ומיגדה ףסותכ ץע-יחופתמ
.(Beta-Glucan) ןקולג-אטב ףסות ולביקש תודלוחל

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבוטקוא
תעפש ינפמ םיטלתא לע םיניגמ ץע-יחופתו לצב
...רקחמ


2009 ראוני
רמייהצלא תלחמ ינפמ ןגמ םיחופת-ץימ
לש התעינמב ליעוהל היושע םיחופת-ץימ לש ותכירצ
.רמייהצלא תלחמ ומכ תולחמ תוחתפתהו תיביטנגוק תורדרדיה

ב"הרא University of Massachusetts-ב םירבכעב רקחמ
עונמל תרזוע הייתשה ימל םיחופת-ץימ זיכרת תפסוהש אצמ
תעכ ,(Beta-Amyloid) דיאולימע-אטב ינובלח תומרב היילע
.םדא-ינב לע םג הלח העפשה התוא םא קודבל שי

Journal of Alzheimer’s Disease


2007 רבמבונ
ירפה תלשבה םע םיחתפתמ םיטנדיסקוא-יטנא
...ירקוח


2009 רבמטפס
ץע-יחופתמ תיטנדיסקוא-יטנא תיצמת
וחתיפ Val de Vire Bioactives תיתפרצה הרבחה ירקוח
רובע ץע-יחופת רדייסמ תיעבט תיטנדיסקוא-יטנא תיצמת
.םיילנויצקנופה תואקשמה קוש
תיעוצקמה הכורעתב רבמבונב גצוי שדחה רצומה
.הינמרג טרופקנרפב 2009 Food Ingredients Europe

NI


2010 סרמ
ןוסיחה תכרעמ תא םיקזחמ ץע-יחופת
םצמצל םייושע ץע-יחופתב םייוצמה ,ןיטקפ ומכ ,םיסיסמ םיביס
אוה ןרוקמ רשא תולחמל הרושקה (Inflammation) תקלד
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחלו רתי תנמשהב

וליג ,תודלוחב רקחמב ,ב"הרא University of Illinois ירקוח
תוינלוח תוחפ ומיגדה םיסיסמה םיביסהמ ולכאש תודלוחש
.הז ףסות ולביק אלש ולא תמועל רתוי הריהמ תוששואתהו
תוקזחמה תויתקלד-יטנא תונוכת ולא םיביסל םירקוחה ירבדל
.ןוסיחה תכרעמ תא

Brain, Behavior, and Immunity

.