2 תושדח - ץע-יחופת
Apples - News 2


ןטרס ינפמ תיבטימ הנגהו תיברימ תיגולויב תונימז קיישל
(1) םייח ילעבב םייח תלחות םילידגמ חופתב .סקוא-יטנא
(1) םירירש תושלחיה דגנ תלעופ ץעה חופת תפילק
(1) יחומ ץבשל ןוכיס םיניטקמ ןבל רשב םע תוריפ
(2) סיטילוק דגנ לאיצנטופ ץעה חופת תפילקב םילונפילופל
(3) רתי תנמשה דגנ החיטבמ תיארנ חופתה תפילקב תבוכרת
בל תלחמל ןוכיס ןיטקהל םייושע םישבוימ ץע יחופת
(1) םויב דחא חופת תכירצ לש תונורתיה
(4) םדה ץחל תדרוה םשל ץעה חופת תפילק תיצמת
(2) לורטסלוכ רתי ענומ םויב דחא ץע חופת
ץימה לש יתואירבה לאיצנטופה תא םילידגמ םילעה
(5) םייתקלד םינג לע תועיפשמ ץעה חופת תפילקב תובוכרת
(1) יעמה יקדייח םינשמו םייתקלד םינמס דגנ חופתב םילונפילופ
תוריעצ םישנב ןיממ האנה םירפשמ ץע יחופת
(3) ?רתי תנמשה ינפמ ןגהל יושע םויב ץע חופת םאה
6) םיקרפמה דוקפיתל הליעומ ץע חופת תפילקמ הקבא
25%-ב תוקריו תוריפ תיינק לידגמ תוינק ינפל ץע חופת
םימוח ץע יחופת דוע ןיא
תינומרעה ןטרס דגנ ץע יחופתו םיבנע ,םוכרוכ
תונקדזה הטיאמ ץע יחופתב תבוכרת
(2) םיקדייח ןוילימ 100 דע שי ינגרוא ץע חופתב
רבעמה ליג ינימסת תא םיניטקמ תוקריו תוריפ
ותוכירפו ועבצ תא רמשמה םילקא ייונישל דימע ץע חופת


...ץע-יחופת ואר
...1 'דח - ץע יחופת ואר

2010 רבמבונ
תיברימ תיגולויב תונימז ץע חופת קיישל
ןטרס ינפמ תיבטימ הנגהו
תכירצש וליג הינמרג University of Kaiserslautern ירקוח
תונימזה תא ריבגהל היושע (Apple smoothies) םיחופת קייש
(Polyphenols) םילונפילופ לש (Bioavailability) תיגולויבה
(Cider) רדייס וא (Juice) ץימל האוושהב ,(Colon) סגה יעמב
(Chronic d.) תוינורכ תולחמ ינפמ רתוי הבר הנגה עיצהלו
.(Cancers) ןטרס תולחמו

Food Research & Molecular Nutrition


2011 סרמ
םייח תלחות םילידגמ ץע חופתב םיטנדיסקוא-יטנא
(1) םייח ילעבב
גנוק גנוה Chinese University of Hong Kong-ב רקחמ
(Anti-oxidants) םיטנדיסקוא-יטנא יכ אצמ יוסינ תויחב
םייחה תלחות תא לידגהל םייושע (Apples) ץע יחופתב
.עצוממב 10%-ב (Longevity)

רשא תומוד תואצות םיששאמ םיאצממה םירקוחה ירבדל
םיטנדיסקוא-יטנא תעפשה יבגל םירחא םייוסינמ ולבקתה
.םייח ילעב לע ץע יחופתב

ournal of Agricultural and Food Chemistry


2011 ינוי
(1) םירירש תושלחיה דגנ תלעופ ץעה חופת תפילק
ךרענש ב"הרא הוויא The University of Iowa-ב רקחמ
(Apple peel) ץעה חופת תפילקב ביכרמש הליג םירבכעב
.(Muscle weakening) םירירש תושלחיה ענומ

תועבונה ,םירירשה תודרדיה תעינמל יעצמא רחא שופיחב
תבוכרתב ולקתנ םירקוחה ,(Aging) תונקדזהו תולחממ
תפילקב ביכרמ והיז םה .תאז תושעל היושעש תיעבט
.הפורתכ שמשל יושעש ץעה חופת

איה (Ursolic acid) תילוסרוא הצמוח םירקוחה ירבדל
הנוזתב ביכרמ איהש ןוויכ ,תניינעמ תיעבט תבוכרת
.ץעה יחופת תפילקב ,הליגרה

.תילוסרוא הצמוחב םוצב ויהש םירבכע וטיעלה םירקוחה
ינפמ ןגהל הלוכי תילוסרוא הצמוח יכ וארה הלא םייוסינ
לש ליגר ןוזמל הפסוה איה רשאכו םירירשה תושלחיה
תועפות .ולדג םהירירש ,תועובש רפסמ ךשמב ,םירבכע
(Insulin) ןילוסניא לש םירפושמ תותואל ואיבהה ולא
היפורטאל רשוקמ רשא ןגה תמיתח ןוקיתלו םירירשב
.(Atrophy)

רתוי םיזר וכפה תילוסרוא הצמוח ולביקש םייח ילעב
תוכומנ םידירצילגירטו לורטסלוכ ,זוקולג תומר ילעבו
קלחל תיארחא תויהל היושע תילוסרוא הצמוחש ןאכמו
.האירב הליכא לש םיללוכה תונורתיהמ

Cell Press/Cell Metabolism


2011 רבמטפס
(1) 52%-ב יחומ ץבשל ןוכיס םיניטקמ ןבל רשב םע תוריפ
ןבל רשב םע תוריפ לש םתכירצ יכ וארה םיידנלוה םירקוח
םיסגאו (Apples) ץע יחופת ומכ ,(White flesh fruits)
.(Stroke) יחומ ץבשל ןוכיס ןיטקהל היושע (Pears)

ךשמנ רשא ,דנלוה Wageningen Uninversity-ב רקחמב
ינב ,בל תולחמ אלל םירגובמ 20,069 ופתתשה ,םינש 10
ןבל רשב ילעב תוריפש אצמנ .םינש 41 עצוממ ליג
רשאמ רתוי ,(Quercetin) ןיטצרווק דיאונובבלפב םירישע
םילוגסו םימודא ,םיבוהצו םימותכ ,םיקורי תוריפ
.יחומ ץבשל ןוכיס וניטקי םהש תוריבסה הלדג ךכל םאתהבו

גהל םייושע םירחא תוקרי יעבצו עבצ תוצובק ,תאז םע
תכירצב תובישחה תרתונ ןכל .תורחא תוינורכ תולחמ ינפמ
ןבל רשב ילעב םירחא םילכאמ .תוקריו תוריפ הברה
.ןופפלמו שלוע ,תיבורכ ,תוננב םיללוכ

םרג 25-ב םויב םינבל תוקריו תוריפ תכירצב היילעש אצמנ
.9%-ב יחומ ץבשל ןוכיסה תא הניטקמ

Stroke


2011 רבמצד
(2) סיטילוק דגנ לאיצנטופ ץע חופת תפילקב םילונפילופל
ןוצמיח ידגונ םילונפילופ תעילבש אצמ םירבכעב רקחמ
(Apple peel) ץע יחופת תפילקמ (Antioxidant polyphenols)
תויתקלד תוינוסיח תובוגת תאכדמ
עונמל תולולע רשא ,(Inflammatory immune responses)
.(Colitis) סיטילוק

םייוצמה (Polyphenols) םילונפילופ רקחמה יאצממ יפל
םיינוסיח T יאת לש הלעפה אכדל םייושע ץע יחופת תפילקב
ירבדל .סיטילוק לש לדומב (Immune T cell activation)
םישדח םילופיטל ליבוהל םייושע ולא םיאצממםירקוחה
ללוכ ,םייעמ תקלדל תורושקה תוערפה םע םילפוטמב
ןהורק תלחמ ,(Ulcerative colitis) תיביכ סיטילוק
רושק רשא סגה יעמה ןטרסו (Crohn's disease)
.(Colitis-associated colorectal cancer) סיטילוקל

Journal of Leukocyte Biology


2012 ינוי
(3) רתי תנמשה דגנ חופתה תפילקב תבוכרת
ב"הרא University of Iowa-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
יומד רמוח - (Ursolic acid) תילוסורוא הצמוח יכ אצמ
- (Apple peel) ץעה חופת תפילקב יוצמה (Wax) הוועש
ידי לע (Obesity) רתיה תנמשהב קבאמב עייסל היושע
.ופרשנש (Calories) תוירולקה תומכ תלדגה

(Muscle) רירשה תסמ תא הלידגמ תילוסורואה הצמוחה
ונוזינש םירבכעב (Brown fat) םוחה ןמושה תומכ תאו
.(High-fat diet) ןמוש תריתע הנוזתמ

ףסונב וז תבוכרתב וטעלוהש םירבכע יכ וליג םירקוחה
םהל שיו תוירולק רתוי םיפרוש ןמושה תריתע הנוזתל
(Pre-diabetes) תרכוס םורט ,רתי תנמשהל תוחיכשב הדירי
תמועל (Fatty liver disease) תינמוש דבכ תלחמו
.ףסותה תא ולביק אלש םירבכע

PLoS ONE


2012 טסוגוא
בל תלחמל ןוכיס ןיטקהל םייושע םישבוימ ץע יחופת
םישבוימ ץע יחופת לש םתכירצ תעפשה תא ןחב רקחמ
לע (Plums/prunes) םישבוימ םיפיזשו (Dried apples)
תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיסה ימרוג תנטקה
רבעמה ליג רחאל םישנב (Cardiovascular disease)
...שבוימ ןוזמ ואר .(Postmenopause)

ןוכיס ןיטקהל היושע םישבוימ םיחופת תכירצ יכ אצמנ
,רבעמה ליג רחאל םישנב (CVD) םד ילכו בל תלחמ חתפל
.עברכב (LDL) ערה לורטסלוכה תומר תדרוה ידי לע

ךשמנ Florida State University-ב ךרענ ינילקה רקחמה
.רבעמה ליג רחאל םישנ 160 וב ופתתשהו הנש

ללוכה לורטסלוכה תומר ודרי םישדוח 3 רחאל יכ אצמנ
LDL/ערה לורטסלוכהו 9%-ב םיחופתה תא הכרצש הצובקב
:םישדוח 6 רחאל רתוי ודרי ולא תומר .16%-ב דרי
.24%-ב דרי LDL-הו 13%-ב דרי ללוכה לורטסלוכה

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics


2012 טסוגוא
(2) םויב דחא חופת תכירצב תונורתיה
(Dried apple) שבוימ ץע חופת הנשב םוי ידמ תולכואה םישנ
.ןהלש (Cholesterol) לורטסלוכה תומרב תכשמתמ הדירי תווח
ורמש םוי ידימ (Prunes) םיפיזש ולכאש םישנ ,האוושה םשל
לוכי ירפה רמולכ ,הנש ךשמב הביצי לורטסלוכ תמר לע
.לורטסלוכה תמרב היילע עונמל

םיחוודמש ב"הרא הדירולפ Florida State University ירקוח
םיקזח יד שבוימה ףיזשהו םיחופתה ןה יכ םירסומ ךכ לע
.לורטסלוכה תמר לע הרימשב

שבוימ חופת םרג 75-כ וכרצש םישנ 45 ופתתשה רקחמב
תא ורבע םישנה לכ .הנש ךשמב םוי ידמ (ץע יחופת 2-כ)
ללכ ךרדב רושקש םרוג ,(Menopause) רבעמה ליג
תחתמ ולחה תועצוממה תומרהו .לורטסלוכה תומרב היילעל
.םד רטיליצדל ג"מ 200-ל

לדבה ווח אל םישבוימ םיפיזש ולכאש ולא ,םישדוח 3 רחאל
ךשמב תוביצי ורתונ ולא תומר - םהלש לורטסלוכה תומרב
לורטסלוכה דרי םישבוימ םיחופת ולכאש ולאב .םישדוחה 12
.16%-ב דרי LDL-הו 9%-ב ללוכה

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics


2012 טסוגוא
(4) םדה ץחל תדרוה םשל ץעה חופת תפילק תיצמת
יכ וליג הדנק Nova Scotia Agricultural College-ב םירקוח
ותוליעפ תא בכעל תויושע (Apples) ץעה יחופת תפילקמ תיצמת
.(Hypertension) םד ץחל רתיל רושקה (Enzyme) םיזנא לש
.(ACE) ןיסנטויגנא ריממה םיזנאה תוליעפב רבודמ

(Flavonoids) םידיאונבלפב הרישע תיצמת יכ הלוע רקחמהמ
םיזנאה תוליעפב ןונימ-יולת בוכיעל הרושק ץע יחופת תפילקמ
.(ACE) ןיסנטויגנא ריממה

Food Chemistry


2012 רבוטקוא
(2) לורטסלוכ רתי ענומ םויב דחא ץע חופת
יכ ואצמ ב"הרא ויהוא Ohio State University ירקוח
(Polyphenols) םילונפילופ וא םויב דחא (Apple) ץע חופת
ךרוצה תא עונמל םייושע ,תועובש 4 ךשמב ,ץע יחופתמ
תמר תדרוהל תודוה ,אפור לצא רוקיבב
.40% דע רועישב (LDL/Cholesterol) /LDLלורטסלוכה

>תיתועמשמ הליעי ץע חופת לש תימויה הכירצהש הארנ
םיטנדיסקוא-יטנא רשאמ ,ןצמוחמה LDL-ה תמר תדרוהב
,(Curcumin) ןימוכרוכ ללוכ ,ורקחנש םירחא (Antioxidants)
.(Tomato extract) תוינבגע תיצמתו (Green tea) קורי הת

תא םג וקפיסש US Apple Association ידיב ןמומ רקחמה
.ץעה יחופת תיצמת

לע תמיוסמ העפשה התייה ץע יחופת תליכאלש םג אצמנ
לע עיפשמה רבד ,(Saliva) קורב םיטנדיסקוא-יטנאה
.(Dental health) םיינישה תואירב

Journal of Functional Foods


2013 ראורבפ
יתואירבה לאיצנטופ םיריבגמ ץימב חופת ץע ילע
ילע תפסוהש אצמ ןילופ Wroclaw University-ב רקחמ
רוכע םיחופת ץימל (Apple tree leaves) םיחופת ץע
םילונפילופה תלוכת תא וב ריבגמ (Cloudy apple juice)
רובע לוזו ןימא ילאיצנטופ יעצמא הווהמו (Polyphenols)
(Functional beverages) םיילאנויצקנופ תואקשמ ינרצי
,תולחמ עונמל ודעונ רשא

ץע יחופת הקשמל ץע חופת ילע תפסוה םירקוחה ירבדל
הקשמב םילונפילופה יזוכיר תא לידגהל יושע רוכע
.רוכעה םיחופתה ץימל האוושהב

רוחש הדש תותלש וארה םימדוק םירקחמ םהירבדל
(Red Raspberry) םודא לטפלו ( (Strawberry, black)
רתוי תוהובג (Antioxidant) תויטנדיסקוא-יטנא תולוכי שי
.תוהובג תללוכ (Phenolic content) תילונפ תלוכתו

ScienceDirect


2013 לירפא
(5) םייתקלד םינג לע תועיפשמ חופתה תפילקב תובוכרת
לע חוודמ הינמרג University of Kaiserslautern-ב רקחמ
(Apple peel) ץע יחופת תפילקמ תוקפומה תובוכרתש ךכ
יזכרמ יתקלד ןג לש ותואטבתה לע עיפשהל תויושע
לע תירשפא הכלשה םע (Key inflammatory gene)
.(Inflammatory bowel disease/IBD) תיתקלד יעמ תלחמ

םלועה יבחרב רתוי הצופנ וז הלחמ תכפוה םיחוויד יפל
.יברעמ םייח חרוא תוצמאמ תונידמש לככ

ךרדמ תויוצמה (Triterpene) ןפרטירטה תובוכרתש ררבתמ
תואטבתה לע עיפשהל תויושע ץעה יחופת תפילקב עבטה
.IBD-ו (Inflammation) תקלדב בושח דיקפת ול ,IP-10 ןגה

םייושע ץעה יחופת תפילקב םידיאונפרטירטש אצמ רקחמה
תויתקלד יטנאה תונוכתב םיברועמ תויהל
רבד ,חופתה יביכרמ לש (Anti-inflammatory properties)
IBD-ב לופיטב ליעוהל םייושע ולא םירמוחש ךכ לע עיבצמה
.הנוזת יפסותכ

Food Chemistry


2014 ראוני
םייתקלד םינמס םיניטקמ ץע יחופתב םילונפילופ
יעמה יקדייח תא םינשמו
NZ Inst. for Plant and Food Research Ltd. ירקוח
(Apples) ץע יחופתמ (Polyphenols) םילונפילופש ואצמ
(Gut bacteria) יעמה יקדייח תויסולכוא תא תונשל םייושע
.(Inflammation) תקלד ינמס ןיטקהלו

ץע יחופתמ תויצמת תפסוהש וארה םירבכעב רקחמ ינותנ
,םירבגומ (Flavonoids) םידיאונבלפ םע ,תיטנג םיסדנוהמ
םינידנלגטסורפה תומרב 10 יפ תב הדיריל האיבה
(Pro-inflammatory prostaglandins) םייתקלד-ורפה
.יוניש אלל םיחופתמ ץע יחופת תויצמת תמועל

וטעלוהש תויח יבשומב ללוכה םיקדייחה רפסמ ,ןכ ומכ
היה ונתשהש םיחופתה תויצמת תא הליכמה הנוזתמ
.תרוקיבה ירבכע תמועל 6%-ב הובג

Journal of Nutrition


2014 ילוי
תוריעצ םישנב ןיממ האנה םירפשמ ץע יחופת
תונב םישנ 731 ופתתשה וב רקחמב ,יקלטיא םירקוח תווצ
ןיב רשקה לע חוויד ,םישדוח 8 ךשמנש ,םינש 43 דע 18
ילגרהו ולא םישנ ברקב תימוי (Apples) ץעה יחופת תכירצ
.ןהלש הליכאה

ץע יחופת תכירצ ןיב ילאיצנטופ רשק אצמנ םירקוחה ירבדל
.תוריעצ ברקב רתוי הבוט (Sexuality) תוינימל תימוי
(Fluorescein) ןיצסרואולפ-ל וז הנוכת םיסחיימ םירקוחה
.ץעה יחופתב

PubMed


2014 רבמטפס
(3) ?רתי תנמשה ינפמ ןגהל לוכי םויב ץע חופת םאה
אצמ ב"הרא Washington State University-ב רקחמ
עונמל היושע םויב דחא (Apples) ץע חופת תליכא יכ
ןזמ אוה חופתה םא דחוימב ,(Obesity) רתי תנמשה
.(Granny Smith) תימס ינרג

Food Chemistry


2014 רבוטקוא
(6) םיקרפמה דוקפיתל הליעומ ץע חופת תפילקמ הקבא
קרמנד Uni. of Aarhus-ב םידקמ רקחמ יאצממ יפל
םישבוימ ץע יחופת תפילק תקבא לש ימוי ףסות תליטנ
היושע תועובש 12 ךשמב (Dried apple peel powder)
תיחפהלו (Joint function) םיקרפמה דוקפית תא רפשל
םע םיאירב (Older people) םישישק ברקב (Pain) םיבאכ
.(Reduced range of motion) תחפומ םיקרפמ תעונת חווט

הארהש AppleActiv ירחסמה רצומב ושמתשה םירקוחה
םירופישו ןותחתהו ןוילעה בגב העונתה יחווטב רופיש>
.ךריהו ינתומה ,הזחה בוביסב םג ופצנ םייתועמשמ

ילעב ,םינש 73 דע 48 ינב שיא 12 ופתתשה רקחמב
.םיינורכ םיבאכו םילבגומ העונת יחווט

Journal of Medicinal Food


2015 יאמ
תוריפ תיינק תא הלידגמ תוינקה ינפל ץע חופת תליכא
25%-ב תוקריו
הייושע הציע ךא ,הקיר ןטב לע תוינק תושעל ןיאש עודי
Cornell ירקוח .רתוי אירב לוכאל ךכמ האצותכו תונקל רוזעל
רתוי תרצות שוכרל םינוקל םורגל רשפאש וליג ב"הרא קרוי וינ
.תוינקה ינפל אירב טירפ םילכוא םהשכ האירב

ונק תוינקה ינפל ץע חופת תימגוד ולכאש םישנא יכ אצמנ
.המיגד ולכא אלש הלאמ תוקריו תוריפ רתוי 25%-ב
.שיא 59 ופתתשה רקחמב

חלפ ומכ ,ןטק אירב ףיטח לוכאל םינוקל םיצילממ םירקוחה
הז ,בערה תא תיחפהל רוזעי קר אל הז .תוינקה ינפל ,ירפ
תויונחה לעו רתוי םיאירב םיטירפ תריחבל םורגל םג יושע
תואמגוד תעצה ידי לע תרצות רתוי תונקל םישנא דדועל
.תונחל הסינכה םע םינוקל תוקריו תוריפ לש

Marketing & Psychology


2015 רבמבונ
?םימוח ץע יחופת דוע ןיא
ורשב (Apple) ץע חופת ךותיח ירחא :םלוכל תרכומ העפותה
,םוחש תויהל ךפוה אוהו ןבלה ועבצ תא דואמ רהמ דבאמ
.הפשאל םיבר ץע יחופת תכלשהל תמרוגש העפות
םיזנאה ידי לע תמרגנה תימיכ הבוגת איה ךכל הביסה
הנגה ןונגנמ םיחמצל שמשמה (Tyrosinase) זאניזוריט
.םימיוסמ (Caterpillars) םילחז ינפמ

ןוצמיח תא תזרזמה תכתמ ליכמה םיזנא אוה זאניזוריטה
תמחשהל םרוגו (Oxidation of phenols) םילונפה
University of Vienna ירקוח .חופתה רשב (Browning)
ךלמה זוגא ילעמ םיזנאה תא דדובל םיסנמ הירטסוא
ליעותש המחשהה תבוגת תא ותרזעב אכדלו (Walnut)
.ןבל (Banana) הננבה רשב תא רמשל םג

Angewandte Chemie


2017 ינוי
םיאת 'םיביערמ' ץע יחופתו םימודא םיבנע ,םוכרוכ
תינומרעב םיינטרס
אצמ ב"הרא The Uni. of Texas at Austin-ב רקחמ
םימודא םיבנעו (Apples) ץע יחופת ,(Turmeric) םוכרוכ יכ
חתפמה תא קיזחהל םייושע םתשולש - (Red grapes)

- רתויב םיחיכשה ןטרסה ירקממ דחאב לופיטו העינמל
.(Prostate cancer) תינומרעה ןטרס

לאיצנטופ תולעב תויעבט תובוכרת רפסמ והיז םירקוח
םצמצלו תינומרעה ןטרסב םרוקמש םילודיג "ביערהל"
,תואצמנ רתויב הקזחה העפשהה תולעב תובוכרתה .םתוא
דחוימבו ץע יחופת תפילקו םימודא םיבנע ,םוכרוכב רומאכ
.םהיניב בולישב

םירבכעמ ולטינש תינומרעה ןטרס יאת לע וקדבנ תובוכרתה
ויהש תובוכרת 3 ההיז םירקוחה .בולישבו דרפנב ,םדא ינבו
...תינומרעה ןטרס יאת תוחתפתה תריצעב רתויב תוליעיה
םוכרוכב הריהבה הבוהצה תבוכרתה ,ןימוכרוכ .1
ץעה יחופת תפילקבש ,(Ursolic acid) תילוסרוא הצמוח .2
תוריפבו םימודא םיבנעב יוצמה ,(Resveratrol) לורטרבזר .3
(Berries) רעי

ןימוכרוכ םע תבלושמ תילוסרוא הצמוח רשאכ יכ ואצמ םירקוחה
ידי לע ןימטולג תגיפס תוענומ ולא תובוכרת ,לורטרבזר וא
לודיגה לש החימצ ענמש רבד ,תינומרעה לש םיינטרסה םיאתה
.םירבכעב

(Amino acid) ונימא תצמוח איה (Glutamine) ןימטולג
ןכלו לודגל תנמ לע תינומרעה ןטרס יאת םיוקוקז הל
.תוומ דע םיינטרסה םיאתה תא "הביערמ" התגיפס תעינמ

תובוכרת ןה לורטרבזרו ןימוכרוכ ,תילוסרוא הצמוחש ןוויכמ
.םירבכעב תוליער תועפשהל ומרג אל ןה ,תויעבט

Precision Oncology


2018 רבוטקוא
תונקדזה טיאהל היושע ץע יחופתב היוצמה תבוכרת
University of Minnesota Medical School ירקוח
לש םיבר םיגוסב היוצמה תבוכרת והיז ב"הרא סילופאנימ
(Strawberry) הדש תותו (Apple) ץע חופת ומכ ,תוריפ
ךילהת תא טיאהל םייושעש (Vegetables) תוקריב ןכו
.(Aging) תונקדזהה

תונקדזהכ עודיה בלשל סנכנ (Cell) את רשאכש עודי
רתוי לגוסמ וניא אוה (Cellular senescence) תיאת
ררחשמ אתה ,רבד לש ופוסב הרוק הז רשאכ .קלחתהל
םיעינמה (Inflammatory signals) םייתקלד תותוא
את קיחרהל (Immune system) ןוסיחה תכרעמ תא
תועצבמ ףוגה תוכרעמ ,םירגבתמש לככ ךא .הז םוגפ
םימוגפ םיאת תורבטצהל םרוג הז .תוליעי תוחפב תאז
.תומקר קוריפל ךשמהבו הכומנ המרב תקלדלו

תולוקלומ - (Senolytics) הקיטילונס יכ והיז םירקוחה
עונמל וא טיאהל ידכ םינקדזמ םיאת סורהל ןדיקפתש
תא תוליעיב ךיראהל תויושע - תונקדזהה ךילהת תא
.ותואירב תא רפשלו (Lifespan) םדאה ייח

תובוכרת - (Flavonoids) םידיאונבלפ 10 וקדב םירקוחה
יטנאו (Antioxidant) תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת תולעב
.םינקדזמ םירבכעב ,(Anti-inflammatory) תויתקלד

רתויב תוליעיה תחא התייה ,וקדבנש תובוכרתה ןיב
תועצמאב םינקדזמ םירבכעב לופיט .(Fistein) ןיטסיפ
.,םייחה ילעבב םיריעזה םיאתה תומר תא תיחפה ןיטסיפ
.רתוי הבוט תואירבל םרתו םהייח תלחות תא ךיראה אוה

EBioMedicine


2019 ילוי
(2) םיקדייח ןוילימ 100 דע שי ינגרוא ץע חופתב
םיחוודמ הירטסוא ץארג Graz Uni. of Technology ירקוח
לודג ןווגמ םיליכמ (Organic apples) םיינגרוא ץע יחופת יכ
םיאירב םתוא השועה רבד ,(Bacteria) םיקדייח לש ןזואמו
םייוצמ םיקדייחה תיברמ .םיליגר םיחופתמ רתוי םימיעטו
.חופתה ךותב

םיימלוג תוקריו תוריפ ןכלו םיקדייחה תיברמ תא גרוה לושיב
.יעמה יקדייחל דחוימב םיבושח תורוקמ םה

Frontiers in Microbiology


2020 ראורבפ
תא הניטקמ םימיוסמ תוקריו תוריפ לש ההובג הכירצ
רבעמה ליג ינימסת

היושע תוקריו תוריפב הרישע האירב הנוזת יכ אצמ רקחמ
.םינושה (Menopause) רבעמה ליג ינימסת תא תיחפהל
אלמל םייושע םייתנוזת םימרוגש וליג םימדוק םירקחמ
םירמוחה ףוליחבו (Estrogen) ןגורטסא רוצייב יטירק דיקפת
.רבעמה ליג ינימסתב םג ךכמ האצותכו (Metabolism)

תוקריו תוריפ לש תוצובק תתלש תורמל יכ םיקיסמ םירקוחה
ההובג הכירצש הארנ ,רבעמה ליג ינימסתל ךופה רשק שי
תוילטינגורוא תויעבל הרושק תורחא תוצובק- תת לש רתוי
- דחאכ ןתשהו ןימה תכרעמל תורושקה - (Urogenital)
העפשה ילעב ואצמנ ,לשמל ,(Citrus fruits) רדה תוריפ
םילע ילעב תוקריו םירחא תוריפ יגוסל האוושהב תילילש
.םירחאל האוושהב םיהכ םיבוהצ וא םיקורי

Menopause


2020 ילוי
ותוכירפו ועבצ תא רמשמה םילקא ייונישל דימע ץע חופת
(Apple) ץע חופת הילרטסואב לדגל היהי ןתינ האבה הנשב
.(Climate change-resistant) םילקא יונישב דימעה םלועב ןושארה
םיאנתב דומעל ידכ חתופ HOT84A1 הנוכמה ץעה חופת
הדובע תונש 18 ירפ אוהו םלועב רתויב םישביהו םימחה
.דנליז וינבו דרפסב םירקוח לש

תא הקישה דנליז וינב תמקוממ רשא G Global&T תרבח
,רתוי םח םילקאב יכ םירמוא םירקוחה .הימשר ןפואב תוריפה
הזה םודאה םעבצ תא םילבקמ אל ,ללכ ךרדב ,םיחופתה
ךכ לכ םיקשחנל םתוא תוכפוהש (Crispy) תוכירפ אל םגו
.הליכאל

הבוט תודימע ילעב םג תויהל םיצעה לע םירקוחה ירבדל
ץעה חופתל ירחסמ םש תשפחמ הרבחה .(Drought) תרוצבל
.םודאה

abc.net.au

.