...סומרות ואר

2009 ראורבפ
םד ץחל םיתיחפמ םיסומרותב םירשעומ םיפאמ
בלה תואירב תא םירפשמו
,'תרפ University of Western Australia-ב ילרטסוא רקחמ
(Overweight) לקשמ ףדוע םע םישנו םירבג 88 ופתתשה וב
רשעומה םחל יכ אצמ הילרטסוא (Obese) רתי תנמשהו
ןובשח לע (Lupin kernel flour) סומרות יניערג חמקב
םדה ץחל תא דרוהל יושע (Wheat flour) הטיח חמק
.(Heart health) בלה תואירב תא רפשלו (Blood pressure)

וכרצש רתי תנמשהו לקשמ ףדועמ םילבוסה םישנו םירבג
ץחלב הדירי ווח ,סומרותב םירשעומ (Bakery) הפאמ ירבד
.תיפסכ מ"מ 0.6-ו 3.0 רועישב ילוטסאידהו ילוטסיסה םדה

תינוניב הדימב ההובג הנוזתש ךכ לע תועיבצמ ולא םיאצממ
ןיטקהל היושע םייתנוזת (Fiber) םיביסבו (Protein) ןובלחב
.םדה ץחל תא תיתועמשמ

תא התיחפה םיסומרותב רשעומה םחלה תליכא יכ םג אצמנ
.םיירהוצה תחוראב היגרנאה תכירצ

American Journal of Clinical Nutrition


2009 טסוגוא
היוס ןובלחב תורחתהל יושע רב סומרות ןובלח
יתוכיאה ןובלחה תלוכתל תודוהש ואצמ םידרפס םירקוח
סומרות יערז לש רבה ינז תא לצנל ןתינ ,םהלש
היוס ילופ אבייל ךרוצה תא תיחפהלו (Lupin seeds)
.ןיסו ליזרב ,ב"הרא ומכ תוצראמ ,הפוריאל (Soybean)

ינובלח לש םייתנוזתה םינייפאמה תא וקדב םירקוה
.דרפס םורדב םילדגה םיסומרות ינז 6-מ םיערז
יערזל יכ אצמנ .רב תויסולכואמ ופסאנ םיערזה
דע % 23.8 ןיב וענש ןובלח תומר ויה רבה סומרות
.33.6%

רתוי ליכהל וטנ םיתברותמ סומרות יערזש תורמל
רתוי תוהובג ןיידע ויה ולא תומר ,עצוממב ןובלח
סומוחה ומכ ,ללכ ךרדב תוכרצנה תורחא תוינטקמ
.(Chick peas)

Food Chemistry


2012 ראורבפ
לורטסלוכ תדרוהל סומרותה לש לאיצנטופה
(Lupin seeds) סומרות יערז יכ אצמ יאליזרב רקחמ
םיביכרמ שמשל םייושע ,(Lupin protein) ולש ןובלחהו
,(Cardiovascular) םדה ילכו בלה תואירב לע הרימשל
.(Functional food) ילנויצקנופ ןוזמ ונייהד

לש םחוכ תמגדה תובקעב םירקוח ועיגה וז הנקסמל
לורטסלוכה תמר תדרוהב סומרותה יערז
.םירגואב רקחמב תאז ,(Cholesterol lowering)

דדובמה ןובלחהו םלשה סומרותה םירקוחה ירבדל
םהינשל .יללכה לורטסלוכה תתחפהב םיליעי ונממ
-וטפה העפשה - (Liver) דבכה לע הניגמ העפשה
.(Hepatoprotective effect) הניגמ

Food Chemistry


2014 טסוגוא
ןכוסמ ןגרלאכ סומרותה
ןוכדעב ,ריהזמ (FDA) יאקירמאה תופורתהו ןוזמה להנמ
יכ טסוגואב 15-ב ולש טנרטניאה רתאב םסרופש ינכרצ
םורגל לולע ,םינטובה תחפשממ הינטק ,סומרותה
היסקליפאנא הזב ,(Allergic reactions) תויגרלא תובוגת
.םייח ןכסל הלולעש ,(Anaphylaxis)

וא סומרות תליכא ,םיבר םישנא רובע יכ בתכנ רמאמב
.החוטב ,(Flour) חמק ומכ ,סומרותב ורוקמש ביכרמ
תויגרלא תובוגת לע תיאופרה תורפסב םיחוויד שי ךא
.תורומח תויהל תולולע ןקלחש ,סומרותל

תוריהזב קורסל וז הינטקמ ענמיהל םיצורה םינכרצ לע
.FDA-ה ץעיימ "סומרות" רובע םירצומה תויוות תא

תויגרלא לע תונולת רחא ליעפ ןפואב בקוע FDA-ה
יקפסו םינכרצמ םישקבמ םה .ב"הראב סומרותל
תורושקה יאוול תועפות לע FDA-ל חוודל תואירב
.סומרותל

.