...דרת ואר

2001 רבמטפס
(1) הייארב עייסמ דרת
תורשפא םילעמ Oak Ridge National Laboratory ירקוח
םיחמצבו םיקוריה (Spinach) דרתה ילעב יוצמה ןובלח יכ
(Light Receptor) רוא ןטלוק שמשל היהי יושע ,םירחא
.םדאה ןיעב

,ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתהמ םילבוסל עייסי רבדה
,(Retinitis pigmentosa) תיתשרה תקלדמ םילבוסל םג ומכ
.(Blindness) ןורוויע םורגל הלולעש הלחמ

הירטמוטפוא תקלחמ שאר ידי-לע ךרענ רשא ינושאר רקחמ
Department of Veterans Affairs in North Chicago-ב
תודוה ,הייארה תא רפשל היושע דרתה תכירצ םצעש הליג
.תיראלוקאמ תונוונתה תעינמל
.דרתה ןשארבו ההכ הקורי הוולע ילעב תוקריב רבודמ

Oak Ridge National Laboratory


2006 ינוי
(1) ןובאית תאכדמ דרת-תיצמת
הדבעמ ייוסינב ,וליג הידבש Lund University-ב םירקוח
ןובאית תאכדמה תבוכרת ,םיקורי (Spinach) דרת ילעב
לקשמב דירוהל ךכב תעייסמו (Suppresses Appetite)
.(Weight Loss)

תולעב םישנ 38 ופתתשה ,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמב
ינפל ,רקוב ידמ ולביקש (Overweight) רתי לקשמ
.םידיאוקליט ליכהש הקשמ ,(Breakfast) רקובה תחורא

תוריעז תוימורק םה (Thylakoids) םידיאוקליט
,םילרנימל רוקמ תווהמה ,םיקוריה דרתה ילעב
ןמושה לוכיע תא תוענומה ,םינמושוםינובלח
תותוא םשמ רדשמו ההתשמ רשא ,(Fat)
.חומה לא (Satiety) םייעמהמ עבוש

םרוציי תא תקזחמ םידיאוקליט תליטנש הליג רקחמה
תאכדמו (Satiety Hormones) עבושה ינומרוה לש
,ןובאיתב רתוי הבוט הטילשל ליבומש רבד ,בער
.לקשמב הדיריו רתוי םיאירב הליכא ילגרה

Lund University


2006 רבמטפס
(2) םייניעל בוט דרת
הינטירב University of Manchester ירקוח לש םהירבדל
תיראלוקאמ תונוונתה ינפמ ןגהל יושע (Spinach) דרתה
,(Age related Macular Degeneration) AMD / ליגב היולתה
תוקריבו וב יוצמה (Lutein) ןיאטולה תלוכתל תודוה תאז
.(Broccoli) ילוקורבו (Cabage) בורכ ,(Corn) סרית :םיפסונ
.(Zeaxanthin) ןיתנסקאז בוהצה דיאונטורקב םג יוצמ ןיאטולה
ענמיתו ןיאטול קפסת הנוכנ הנוזת יכ םירמואו םיפיסומ םה
.(Blindness) ןורוויע

תומר תא דודמל לגוסמש לקשמ לק רישכמ וחתיפ םירקוחה
תוכומנ תומר םא היצקידניא קפסלו ןיתנסקאזהו ןיאטולה
תויהל תולולע (Macular Pigment) ירלוקמ טנמגיפ לש
.תמדקומ (Visual Impairmen) הייאר תוקלל תורושק

ND


2005 לירפא
םיניטקמ הנילוריפסו תולוחכ תוינמכוא ,דרת
יחומ ץבש יקזנ
...ירקוח


2007 יאמ
תולחשה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ דרת
ב"הרא ןוטסוב Brigham & Women's Hospital-ב רקחמ
תולודג תויומכב (Spinach) דרת תוכרוצה םישנש הליג
(Ovarian Cancer) תולחשה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל תויושע
(Kaempferol) לורפפמק אוה ביטימה ביכרמה .40%-ב
(Cabbage) בורכב רתוי הנטק תומכב דרתל טרפ ,יוצמה
,םינוש (Flavonoids) םידיאונובלפבו םינושה ויגוס לע
,(Quercetin) ןיטצרווק ,(Myricetin) ןיטצירימ םהב
.(Apigenin) ןינגיפא-ו (Luteolin) ןילואטול

Nurses' Health Study :םדוק רקחממ רזגנש ,רקחמב
.םישנ 66,940 ופתתשה

International Journal of Cancer


2010 טסוגוא
תרכוסל ןוכיס םיניטקמ וימודו דרת
הזילנא-הטמ וכרעש הינטירב Uni. of Leicester ירקוח
םהב תוקרי לש םתכירצ תלדגה יכ וליג םירקחמ 6 הללכש
(Green Leafy Vegetables) הקוריה הוולעה תא םילכוא
2-גוס תרכוס תוחתפתהל ןוכיסה תא ןיטקהל היושע
.15%-כב (Type-2 Diabetes)

-יטנאה תלוכתל ולא תוביטימ תונוכת םיסחיימ םירקוחה
םימדוק םירקחמ .םילעב (Antioxidants) םיטנדיסקוא
,(Beta-Carotene) ןיטורק-אטבל ולא תונוכת וסחיי
(Polyphenols) םילונפילופל ,(Vitamin C) C ןימטיול
.(Magnesium) םויזנגמלו

70 דע 25 ינב שיא 223,512 דחי ופתתשה םירקחמב
.הנש

BMJ


2014 רבמטפס
ינודה בער תנטקהל לאיצנטופ הארמ דרת תיצמת
(2) לקשמב הדיריו
דרת תיצמת יכ םיחוודמ הידבש Lund University ירקוח
םיקוריה דרתה ילעמ תונרבממ הליכמה (Spinach Extract)
ינודה בער הניטקמ - (Thylakoids) םידיאוקליט -
לכואהמ האנה קפסל דעונ רשא בער :(Hedonic Hunger)
רועישב ,רחא יתנוזת ביכרמ וא תוירולקב ינפוג ךרוצ אלו
.95% דע

םירקוחה .רתי לשמ תולעב םישנ 38 ופתתשה רקחמב
ךשמב ולישה וז דרת תיצמת ולביקש םישנש םיחוודמ
.ןלקשממ ג"ק 5 עצוממב תועובש 12

Appetite


2015 טסוגוא
ןוסירו תואלמ :עבושה לע דרתה תיצמת תועפשה

(3) לוכאל הקושתה
לש תזכורמ תיצמת תכירצ דציכ קדב רקחמ
(Spinach) דרתב םייוצמה (Thylakoids) םידיאוקליט
(Cravings) הקושתו (Hunger) בער תא תיחפהל הלוכי
םידדועמ םידיאוקליט יכ םיריבסמ םירקוחה .ןוזמל
םיליעומש ,(Satiety Hormones) עבוש ינומרוה תשרפה
.(Fat Digestion) ןמושה לוכיע תטאהב דואמ

ילעב םישנ 30-ו םירבג 30 :שיא 60 ופתתשה רקחמב
(Obese) רתי תנמשהמ םילבוס וא (Overweight) רתי לקשמ
.ובצלפ וא דרת תיצמת וכרצש

םידיאוקליט הליכהש דרתה תיצמת יכ וארה םיאצממה
תחוראב .ובצלפל האוושהב םייתעש ךות עבוש הריבגה
םינמושה תמזלפב םילדבה ואצמנ אל םיירהוצה
,(Energy Intake) היגרנאה תכירצבו (Plasma Lipids)
.היגרנאה תכירצב הדיריל המגמ וארה םירבגה ךא

תיתועמשמ תחפ ,םישנ ברקב ,םיקתממל ףחדה יכ אצמנ
רמשנ הז תחפומ ףחדו דרת תיצמת לש תחא הנמ רחאל
.רקחמה לכ ךרואל

Journal of the American College of Nutrition


2016 רבוטקוא
(1) ינפוג רשוכו חוכ רפשמ ,םיטרטינב רישעה ,דרת
...רקחמ


2017 ילוי
תיביטנגוק ליעומ תוקריב ןיאטול
...רקחמ


2018 רבמצד
םירבכעב ,ילוהוכלא אל ינמוש דבכ תלחמ ענומ דרת
תבוכרת יכ אצמ הידבש Karolinska Institutet-ב רקחמ
(Green Leafy Vegetables) תוקריב םיקוריה םילעב היוצמה
ילוהוכלא אל ינמוש דבכ תלחמ לש התעינמב תרזוע

.םירבכעב ,(Nonalcoholic Fatty Liver Disease/NAFLD)

העיפומה תבוכרת - תינגרואנא הקנח יכ וארה םירקוחה
תיחפהל היושע - םיקורי םילע ילעב תוקריב יעבט ןפואב
.(Buildup of Fat in the Liver) דבכב ןמוש תורבטצה

Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS)


2018 רבמצד
ןיאטול טנדיסקוא-יטנאה םוסקימ

תונוש םיכרד וושיה הידבש Linkoping University ירקוח
תומר תא וב םסקמל הרטמב ירט (Spinach) דרת תנכהל
וא (Smoothie) קייש תרוצב ותכירצ יכ ואצמו ןיאטולה
דרתהמ תוצמל רתויב הבוטה ךרדה איה (Juice) ץימ
.(Lutein) ןיאטול טנדיסקוא-יטנאה תא

Linkoping University


2019 ינוי
(2) ירירשה חכה תא ריבגמ דרת ףסות

ונחב רשא הינמרג ןילרב Freie Universitaet-ב םירקוח
רופישל יעצמאכ (Spinach Extract) דרתה תיצמת תא
יכ וליג (Athletic Performance) טרופסב םיעוציב
חכה תא תיתועמשמ תורפשמ הב תוליעפה תבוכרתה
שומישה לע רוסיא לח ןכלו (Muscle Strength) ירירשה
.טרופסב הז ףסותב

דרתב הצופנה תירקיעה תבוכרתב אוה רבודמה
,יעבט (Hormone) ןומרוה :(Ccdysterone) ןורטסידקא
דיאורטסוטיפ-כ ץופנ אוה עבטה ךרדמו םיקרחב ץופנה
.לורטסלוכל והנבמ תניחבמ המודה (Phytosteroid)

תזתניס תא ריבגמ ןורטסידקא יכ וארה רבעב םירקחמ
,תועובש 10 ךשמנש ,רקחמב .דלשה ירירשב ןובלחה
.םיריעצ םיאטרופס 46 ופתתשה

Archives of Toxicology

.