1 תושדח - קורי הת
Green Tea - News 1


(3) חומל םיליעומ רוחשו קורי הת
יתייסאה סקודרפהו קורי הת
םימ לע ףידע קורי הת
ןוטגניטנה תלחמ טאמ קורי הת
םדב םינמוש רפשמ קורי הת
(2) םיקרפ תקלד ענומ קורי הת
(2) םד ילכ םע ביטימ קורי הת
(1) סג יעמ ןטרסל ןוכיסו קורי הת
רעישו רוע תויעבל קורי הת
(2) סג יעמ ןטרס םלוב קורי הת
םילקימיכמ רוהיט זרזמ קורי הת
הפ ןטרסל ןוכיס ןיטקמ קורי הת
(2) תינומרע ןטרסל ןוכיסו קורי הת
רדה ירפ םע בולישב קורי הת
רועה ןטרס ענומ קורי הת
(1) ןורגיש דגנ ליעומ קורי הת
הביקהו טשוה ןטרס דגנ קורי הת
לקשמ תיחפמ קורי הת
ילאירטקב יטנא קורי הת
ינפוג לבס חכ קזחמ קורי הת
ןתשה תיחופלש ןטרסו קורי הת
ןויריהב םישנל רוסא קורי הת
(1) תינומרעה ןטרס דגנ קורי הת
קורי התב ינטרס יטנאה ןונגנמה
תוינומיאוטוא תולחמו קורי הת
(1) רמייהצלא דגנ קורי הת
(2) רמייהצלא ינפמ ןגמ קורי הת
(1) תומקרל םד תמירזו קורי הת
(1) ןורכיזל ליעומ קורי הת...קורי הת ואר

2000 טסוגוא
רועה ןטרס ענומ קורי הת
וליג ב"הרא ויהוא Case Western Reserve University ירקוח
תוחתפתה עונמל היושע םויב רתוי וא קורי הת ילפס 4 תכירצש
היהית ,םירקוחה ירבדל ,העפשהה .(Skin cancer) רועה ןטרס
שמשה תנירק ינפמ הנגהל םימרק לש וזל המוד

םילודיג ביערהלו לודיג יאת דימשהל םייושע קורי התב םילונפילופ
םתביבסל םדה תקפסא תלבגה ידי-לע םיינטרס

ינפ לע (קורי התב יוצמה לונפילופ) EGCG םושייש וארה תונויסנ
,(תונבל םד תוירודכ) םיטיצוקיול תוחתפתהו תקלד ענומ רועה
(Skin cancer) רועה ןטרסל ןמס תויהל םייושעש

2000 רבמבונ
(1) ןורגיש דגנ קוריה התב םיטנדיסקוא-יטנא
םיקזח קורי התב םיטנדיסקוא-יטנאהש אצמ םירבכעב רקחמ
תינורגישה םיקרפמה תקלד יעוריא רפסמ תא תיחפהל ידכ םייד
םתרמוח תאו םישקה

וקשה ב"הרא ויהוא Case Western Reserve University ירקוח
םירשעומ םימב ,הלחמל םרוגה ןגלוק וקירזה םה םהל ,םירבכע
םויב םילפס 4 תכירצל ךרע תווש תומכב קורי התמ םילונפילופב

Proceedings of the National Academy of Sciences

2002 יאמ
הביקה ןטרסו טשוה ןטרסמ ןגמ קורי הת
סל'גנא-סול University of Southern California-ב רקחמ
םיקדבנ ןתשב EGC לונפילופה תואצמה תא לצינ ב"הרא
קורי הת תכירצל ןמסו דדמכ

הכומנ ןוכיס תמרב ויה ,הז ןמס הלגתה םהב םיקדבנש אצמנ
ןטרסבו (Esophageal Cancer) טשוה ןטרסב תוקלל 50%-ב
קורי הת ותש אלש ולא תמועל (Gastric Cancer) הביקה

2002 ינוי
לקשמ תיחפמ קורי הת
םשל םייטטאיד תואקשמ לש וז לע הפידע קורי הת תייתש
הז ללכב , תוירולק תפירש זרזמ אוהש ןוויכ,לקשמ תדרוה
ןמושמ תוירולק

הנשמ ץיווש University of Geneva ירקוח לש םהירבדל
ןירפניפרונ ןומרוהה תא ףוגה לוצינ ןפוא תא קורי הת תכירצ
תוירולק תפירש תזרזמ אוה ךכבו (Norepinephrine)

American Journal of Clinical Nutrition

2003 יאמ
ילאירטקב-יטנא קורי הת
קורי הת תייתש ב"הרא קרוי-וינ Pace University ינעדמ ירבדל
ןוויכ ,הפהמ ער חירו (Tooth decay) םייניש ןובקיר עונמל היושע
םיסוריוו םיקדייח םילטוק וב םיימיכ םירמוחש

,הפ ימלו םייניש תוחשמל הת תיצמת ףיסוהל םיעיצמ םינעדמה
םיעיצמ םה ,ןוסיחה תכרעמ קוזיחלו רתוי םיליעי םתושעל ידכ
קורי הת רתוי תותשל

Pace University NY

2005 ראוני
ינפוג ץמאמב לבס חכ קזחמ קורי הת
םירקוח .םייח-ילעבב ץמאמב תודימע הריבגמ קורי הת תיצמת
ולביקש םירבכעש וליג Kao תואירבה ירצומ תרבחמ םיינפי
24%-ב לבסה חכ תא ולידגה תועובש 10 ךשמב וז תיצמת

,םירירשב ןמושה תוצמוח לוצינ תא קורי הת דדועמ םהירבדל
.ץמאמ ינמז ךכב ךיראמו תומימחפה לוצינ תתחפה בגא
לקשמ תיחפמ אוה ןמוש קוריפ זרזמ קורי התש ךכל תודוה

American Journal of Physiology, Regulatory Integrative
and Comparative Physiology

2005 ראורבפ
ןתשה תיחופלש ןטרסו קורי הת
טלאג 3-ןי'צטאקולגיפא לונפילופהש הלגתה 2003 תנשב דוע
םילודיג םלוב (Epigallocatechin-3-Gallate - EGCG)
תודלוחב ןתשה תיחופלשב

תשבשמ קורי הת תיצמתש ב"הרא UCLA ירקוח וליג תעכ
ןתשה תיחופלש ןטרסל רשפאמה ,עירכמ ךילהת
םירוזיאל טשפתהלו ינשלופ ךופהל (Bladder cancer)
ףוגב םירחא

Clinical Cancer Research

2005 סרמ
ןוירהב םישנל רוסא קורי הת
ותלועפ דוס תא וליגש הינטירב John Innes UK-מ םירקוח
םישנ םיריהזמ ,ןטרס ינפמ ןגמה EGCG לונפילופה לש
ותעפשה יבגל עדימב רוסחמ ללגב ,קורי הת תכירצמ ןויריהב
ןהיבגל

הרה השאל השורדה ,תילופ הצמוח תגיפס ןיטקמ הז ןונגנמ
(Embryo) רבועה לש הניקתה ותוחתפתה םשל

Cancer Research

2005 לירפא
(1) תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקמ קורי הת
ןוכיס תיחפהל םייושע תינומרעה ןטרסל הייטנ םהל םירבג
התשענש האוושהב .הנש ךשמב קורי הת תכירצ ידי-לע הז
9 תמועל ,הלחמב דחא קר הקל ,שיא 32 תב הצובק ןיב
קורי הת ותש אלש שיא 30 תב הצובקמ םישנא

יאת דימשמ EGCG לונפילופהש ואצמ הילטיאמ םירקוח
םיריפש םילודיגב עגופ וניאו תנכותמ םיאת תומ ךות ,ןטרס
הנש 75 דע 45 ינב םירבג ופתתשה רקחמב

תענומ הפורת תקפהל תורשפא םילעמ םירקוחה
,הלחמל רתי ןוכיסב םייוצמה ולא רובע ,התב םיני'צטאקהמ
םישישק ומכ

>Annual Meeting of the American Association for
Cancer Research

2005 יאמ
קורי התב ינטרס-יטנאה ןונגנמה
Uni. of Rochester Medical Center-ב םירקוח ירבדל
ינטרס-יטנאה וחוכ תא ריבסמה ןונגנמה תא וליג םה הינטירב
קוריה התה לש

,ליגרהמ הלודג תומכב ,HSP90 ארקנה ןובלח יוצמ ןטרס יאתב
קוריה התה ןסרמ ותחימצ תאש

>Biochemistry

2005 ינוי
תוינומיאוטוא תולחמ דגנ קורי הת
School of Dentistry Medical College of Georgia ןעדמ
ףוגה לע ןגהל םייושע קורי התב םילונפילופש ןעוט ב"הרא
(Autoimmune diseases) תוינומיאוטוא תולחמ ינפמ

,(Dry mouth / Xerostamina) הפב שבויה תייעב איה המגוד
ןיס ישישקמ 2% קרו ב"הראב םישישקהמ 30% םילבוס הנממ

2005 רבמטפס
(1) רמייהצלא דגנ קורי הת
יכ וליג ב"הרא University of South Florida-ב םירקוח
םירבכעל (קורי התב ליעפ ביכרמ) EGCG לונפילופה תקרזה
חומב קאלפה תומכ תא תא םהב התיחפה רמייהצלא ילוח
תיצחמ ידכב

הרוצב קורי התב שמתשהל ןתינש הארמ רבדה םהירבדל
דיולימע אטב קאלפה תריצי תיחפהל ידכ תזכורמ
>לונפילופ לש יטטאיד ףסותו (Beta-amyloid plaque)
הב לופיטבו הלחמה תעינמב ליעוהל יושע EGCG

ןוויכ ,יד הב ןיא קורי הת תייתשש םישיגדמ םירקוחה
תימויה תומכה לע .הקיפסמ הניא וב ליעפה רמוחה תומכש
העפשה לכ ןיא וז תומכל .עיפשהל ידכ ,ג"מ 1,600 תויהל
םדא-ינב לע תילילש

2006 סרמ
(2) רמייהצלא ינפמ ןגמ קורי הת
Tohoku Uni. Graduate School of Medicine ירקוח יפל
תא ןיטקהל היושע םויב קורי הת ילפס ינשמ רתוי תייתש ןפי
תיצחמב היצנמידל ןוכיסה

The American Journal of Clinical Nutrition

2006 סרמ
(1) תומקרל םד תמירז תרפשמ קורי הת תיצמת
יכ וליג האירוק םורד לואיס Kyung Hee Uni.-ב םירקוח
ןהב תומקרל םד תמירז תא רפשמ EGCG לונפילופה
רסח אוה

ןצמחב רוסחמ םרגנ םהל ,םדא יאת ופשח םירקוחה
וקדבו קורי הת תיצמת לש תונוש תויומכל (Hypoxia)
םיאתה לש םתודירש רועיש תא

ללגב 40% ותמ (האוושה םשל) הרקב יאת תיברתב
לונפילופה לש הריעז תומכל םתפישחו ןצמחב רוסחמה
10%-ב התומתה רועיש תא התיחפה EGCG

םיזנאה לש ותוליעפ תא ענומ EGCG לונפילופהש אצמנ
תנכותמ םיאת תומ ךילהתב בושח דיקפת ול Caspase 3

Life Sciences

2006 סרמ
(1) ןורכיזל ליעומ קורי הת
,ואצמ ןפי Shimane Uni. Faculty of Medicine ירקוח
קורי התב (Catechins) םיני'צטאקש ,תודלוחב יוסינב
(Learning ability) הדימלה רשוכל רושקה ןורכיז רפשל םייושע

Journal of Nutrition

2006 סרמ
(3) חומל םיליעומ רוחשו קורי הת
םיליעומ םהינש ,רוחש הת לשו קורי הת לש תויצמת
ומכ ,ליגב תויולתה תולחמ ינפמ ןגהל םייושעו חומל
ירקוח לש םהירבדל תאז ,רמייהצלא תלחמ
הדנק קביווק Douglas Hospital Research Centre

סופמקופיה יאת לע םהיתונויסנ תא וכרע םירקוחה
תודלוח לש (Hippocampus)

תילאג הצמוחו EGCG לונפילופ ןהש אצמנ
דיאולימע תורבטצה םימלוב םהינש ,(Gallic Acid)

תמועל ,ןיא'צטאק ג"מ 70 שי קורי הת ל"מ 100-ב
רוחש התב ג"מ 15

European Journal of Neuroscience

2006 ינוי
יתייסאה סקודרפהו קורי הת
(Lung cancer) תואירה ןטרסו בל תלחמ םרוג ןושיעש עודי
ומכ ,תויתיסא תוצראב ךומנ ולא תולחמ רועיש תאז תורמלו
ץופנ אוה ןהב ,ןפיו ןיס

Yale University School of Medicine ירקוח ירבדל
ןיטקמו בלל ליעומה ,קורי הת איה ךכל הביסה ב"הרא
תונוכת םהל ,םיני'צטאקה םה ךכל םיארחאו ןטרסל ןוכיס
תודחוימ תויתואירב תויטנדיסקוא-יטנא

Journal of the American College of Surgeons

2006 טסוגוא
םימ לע ףידע קורי הת
םילפס 3 תייתש ,קורי התב םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכתל תודוה
,תויתואירב תויעב לש לודג ןווגמל ןוכיס תיחפת םויב רתוי וא
ירבדל תאז ,םיממ רתוי אירב הת ןכלו בל תלחמו ןטרס ומכ
הינטירב Nutrition Communications

2004 דע 1990-מ םירקחמ לש םינותנ יסיסב וושיה םירקוחה

European Journal of Clinical Nutrition

2006 רבמטפס
ןוטגניטנה תלחמ טאמ קורי הת
Max Delbrueck Center for Molecular Med. רקוח יפל
תורבטצה טיאהל היושע EGCG לונפילופ תיצמת הינמרג ןילרב
(Huntington's D.) ןוטגניטנה תלחמ תא תנייפאמה םינובלח

Human Molecular Genetics

2006 רבמבונ
םדב םינמוש רפשמ קורי הת
תכירצ היושע ,לגוטרופ Uni. of Porto-ב רקחמ יאצממ יפל
ןיטקהלו םדב םינמושה תמר תא רפשל עבק ךרד קורי הת
תירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס

ךשמב ,םויב קורי הת דחא רטיל תכירצ תעפשה ןחב רקחמה
63 דע 22 ינב שיא 29-ב םדה ינמוש ליפורפ לע ,תועובש 4

Nutrition Research

2007 לירפא
(2) םיקרפ תקלד ענומ קורי הת
University of Michigan Health System-מ םירקוח ירבדל
רוציי עונמל היושע קורי התמ EGCG לונפילופה תיצמת ב"הרא
םילבוסה םישנאב יקרפמ קזנל תורושקה תויתקלד תולוקלומ
תינורגיש םיקרפ תקלדמ

Experimental Biology 2007

2007 יאמ
(2) םד-ילכ םע ביטימ קורי הת
וליג ב"הרא Boston University School of Medicine ירקוח
םדה-ילכב םדה תמירז תא תרפשמ EGCG לונפילופ תיצמתש
תוגהנתה תא דאמ תרפשמ תיצמתה .בלל הבוט הכ איה ןכלו
םיילילכ םיקרוע תלחממ םילבוסה םישנאב םדה-ילכ תונפד

Journal of the American College of Nutrition

2007 ינוי
(1) סגה יעמה ןטרסל ןוכיס תיחפמ קורי הת
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע תועיבקב קורי הת תייתש
תיצחמ ידכב (Rectal Cancer) תעבטה יפ ןטרסלו

תוינייסנ 69,710 ורטנ ןיס Shanghai Cancer Institute ירקוח
הנש 70 דע 40 תונב

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers

2007 טסוגוא
רעישו רוע תויעבל קורי הת
עייתסהל םייושע רעישו רוע לש תוצופנ תויעבמ םילבוסה םישנא
קורי התב

םייושע ב"הרא Medical College of Georgia ירקוח ירבדל
עייתסהל םישקשקו סיזאירוספ ומכ ,רוע תויעבמ םילבוסה ולא
רוע יאת תחימצ טאמה ,קורי התב

הרטלוא רואב לופיטל ףילחת שמשי קורי התש םיווקמ םירקוחה
רועה ןטרסל וב ןוכיסה ללגב ,סיזאירוספב לופיט תעב לוגס

Experimental Dermatology

2007 טסוגוא
(2) סג יעמ ןטרס םלוב קורי הת
יושע ב"הרא University of South Carolina-מ םירקוח ירבדל
תאז םע .םתליחתב דוע סגה יעמה ןטרס ילודיג םולבל קורי הת
רתוי םילודג םילודיג יבגל תלעות וב ןיא

הלחמה תעינמל יעצמא שמשל התה לוכי הז ןפואב

Carcinogenesis

2007 טסוגוא
םילקימיכמ רוהיט זרזמ קורי הת
םיינטרס-יטנא םימיזנא רוציי םידדועמ קורי התב םיני'צטאק
םהב תוצראב ןכל .הכומנ תיעבטה םתמר םהב םישנאב
ךומנ ןטרסה תולחמ רועיש ןפיו ןיס ומכ ,קורי הת תייתש הצופנ

וחוכ תא םירקוחה ב"הרא University of Arizona ישנא
תובקעב ,וז הנקסמל ועיגיה קוריה התה לש ינטרס-יטנאה
GST ימיזנא לע התה תעפשה תקידב
תא םינשמ רשא ,ךומנ (Glutathione S-transferase)
DNA יקזנ םירצונ אלש ךכ ,ןטרסה תומרוג תולוקלומה

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers

2007 טסוגוא
הפ ןטרסל ןוכיס ןיטקמ קורי הת
ןוכיס ןיטקהל היושע םויב רתוי וא קורי הת ילפס 5 תמיגל
םירבג יבגל אל ךא ,םישנב (Oral cancer) הפ ןטרסל

Study Group The Japan Collaborative Cohort רקחמ
םינש 57 עצוממ ליג ינב םישנו םירבג 50,000 רטינ ןפי

Annals of Epidemiology

2007 רבוטקוא
(2) תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקמ קורי הת
רקחמ םינפי םירקוח לש םהירבדל
Japan Public Health Center-based Prospective Study
ןוכיס תיחפת םויב קורי הת ילפס רתוי וא 5 תמיגלש אצמ
ינב םירבג 49,920 רטינ רקחמה .48%-ב תינומרעה ןטרסל
םינש 49 דע 40

American Journal of Epidemiology

2007 רבמבונ
קורי הת לש יטנדיסקוא-יטנאה וחוכ תא ריבגמ רדה ירפ
רדה ירפ ץימ בוליש אצמ הילטיא Purdue Uni.-ב רקחמ
ריבגהל היושע ונממ תיצמת וא קורי הת םע C ןימטיו וא
13 יפ דע ונממ םיטנדיסקוא-יטנא תגיפס

רשאכ ,םיידוקפית תונוזמ יבגל תוכלשה תויהל תויושע ךכל
תונימזו יטנדיסקוא-יטנא ליפורפ םסקמל איה הפיאשה
רצומ לש (Bioavailability) תיגולויב

Molecular Nutrition and Food Research

...2 תושדח - קורי הת ואר

.