1 תושדח - קורי הת
Green Tea - News 1

(3) חומל םיליעומ רוחשו קורי הת
יתייסאה סקודרפהו קורי הת
םימ לע ףידע קורי הת
ןוטגניטנה תלחמ טאמ קורי הת
םדב םינמוש רפשמ קורי הת
(2) םיקרפ תקלד ענומ קורי הת
(2) םד-ילכ םע ביטימ קורי הת
(1) סג יעמ ןטרסל ןוכיסו קורי הת
רעישו רוע תויעבל קורי הת
(2) סג יעמ ןטרס םלוב קורי הת
םילקימיכמ רוהיט זרזמ קורי הת
הפ ןטרסל ןוכיס ןיטקמ קורי הת
(2) תינומרע ןטרסל ןוכיסו קורי הת
רדה-ירפ םע בולישב קורי הת

רוע ןטרס ענומ קורי הת
(1) ןורגיש דגנ ליעומ קורי הת
הביקו טשו ןטרסמ ןגמ קורי הת
לקשמ תיחפמ קורי הת
ילאירטקב-יטנא קורי הת
ינפוג לבס חכ קזחמ קורי הת
ןתשה תיחופלש ןטרסו קורי הת
ןוירהב םישנל רוסא קורי הת
(1) תינומרע ןטרסל ןוכיסו קורי הת
קורי התב ינטרס-יטנאה ןונגנמה
תוינומיאוטוא תולחמ דגנ קורי הת
(1) רמייהצלא דגנ קורי הת
(2) רמייהצלא ינפמ ןגמ קורי הת
(1) תומקרל םד תמירזו קורי הת
(1) ןורכיזל ליעומ קורי הת


...קורי הת ואר

2000 טסוגוא
רוע ןטרס ענומ קורי הת
וליג ב"הרא ויהוא Case Western Reserve University-ב םירקוח
תוחתפתה עונמל היושע ,םויב רתוי וא קורי הת ילפס 4 תכירצש
םימרק לש וזל המוד היהית ,םירקוחה ירבדל ,העפשהה .רוע ןטרס
.שמשה תנירק ינפמ הנגהל

םילודיג ביערהלו לודיג יאת דימשהל םייושע קורי התב םילונפילופ
.םתביבסל םדה תקפסא תלבגה ידי-לע םיינטרס
ינפ לע (קורי התב יוצמה לונפילופ) EGCG םושייש וארה תונויסנ
,(תונבל םד תוירודכ) םיטיצוקיול תוחתפתהו תקלד ענומ רועה
.רוע ןטרסל ןמס תויהל םייושעש

2000 רבמבונ
(1) ןורגיש דגנ קוריה התב םיטנדיסקוא-יטנא
התב םיטנדיסקוא-יטנאהש ךכ-לע עיבצמ םירבכעב רקחמ יאצממ
םיקרפה תקלד יעוריא רפסמ תא תיחפהל ידכ ,םייד םיקזח קורי
.םתרמוח תאו םישקה תינורגישה
וקשה ב"הרא ויהוא Case Western Reserve University ירקוח
םירשעומ םימב ,הלחמל םרוגה ןגלוק וקירזה םה םהל ,םירבכע
.םויב םילפס 4 תכירצל ךרע תווש תומכב ,קורי הת ילונפילופב

Proceedings of the National Academy of Sciences

2002 יאמ
הביק ןטרסו טשו ןטרסמ ןגמ קורי הת
סל'גנא-סול University of Southern California-ב רקחמ
דדמכ םיקדבנ ןתשב EGC לונפילופה תואצמה תא לצינ ב"הרא
.קורי הת תכירצל ןמסו

הכומנ ןוכיס תמרב ויה ,הז ןמס הלגתה םהב םיקדבנש אצמנ
הביק ןטרסבו (Esophageal Cancer) טשו ןטרסב תוקלל 50%-ב
.קורי הת ותש אלש ולא תמועל (Gastric Cancer)

2002 ינוי
לקשמ תיחפמ קורי הת
,לקשמ תתחפהל םייטטאיד תואקשמ לע הפידע קורי הת תייתש
.ןמושמ תוירולק הז ללכב ,תוירולק תפירש זרזמ אוהש ךכל תודוה
קורי הת תכירצ הנשמ ץיווש University of Geneva ירקוח יפל
(Norepinephrine) ןירפניפרונ ןומרוהה תא ףוגה לוצינ ןפוא תא
.תוירולק תפירש תזרזמ אוה ךכבו

American Journal of Clinical Nutrition

2003 יאמ
ילאירטקב-יטנא קורי הת
קורי הת תייתש ב"הרא קרוי-וינ Pace University ינעדמ ירבדל
םיימיכ םירמוחש ןוויכ ,הפהמ ער חירו םייניש ןובקר עונמל היושע
.םיסוריוו םיקדייח םילטוק וב
,הפ ימלו םייניש תוחשמל הת תיצמת ףיסוהל םיעיצמ םינעדמה
םיעיצמ םה ,ןוסיחה תכרעמ קוזיחלו רתוי םיליעי םתושעל ידכ
.קורי הת רתוי תותשל

2005 ראוני
ינפוג ץמאמב לבס חכ קזחמ קורי הת
םירקוח .םייח-ילעבב ץמאמב תודימע הריבגמ קורי הת תיצמת
תיצמת ולבקש םירבכעש וליג Kao תואירבה ירצומ תרבחמ םיינפי
.24%-ב םהלש לבסה חכ תא ולידגה תועובש 10 ךשמב וז
,םירירשב ןמושה תוצמוח לוצינ תא קורי הת דדועמ םהירבדל
.ץמאמ ינמז ךכב ךיראמו תומימחפה לוצינ תתחפה בגא
.לקשמ תיחפמ אוה ןמוש קוריפ זרזמ קורי התש ךכל תודוה

American Journal of Physiology, Regulatory Integrative
and Comparative Physiology

2005 ראורבפ
ןתשה תיחופלש ןטרסו קורי הת
טלאג 3-ןי'צטאקולגיפא לונפילופהש הלגתה 2003 תנשב דוע
תיחופלשב םילודיג םלוב (Epigallocatechin-3-Gallate - EGCG)
.תודלוחב ןתשה

ךילהת תשבשמ קורי הת תיצמתש ב"הרא UCLA ירקוח וליג תעכ
(Bladder cancer) ןתשה תיחופלש ןטרסל רשפאמה ,עירכמ
.ףוגב םירחא םירוזיאל טשפתהלו ינשלופ ךופהל

Clinical Cancer Research

2005 סרמ
ןוירהב םישנל רוסא קורי הת
לש ותלועפ דוס תא וליגש הינטירב John Innes UK-מ םירקוח
תכירצמ ןוירהב םישנ םיריהזמ ,ןטרס ינפמ ןגמה EGCG לונפילופה
.ןהיבגל ותעפשה יבגל עדימב רוסחמ ללגב ,קורי הת

םשל הרה השאל השורדה ,תילופ הצמוח תגיפס ןיטקמ הז ןונגנמ
.רבועה לש הניקתה ותוחתפתה

Cancer Research

2005 לירפא
(1) תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקמ קורי הת
ידי-לע הז ןוכיס תיחפהל םייושע תינומרע ןטרסל הייטנ םהל םירבג
32 תב הצובק ןיב התשענש האוושהב .הנש ךשמב קורי הת תכירצ
שיא 30 תב הצובקמ םישנא 9 תמועל ,הלחמב דחא קר הקל ,שיא
.קורי הת ותש אלש

,ןטרס יאת דימשמ EGCG לונפילופהש ואצמ הילטיאמ םירקוח
רקחמב .םיריפש םילודיגב עגופ וניאו תנכותמ םיאת תומ ךות
.75 דע 45 ינב םירבג ופתתשה
םיני'צטאקהמ תענומ הפורת תקפהל תורשפא םילעמ םירקוחה
.םישישק ומכ ,הלחמל רתי ןוכיסב םייוצמה ולא רובע ,התב

Annual Meeting of the American Association for Cancer Research

2005 יאמ
קורי התב ינטרס-יטנאה ןונגנמה
University of Rochester Medical Center-מ םירקוח ירבדל
ינטרס-יטנאה וחוכ תא ריבסמה ןונגנמה תא וליג םה הינטירב
.קוריה התה לש

,ליגרהמ הלודג תומכב ,HSP90 ארקנה ןובלח יוצמ ןטרס יאתב
.קוריה התה ןסרמ ותחימצ תא רשא

Biochemistry

2005 ינוי
תוינומיאוטוא תולחמ דגנ קורי הת
School of Dentistry Medical College of Georgia ןעדמ
ףוגה לע ןגהל םייושע קורי התב םילונפילופש ןעוט ב"הרא
.תוינומיאוטוא תולחמ ינפמ

,(Dry mouth - Xerostamina) הפב שבויה תייעב איה המגוד
.ןיס ישישקמ 2% קרו ב"הראב םישישקהמ 30% םילבוס הנממ

2005 רבמטפס
(1) רמייהצלא דגנ קורי הת
תקרזהש וליג ב"הרא University of South Florida ירקוח
רמייהצלא ילוח םירבכעל (קורי התב ליעפ ביכרמ) EGCG לונפילופה
.תיצחמ ידכ חומב קאלפה תומכ תא תא םהב התיחפה
תזכורמ הרוצב קורי התב שמתשהל ןתינש רבדה הארמ םהירבדל
(Beta-amyloid plaque) דיולימע אטב קאלפ תריצי תיחפהל ידכ
הלחמה תעינמב ליעוהל יושע EGCG לונפילופ לש יטטאיד ףסותו
.הב לופיטבו
רמוחה תומכש ןוויכ ,יד הב ןיא קורי הת תייתשש םישיגדמ םירקוחה
,ג"מ 1,600 תויהל תימויה תומכה לע .הקיפסמ הניא וב ליעפה
.םדא-ינב לע תילילש העפשה לכ ןיא וז תומכל .עיפשהל ידכ

2006 סרמ
(2) רמייהצלא ינפמ ןגמ קורי הת
Tohoku University Graduate School of Medicine ירקוח יפל
ןוכיסה תא ןיטקהל היושע םויב קורי הת ילפס ינשמ רתוי תייתש ןפי
.תיצחמב היצנמידל

The American Journal of Clinical Nutrition

2006 סרמ
(1) תומקרל םד תמירז תרפשמ קורי הת תיצמת
וליג האירוק םורד לואיס Kyung Hee University-מ םירקוח
.רסח אוה ןהב תומקרל םד תמירז רפשמ EGCG לונפילופהש
,(Hypoxia) ןצמחב רוסחמ םרגנ םהל ,םדא יאת ופשח םירקוחה
םתודירש רועיש תא וקדבו קורי הת תיצמת לש תונוש תויומכל
.םיאתה לש

רוסחמה ללגב 40% ותמ (האוושה םשל) הרקב יאת תיברתב
התיחפה EGCG לונפילופה לש הריעז תומכל םתפישחו ןצמחב
.10%-ב התומתה רועיש תא

,Caspase 3 םיזנאה לש ותוליעפ תא ענומ EGCG לונפילופש אצמנ
.תנכותמ םיאת תומ ךילהתב בושח דיקפת ול

Life Sciences

2006 סרמ
(1) ןורכיזל ליעומ קורי הת
,ואצמ ןפי Shimane University Faculty of Medicine ירקוח
םייושע קורי התב (Catechins) םיני'צטאקש ,תודלוחב יוסינב
.הדימל רשוכל רושקה ןורכיז רפשל

Journal of Nutrition

2006 סרמ
(3) חומל םיליעומ רוחשו קורי הת
םייושעו חומל םיליעומ םהינש ,רוחש הת לשו קורי הת לש תויצמת
תאז ,רמייהצלא תלחמ ומכ ,ליגב תויולת רשא תולחמ ינפמ ןגהל
.הדנק קביווק Douglas Hospital Research Centre ירקוח ירבדל
.תודלוח לש סופמקופיה יאת לע םהיתונויסנ תא וכרע םירקוחה
םהינש ,(Gallic Acid) תילאג הצמוחו EGCG לונפילופ ןהש אצמנ
.דיאולימע תורבטצה םימלוב
.רוחש התב ג"מ 15 תמועל ,ןיא'צטאק ג"מ 70 קורי הת ל"מ 100-ב

European Journal of Neuroscience

2006 ינוי
יתייסאה סקודרפהו קורי הת
תורמלו (Lung cancer) תואיר ןטרסו בל תלחמ םרוג ןושיעש עודי
ןהב ,ןפיו ןיס ומכ ,תויתיסא תוצראב ךומנ ולא תולחמ רועיש תאז
.ץופנ אוה
ב"הרא Yale University School of Medicine ירקוח ירבדל
ןטרסל ןוכיס ןיטקמו בלל ליעומה ,קורי הת איה ךכל הביסה
תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת םהל ,םיני'צטאקה םה ךכל םיארחאו
.תודחוימ תויתואירב

Journal of the American College of Surgeons

2006 טסוגוא
םימ לע ףידע קורי הת
םילפס 3 תייתש ,קורי התב םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכתל תודוה
,תויתואירב תויעב לש לודג ןווגמל ןוכיס תיחפת םויב רתוי וא
ירבדל תאז ,םיממ רתוי אירב הת ןכלו בל תלחמו ןטרס ומכ
.הינטירב Nutrition Communications
.2004 דע 1990-מ םירקחמ לש םינותנ יסיסב וושיה םירקוחה

European Journal of Clinical Nutrition

2006 רבמטפס
ןוטגניטנה תלחמ טאמ קורי הת
Max Delbrueck Center for Molecular Medicine רקוח יפל
תורבטצה טיאהל היושע EGCG לונפילופ תיצמת הינמרג ןילרב
.(Huntington's Disease) ןוטגניטנה תלחמ תא תנייפאמה םינובלח

Human Molecular Genetics

2006 רבמבונ
םדב םינמוש רפשמ קורי הת
תכירצ היושע ,לגוטרופ University of Porto-ב רקחמ יאצממ יפל
ןוכיס ןיטקהלו םדב םינמושה תמר תא רפשל עבק ךרד קורי הת
.תירלוקסו-וידרק תולחמל
4 ךשמב ,םויב קורי הת דחא רטיל תכירצ תעפשה ןחב רקחמה
.63 דע 22 ינב םיבדנתמ 29-ב םדב ינמוש ליפורפ לע ,תועובש

Nutrition Research

2007 לירפא
(2) םיקרפ תקלד ענומ קורי הת
University of Michigan Health System-מ םירקוח ירבדל
רוציי עונמל קורי התמ EGCG לונפילופה תיצמת היושע ב"הרא
םילבוסה םישנאב יקרפמ קזנל תורושקה תויתקלד תולוקלומ
.תינורגיש םיקרפ תקלדמ

Experimental Biology 2007

2007 יאמ
(2) םד-ילכ םע ביטימ קורי הת
וליג ב"הרא Boston University School of Medicine ירקוח
םדה-ילכב םדה תמירז תא תרפשמ EGCG לונפילופ תיצמתש
תוגהנתה תא דאמ תרפשמ תיצמתה .בלל הבוט הכ איה ןכלו
.םיילילכ םיקרוע תלחממ םילבוסה םישנאב םדה-ילכ תונפד

Journal of the American College of Nutrition

2007 ינוי
(1) סגה יעמה ןטרסל ןוכיס תיחפמ קורי הת
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע תועיבקב קורי הת תייתש
.תיצחמב (Rectal Cancer) תעבטה יפ ןטרסלו
תוינייסנ 69,710 ורטנ ןיס Shanghai Cancer Institute ירקוח
.70 דע 40 םיליגב

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers

2007 טסוגוא
רעישו רוע תויעבל קורי הת
עייתסהל םייושע רעישו רוע לש תוצופנ תויעבמ םילבוסה םישנא
.קורי התב

ולא םייושע ב"הרא Medical College of Georgia ירקוח ירבדל
התב עייתסהל םישקשקו סיזאירוספ ומכ ,רוע תויעבמ םילבוסה
.רוע יאת תחימצ טאמה ,קורי

הרטלוא רואב לופיטל ףילחת שמשי קורי התש םיווקמ םירקוחה
.רוע ןטרסל וב ןוכיסה ללגב ,סיזאירוספב לופיט תעב לוגס

Experimental Dermatology

2007 טסוגוא
(2) סג יעמ ןטרס םלוב קורי הת
יושע ב"הרא University of South Carolina-מ םירקוח ירבדל
תאז םע .םתליחתב דוע סגה יעמה ןטרס ילודיג םולבל קורי הת
.רתוי םילודג םילודיג יבגל תלעות וב ןיא
.הלחמה תעינמל יעצמא שמשל התה לוכי הז ןפואב

Carcinogenesis

2007 טסוגוא
םילקימיכמ רוהיט זרזמ קורי הת
םישנאב םיינטרס-יטנא םימיזנא רוציי םידדועמ קורי התב םיני'צטאק
הת תייתש הצופנ םהב תוצראב ןכל .הכומנ תיעבטה םתמר םהב
.ןטרסה תולחמ רועיש ךומנ ןפיו ןיס ומכ ,קורי

-יטנאה וחוכ תא םירקוחה ב"הרא University of Arizona ישנא
תעפשה תקידב תובקעב ,וז הנקסמל ועיגיה קוריה התה לש ינטרס
םינשמה ,Glutathione S-transferase - GST ימיזנא לע התה
.DNA יקזנ םירצונ אלש ךכ ,ןטרס תומרוג תולוקלומ

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers

2007 טסוגוא
הפ ןטרסל ןוכיס ןיטקמ קורי הת
ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע םויב רתוי וא קורי הת ילפס 5 תמיגל
.םירבג יבגל אל ךא ,םישנב (Oral cancer) הפ
Study Group The Japan Collaborative Cohort רקחמ
.57 עצוממ ליג ינב םישנו םירבג 50,000 רטינ ןפי

Annals of Epidemiology

2007 רבוטקוא
(2) תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקמ קורי הת
Japan Public Health Center-based Prospective Study רקחמ
ןוכיס תיחפת םויב קורי הת ילפס רתוי וא השימח תמיגלש ןעוט ןפי
.49 דע 40 ינב םירבג 49,920 רטינ רקחמה .48%-ב תינומרע ןטרסל

American Journal of Epidemiology

2007 רבמבונ
קורי הת לש יטנדיסקוא-יטנאה וחוכ תא ריבגמ רדה ירפ
רדה ירפ ץימ בוליש אצמ הילטיא Purdue University-ב רקחמ
תגיפס ריבגהל היושע ונממ תיצמת וא קורי הת םע C ןימטיו וא
.13 יפ דע ונממ םיטנדיסקוא-יטנא
איה הפיאשה רשאכ ,ידוקפת ןוזמ יבגל תוכלשה תויהל תויושע ךכל
(Bioavailability) תיגולויב תונימזו יטנדיסקוא-יטנא ליפורפ םסקמל
.רצומ לש

Molecular Nutrition and Food Research

...2 תושדח - קורי הת ואר