3 תושדח - קורי הת
Green Tea - News 3


םד ישירק ענומ קורי הת
(5) ד"ל םע םינמשל קורי הת
(1) ןטרס דגנ לעופ קורי הת
(2) ןורכיזו חומל קורי הת
חומה דוקפיתל קורי הת
(1) רכוסב הטילשל קורי הת
ערזל תונורתי קורי התל
(2) יטנדיסקוא-יטנא קורי הת
םינפבמ רועל ליעומ קורי הת
ילוקורבו םוכרוכ ,קורי הת
(2) םדה רכוסב לופיטל קורי הת
םד ץחל דגנ םירודכו קורי הת
(2) םישישקב 'גוק םיעוציב רופיש
(2) ןטרס יאת שבשמ קורי הת
רמייהצלאו תולוחכ תוינמכוא
(1) לקשמב הדיריל קורי הת 'מת
(2) םינמשה בלל קורי הת 'מת
DNA-ה לע ןגמ קורי הת
דשה ןטרס ענומ וניאקורי הת
םצעל D 'טיוו קורי הת
עבושה תא ריבגמ קורי הת
תרכוסל ןוכיס דגנ קורי הת
(1) ןטרסו היצנמיד דגנ קורי הת
(1) םיטנדיסקוא-יטנאל קורי הת
םיילילכ םיקרוע 'מו קורי הת
(3) ףוג לקשמ דגנ קורי התל
(2) ןורכיז תרפשמ קורי הת 'מת
(4) לקשמב היילע דגנ קורי הת
ליגל הרושקה תוכנו קורי הת
יתרכוס-יטנא 'טופ קורי הת


...קורי הת ואר
1 תושדח - קורי הת ואר
2 תושדח - קורי הת ואר


2010 לירפא
לקשמב הדיריל ךומנ ןונימב קורי הת תיצמת
תיצמת לש ימוי ףסותש אצמ םדא ינבב םידקמ רקחמ
(Purified extract of green tea) תקקוזמ קורי הת
םירבגל רוזעלו היגרנאה תאצוה תא ריבגהל הייושע
תדרלו (Energy expenditure) היגרנא רתוי איצוהל
.(Weight loss) לקשמב

ןי'צטקולאגיפא לש ךומנ ןונימ יכ אצמנ םירקוחה ירבדל
ןמושה ןוצמיח תא ריבגמ קורי התמ (EGCG) טאלג
>.33%-ב םינמש םירבגב (Fat oxidation)

לקשמ ףדוע םע םיאירב םירבג 10 ופתתשה רקחמב
BMI - (Overweight or obese men) רתי תנמשה וא
.ר"מ/ג"ק 31.3 עצוממ

Journal of Clinical Nutrition


2010 ינוי
םינמשב בלה תואירב תא תרפשמ קורי הת תיצמת
ףסותש וליג ב"הרא Oklahoma State Universit-ב םירקוח
(Purified extract of green tea) קורי הת תיצמת לש ימוי
.(Heart disease) בל תלחמל תורושקה ןובלח תומר ןיטקהל יושע

(Tolerability) תוליבסב םג ךמת ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמה
התייה אלש םינייצמ םירקוחה ךא ,תיצמתה לשו הקשמה לש
תילובטמה תנומסתה לש םינושה םינייפאמה לע העפשה
.(Metabolic syndrome)

,םינש 42.5 עצוממ ליג ינב ,םינמש 35 ופתתשה רקחמב
.(MetS) תילובטמ תנומסתמ ולבסש

Nutrition


2010 רבמטפס
קזנ ינפמ םדא ינבב DNA-ה לע ןגמ קורי הת
The Hong Kong Polytechnic University-ב רקחמ
ידמ (Green tea) קורי הת תייתש יכ הליג גנוק גנוה
תומרב קזנ ינפמ ןגהל היושע ,שדוח ךשמב ,םוי
םירושקה תונורתיה םע ,(Genetic levels) תויטנג
.הקשמה לש (Antioxidant) תיטנדיסקוא-יטנאה הלוכתל

םדא ינבב הנוזת יפסותב יוסינמ תובלושמ תואצות
20% תב הדירי לע ועיבצה הדבעמ יאנתב רקחמו
תינוצמיח הקע לש םידדמש דועב ,DNA-ל קזנה תומרב
.ועפשוה אל ףוגה לכב (Oxidative stress)

קורי התלש ךכ לע תועיבצמ תואצותה םירקוחה ירבדל
קורי הת יכ תויאר תוקפסמה תוניגמ תועפשה שי
.(Functional food) ילנויצקנופ ןוזמ אוה

ילזונ לש חותינ .םיאירב םיבדנתמ 18 ופתתשה רקחמב
.DNA-ל קזנב 20% ןב ןוטיק הארה ףוגה

British Journal of Nutrition


2010 רבוטקוא
דשה ןטרס תא ענומ וניא קורי הת
אצמ אל ןפי ויקוט National Cancer Center-ב רקחמ
ןוכיסה תנטקהו (Green tea) קורי הת תייתש ןיב רשק
.(Breast cancer) דשה ןטרסל

ססובמה יביטקפסורפ רקחממ םינותנ וחתינ םירקוחה
54,000-ל בורק וקדבנ .ןפי לש רוביצה תואירב זכרמ לע
12%-כ .ןהלש תימויה קוריה התה תכירצ יבגל םישנ
27%-ו ,עובשב תחא קורי הת סוכמ תוחפ ותש םישנהמ
תפוקת ךלהמב .םוי ידמ רתוי וא הת תוסוכ שמח ותש
.דשה ןטרס לש םישדח םירקמ 581 ונחבוא רקחמה

ןיב הנוש היה אל דשה ןטרסל ןוכיסהש ואצמ םירקוחה
.ונממ טעמ ותשש םישנו קורי הת הברה ותשש םישנ

Breast Cancer Research


2010 רבמבונ
םצעה תואירב תא םירפשמ D ןימטיוו קורי הת
...רקחמ


2010 רבמצד
החוראה רחאל עבושה תא ריבגמ קורי הת
תייתש יכ אצמ הידבש Lund University-ב רקחמ
ריבגהל היושע החורא רחאל (Green tea) קורי הת
דואמ טעמ העיפשמ ךא ,(Satiety) עבושה תומר תא
לע וא (Blood glucose) םדב זוקולגה תומר לע
.(Glycemic index) ימקילגה סקדניאה

םיטנדיסקוא-יטנאב רישעה הקשמהש הליג רקחמה
ךא ,עבושה תושוחת תא ריבגהל יושע (Antioxidant)
תא ןתמל יושע אוהש ךכב תוכמותה תויאר אצמ אל
תא וא (Insulin sensitivity) ןילוסניאל תושיגרה
.(Glucose) זוקולגה תומר

Nutrition Journal


2010 רבמצד
1-גוס תרכוסל ןוכיס הניטקמ קורי הת תיצמת
ב"הרא Virginia Polytechnic Institute-ב ךרענש רקחמ
(EGCG) טאלג ןי'צטקולאגיפא תבוכרתה יכ אצמ םירבכעב
חתפל ןוכיסה תא ןיטקהל היושע (Green tea) קורי התב
.40%-כב (Type-1 diabetes) 1-גוס תרכוס

הכירצש ךכל תויאר הנושארלםיקפסמ םה םירקוחה ירבדל
לש התוחתפתה תא בכעל תלגוסמ EGCG לש תיתנוזת
.םייתרכוס םניאש םירבכעב 1-גוס תרכוס

British Journal of Nutrition


2011 ראוני
(1) ןטרסו היצנמיד יבגל תונורתי שי קורי התב תובוכרתל
(Digested polyphenol comp.) תולכועמ לונפילופ תובוכרת
ינפמ (Brain) חומה לע ןגהל תויושע (Green tea) קורי התמ
(Dementia) היצנמיד תורוצו (Alz's) רמייהצלא תוחתפתה
.תורחא

יאנתב ךרענש ,הינטירב Newcastle University-ב רקחמה
לש תויצמת ,(Digestion) לוכיעה רחאל יכ אצמ הדבעמ
ינפמ הניגמ העפשה תוארמ םילקימיכוטיפב רישעה הקשמה
ינפמ ףוגה לע הנגהב בושח דיקפת אלמל תויושעו היצנמד
.(Cancer) ןטרס

םייעמב םימיזנא ידי לע לכעתמ קורי התש וליג םירקוחה
םימרוג דגנ רתוי םיליעי םה םילבקתמה םילקימיכהו
.התה לש תלכועמ אלה הרוצהמ ,רמייהצלא תוחתפתהל

Phytomedicine


2011 ראוני
(1) םיקזח םיטנדיסקוא-יטנאל רישע רוקמכ קורי הת תיצמת
רישעה קלחה יכ ואצמ ודוה Uni. Annamalai ירקוח
קוריה התה תיצמת לש (Polyphenol) םילונפילופב
לש רתויב רישע רוקמ תווהל יושע (Green tea extract)
.(Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנא

ביגהל קוריה התה תיצמת תלוכי תא וקדב םירקוחה
.(Free radicals) םיישפוח םילקידר לש םינוש םיגוסל
רישעה קלחה ,(Sunphenon) ןונפנאסל יכ אצמנ
םיזוחא 80-ל 75 ןיב ליכמה ,קוריה התב םילונפילופב
םילקידר לוטקל תלוכי לעב אוה ,קורי הת לש םילונפילופ
.םיקזח םיישפוח

תיברמ יפלכ ןונפנאס לש דאמ הובגה הליטקה חוכ
-יטנאל ותוא השוע םיבושחה םיישפוחה םילקידרה
ידי-לע ןמומ רקחמה .רתויב קזח טנדיסקוא
.Council of Medical Research

Journal of Food Biochemistry


2011 ראוני
םיילילכ םיקרוע תלחמל ןוכיס ןיטקמ קורי הת
Nanjing Medical University ירקוח ועציבש הזילנא אטמ
םינימז םינותנ יכ התליג םימדוק םירקחמ 18 הללכו ןיס גני'גננ
התה לש (Protective role) ןגמה דוקפיתב םיכמות םניא
CAD / םיילילכ םיקרוע תלחמ ינפמ (Black tea) רוחשה
םיכמות םילבגומ םינותנ ךא ,(Coronary Artery Disease)
ןוכיס םע (Green tea) קורי הת תכירצ לש יביטטנט רשקב
.CAD-ל רתוי ךומנ

ידי-לע ךמתנ רקחמה
National Natural Science Foundation of China

American Journal of Clinical Nutrition


2011 סרמ
(3) ןמושו ףוג לקשמ תונורתי קורי התל
רשא תודלוח יכ אצמ ןילופ Poznan University-ב רקחמ
ןמוש תריתע הנוזת םע דחי (Green tea) קורי הת וכרצ
ןמוש תוחפ ורבצו לקשמב תוחפ ולע (High fat diet)
.הז ףסות ולביק תודלוח תמועל

הת תוסוכ 8 דע 5-ל ךרע תווש התייה הקדבנש הכירצה
לקשמב 5.6 % תב הדיריב האטבתה התעפשהו םויב קורי
.תועובש 8 ךשמב ןמוש תורבטצהב 17.8% תב הדיריו ףוגה

ןובלחה לוכיעב הדירי םירקוחה םינייצמ ינשה דצהמ
.קוריה התה תכירצ תובקעב

Nutrition Research


2011 יאמ
(2) ןורכיז תרפשמ תוליעפ הארמ קורי הת תיצמת
קורי הת תיצמת ףסות יכ אצמ ינאירוק רקחמ
ריבגהל יושע םוי ידמ לטינ רשא (Green tea extract)
תא רפשלו (Mental alertness) תילטנמה תונרעה תא
.(Memory) ןורכיזה

אצמנ (Theanine) ןינאית םע קורי הת תיצמת לש בוליש
יללכ ןורכיזבו ,בכועמו ידיימ ןורכיזב םירופישל רושק
.(Immediate & delayed recall, & general memory)

Korea’s LG Household & Health Care הנמימ רקחמה תא
תא הקפיס איה ןכו רקחמב שמישש ביכרמה תא םג הרצייש
.רמאמל םיפתושה םיבתוכה דחא

םע שיא 91 ופתתשה ,תועובש 16 ךשמנ רשא ,רקחמב
.(Mild Cognitive Impairment) ןותמ יביטינגוק יוקיל

Journal of Medicinal Foods


2011 רבוטקוא
(4) לקשמב היילע תמסוח קורי הת תבוכרת
םירבכעב ךרענש ב"הרא Penn State University-ב רקחמ
קורי התב (EGCG) טאלג ןי'צטקולאגיפא תבוכרתה יכ אצמ
(Weight gain) לקשמב היילע טאהל היושע (Green tea)
.(Fat absorption) ןמושה תגיפס תלבגה ידי לע

הנוזתל ףסונב EGCG ולביקש םירבכע יכ םיחוודמ םירקוחה
תרוקיבה תצובקתמועח תוחפ 45%-ב לקשמב ולע ןמוש תריתע
.EGCG אלל ,הנוזת התוא ולביקש םירבכעה לש

קוריה התה ףסותמ ונוזינש םירבכע יכ םירקוחה ורסמ ףסונב
,(Fecal lipids) האוצב םינמושב 30%-כ לש היילע וארה
.ןמושה תגיפס תא ליבגמ EGCG-הש ךכ לע עיבצמה רבד

>Obesity


2012 ראורבפ
ליגל הרושקה תוכנ תיחפמ קורי הת
ןוכיסל תיתועמשממ הרושק (Green tea) קורי הת תכירצ
תורושקה תוינויח תויוליעפ) תידוקפת תוכנל רתוי ךומנ
ליגל הרושק רשא ,הצחרו השבלה ומכ ,םוי-םויה ייחל
>.(Age related functional disability)

ןי'צולאגיפאב ותלוכתל תודוה ,קורי הת תייתשש יכ אצמנ
םישישקל םורגל היושע ,עובק סיסב לע ,(EGCG) טאלג
.םליג ינבמ רתוי םייאמצעו םיזירז תויהל (Elderly)

Tohoku Uni.0 Graduate School of Medicine-ב רקחמב
>.םישישק 13,988 ופתתשה ,םינש 3 ךשמנש ,ןפי

American Journal of Clinical Nutrition


2012 ראורבפ
יתרכוס-יטנא לאיצנטופ הארמ קורי הת תיצמת
ירבכעב ךרענש ,הידבש Karolinska Institutet-ב רקחמ
תועובש 10 ךשמנו (Diabetic lab mice) םייתרכוס הדבעמ
תרפשמ EGCG (Green tea) קוריה התה תבוכרת יכ הליג
(Tolerance to blood sugar) םדב רכוסל תלוביסה תא
.תויתרכוס-יטנא הנוזת תויגטרטסאל םורתל היושעו

EGCG ףסותש תוזמרמ רקחמה תואצות םירקוחה ירבדל
יושע (Type-2 diabetes) 2-גוס תרכוס םע םדא ינבל רהוטמ
.(Beta cell protection) אטב יאת ךרד הנגה םהל קינעהל

Metabolism & Nutrition


2012 יאמ
םד ישירק עונמל לוכי קורי הת
תבוכרתש אצמ ב"הרא Harvard Medical School-ב רקחמ
(Tea) התו תוקרי ,תוריפב יעבט ןפואב תאצמנה תיחמצ
.(Blood clots) םד ישירק תעינמב עייסל הלוכי םיבר

,(Apples) ץע יחופתב יוצמה ,(Rutin) ןיטור לקימיכב רבודמ
(Green tea) קורי התו (Onion) לצב ,(Oranges) םיזופת
(Enzyme) םיזנא םולבל יושע ,(Black tea) רוחש התו
.םד ישירק תריצי ךילהתב ברועמה

תובוכרת 5,000-מ רתוי לש םתעפשה תא וקדב םירקוחה
יכ וליגו (Clot-prone) תוישירקל םידעומה םירבכע לע
םישירק תעינמב רתויב ליעיה לקימיכה אוה ןיטור
.םידירוובו םיקרועב

Journal of Clinical Investigation


2012 ינוי
םינמש םישנאל םייתואירב תונורתי שי קורי הת תיצמתל
(5) םד ץחל רתי םע

Poznan University of Medical Sciences-ב רקחמ
,םד ץחל רתי םע ,םינמש םישנא 56 ןפתתשה וב ןילופ
3 ךשמב םהל ןתינש ,קורי הת תיצמת ףסות יכ אצמ
CRP-ה תמרב תיתועמשמ התחפהל םהב םרג ,םישדוח
ילוטסיסה םדה ץחלב תיתועמשמ הדיריל םג ומכ
.ילוטסאידהו

Nutrition Research


2012 טסוגוא
(1) ןטרס דגנ לעופ קורי התב לקימיכ
הינטירב וגזלג University of Strathclyde-ב םירקוח
ןי'צטאקולגיפא תיצמת לש רישי םושייש וליג
לע (Green tea) קורי התמ (Epigallocatechin gallate)
,הדבעמב (Skin cancer lesions) רועה ןטרס לש םיעגנ
.םימי שדוח ךות םילודיגה תא לסחל וא ץווכל וחילצה םה

ידירו ךות ןתמב תיצמתה תא ומשייש םימדוק םירקחמ
(Conventional intravenous delivery) ילנויצנבנוק
.תומוד תואצות גישהל וחילצה אל

יכ החיטבמ וז השידח םושיי תטיש םירקוחה ירבדל
תוצווכתהל םורגתו ינטרסה לודיגל עיגי ימיכה רמוחה
.םילודיגהמ םישילש ינשל בורק לש

Nanomedicine


2012 טסוגוא
(2) הדובעה ןורכיז רפשמו חומה דוקפיתל קורי הת
תוילנויצקנופ הימדה תוטישב הנושארל שמתשהש רקחמ
רישכמ תרזעב ,(Functional neuroimaging methods)
(Green tea) קורי הת לש ותעפשה תא ןוחבל ידכ ,MRI
םירושקה וב םיקלח לע העפשה הליג (Brain) חומה לע
.(Working memory) הדובעה ןורכיזל

(Whey-based) הניבג ימ לע ססובמה לק הקשמש אצמנ
חומה תפילקב תרבגומ הלעפהל רושק קורי הת ליכמה
רשוקמה חומהמ קלח ,(Prefrontal cortex) תיחצמ-םדקה
.ישונאה חומב הדובעה ןורכיזל

European Journal of Clinical Nutrition


2012 רבמטפס
חומה דוקפית תא הריבגמ קורי התב תבוכרת דציכ
Third Military Medical University-ב םייניס םירקוח
טלאג 3--ןי'צטאקולגיפא תבוכרת דציכ וליג םהש םיחוודמ
.(Green tea) קורי התב (Epigallocatechin-3-gallate/EGCG)
לע םירצונ םידחוימה הדימלהו ןורכיזה תונורתי םהירבדל
.םיבושח םייבצע םיאת לש םרוציי תצאה ידי

EGCG קוריה התה תבוכרתמ ונוזינש םירבכעש אצמנ
ידי לע (Memory) ןורכיזהו (Learning) הדימלה תא ורפיש
(Improving object recognition) םיטקייבואה יוהיז רופיש
.(Spatial memory) יבחרמה ןורכיזהו

Food Research & Molecular Nutrition


2012 רבוטקוא
(1) םדב רכוסה תמרב הטילש הארמ קורי הת תיצמת
ואצמ ב"הרא הינבליסנפ Penn State University-ב םירקוח
EGCG תבוכרת ללכש הדבעמ תויחל ןתינש הנוזת ףסות יכ
ןלימע לוכיע אכדל יושע (Green tea) קורי התמ
רכוסה תומרב הטילשל יעצמא עיצהלו (Starch digestion)
:ןלימעה לוכיע לע יארחאה םיזנאה תלועפ בוכיעל תודוה ,םדב
.(Alpha-amylase) זאלימע-אפלא

תיחפהל קורי הת תויצמת תויושע ,ןלימעה לוכיע בוכיע ידי לע
םיתעל תורושקה ,2-גוס תרכוס ומכ תוינורכ תולחמל ןוכיס
סמוע / סקדניא םע תונוזמ הליכמה הנוזת תכירצל תובורק
.הובג ימקילג

Food Research & Molecular Nutrition


2012 רבמבונ
ערזל םיילאיצנטופ תונורתי הארמ קורי הת תיצמת
תיצמתש ואצמ הילטיא University of Calabria ירקוח
תבוכרת לע תססובמה (Green tea) קורי הת
טלאג -3-ןי'צטאקולגיפא
,ךומנ ןונימב (Epigallocatechin-3-gallate/EGCG)
ללוכ ,(Sperm quality) ערזה תוכיא תא רפשל הייושע
הלולע הלודג תומכל ךא (Motility) תויתעונתה רופיש
.תילילש העפשה תויהל

Food Research & Molecular Nutrition


2013 ראוני
(2) ףידע ילאיבורקימ יטנאו יטנדיסקוא-יטנא קורי הת
תוליעפה תא ךירעהש ינאירוק םורד םירקוח תווצ
תילאיבורקימ-יטנאהו (Antioxidant) תיטנדיסקוא-יטנאה
קורי הת יכ הליג הת תויצמת לש (Antimicrobial)
תיטנדיסקוא-יטנאה תוליעפה תא הארמ (Green tea)
תוליעפ ןכו תוקידבה תיברמב רתויב ההובגה
.הקזח תילאיבורקימ-יטנא

ושמשי םיחמצ הת תויצמתש םירקוחה םיעיצמ ךכיפל
תליטק םשל ומכ ,יתואירב םדקמו ילנויצקנופ ביכרמ
(םייניש ןובקיר םימרוגה) הפב םיינגוירק םיקדייח
.תונוזמב יעבט ילאיבורקימ-יטנא רמשמ רמוח וא

Food Control


2013 ראוני
םינפבמ רועל ליעוהל םייושע קורי הת יפסות
The University of Manchester ירקוח תושרב רקחמ
םיליכמה (םיינויפ) םיילארוא םיפסות יכ חוודמ הינטירב
הנגהב עייסל םייושע (Green tea) קורי התמ תויצמת
חווטה תוכורא תועפשהמו (Sunburn) שמש תויווכ ינפמ
.(UV) לוגס-הרטלוא יקזנ לש

םיקדבנ 14 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנ רשא ,רקחמב
.םינש 42.5 עצוממ ליג ינב ,םיאירב םיישונא

British Journal of Nutrition


2013 ינוי
תינומרעה ןטרס דגנ ילוקורבו םוכרוכ ,קורי הת ,ןומיר
..םירקוח


2013 ינוי
(2) םדב רכוסב לופיטל ליעומ קורי הת
גניקגנו'צ Third Military Medical University ירקוח
םירקחמ 17-ב םיקדבנ 1,133 וללכנ הב הזילנא-הטמ ןיס
(Green tea) קורי הת תכירצש האצמ םייארקא םיינילק
ןמזב (Blood sugar) םדב רכוסב לופיט תרפשמ
תמר תדרוה תובקעב תיתועמשמ ,(Fasting) םוצ
.(Insulin) םדב ןילוסניאה

American Journal of Clinical Nutrition


2014 ראוני
םד ץחל רתי דגנ םירודכ תלועפ לע עיפשהל לולע קורי הת
תא שילחהל הלולע (Green tea) קורי הת תכירצ
.(Hypertension) םד ץחל רתי דגנ תופורת לש ןתלועפ

דבב דב קורי הת ותשש םישנא וקדבש םינפי םירקוח
וליג (Hypertension) םד ץחל רתיל הפורת תליטנ םע
.רבעבמ ןמז תוחפ הברה םמדב תרתונ הפורתה יכ

םויב קורי הת ילפס המכ קר יכ אצמנ םירקוחה ירבדל
יכ איה הכרעה .הפורתה תלועפ לע עיפשהל םילולע
םה םא םילפוטמה םע ררבל םיאפורה ושרדי דיתעב
םושרל היהי ןתינש ינפל םימיוסמ הת וא תוריפ םיכרוצ
.תומיאתמ תופורת

Therapeutics & Clinical Pharmacology


2014 ראורבפ
(2) םישישקב םייביטנגוק םיעוציב רפשמ יתנוזת ףסות
...ירקוח


2014 לירפא
הדובעה ןורכיז תא רפשל יושע קורי הת
עיבצמ ץייווש לזאב University Hospital-ב ךרענש רקחמ
םידוקפיתה תא רפשל לוכי (Green tea) קורי התש ךכ לע
(Brain's cognitive functions) חומה לש םייביטינגוקה
.(Working memory) הדובעה ןורכיז תא דחוימבו

תויהל יושע קורי התש םיארמ םיאצממה םירקוחה ירבדל
תויביטינגוק תוערפהב לופיטב חיטבמ
תוערפהל תורושקה (Cognitive impairments)
ומכ ,(Neuropsychiatric disorders) תוירטאיכיספוריונ
.(Dementia) היצנמיד

(Connectivity) תוירושיקה תא ריבגמ קורי הת םהירבדל
םיילטאירפהו םיימדקה חומה ירוזא ןיב
דוביע ךלהמב (Frontal and parietal brain regions)
.הדובעה ןורכיז

עצוממ ליג ינב םיאירב םיבדנתמ 12 ופתתשה רקחמב
.םינש 24.1

Psychopharmacology


2014 ינוי
(2) םיינטרס םיאת לש םירמוחה ףוליח תא שבשמ קורי הת
ביכרמה דציכ ףשח ב"הרא סל'גנא סול LA BioMed-ב רקחמ
(Epigallocatechin-3-gallate/EGCG) טלאג -3-ןי'צטאקולגיפא
םירמוחה ףוליח תא שבשמ (Green tea) קורי התב
ונייהד ,(Cancer cell) םיינטרס םיאתב (Metabolism)
תא ריבסמה רבד ,(Pancreatic cancer) בלבלה ןטרסב
.ותומדקתה תטאהו ןטרסל ןוכיסה תתחפה לע ותעפשה

Metabolomics


2014 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמ דגנ תולוחכ תוינמכוא
...יאצממ

4 תושדח - קורי הת ואר

.