4 תושדח - קורי הת
Green Tea - News 4


תיברעמ הנוזת יקזנ דגנ EGCG
םיינישב תושיגר דגנ הת תיצמת
סרטס-יטנאו קורי התב ןיאפק
בל יפקתה ענומ התב EGCG
םיליער םיטילובטמ דגנ EGCG
רתי תנמשהב םחלנ קורי הת
קורי הת תעפשה רפשמ ןימוכרוכ
לע יקדייחב דגנ התב EGCG
דבכ תלחמ דגנ תינפוג 'עפו הת
ןוזמל תויגרלא דגנ קורי הת
הייברל EGCG+D ןימטיו
התומת םיתיחפמ הפקו קורי הת
תינוצמיח הקעל קורי הת 'מת
תעפש תענומ םוי ידמ קורי הת
ןואכידו הת תכירצ ןיב רשק ןיא
רצק-חווטל ןורכיזל הת 'מת
תילובטמ תוליעיל הת 'מת
MRI-ב הנומת רפשמ הת
(1) תיביטינגוק הכיעד דגנ הת
(1) דבכל הקיזמ קורי הת 'מת
ןטרסל ןיטצרווקו לורטרבזר
רועה לע הניגמ הניא הת 'מת
תואירבל קיזמ קורי הת ףדוע
תינורגיש םיקרפמ 'דל קורי הת
תונורתי תיחפמ קורי הת+לזרב
(2) דבכל קזנ תמרוג הת 'מת
רכוסל הת+םישבי תוריפ+'לופ
(2) תיביטינגוק הדירי ענומ הת
תינויריה תרכוס דגנ EGCG
תופייע דגנ קורי התמ EGCG


...קורי הת ואר
1 תושדח - קורי הת ואר
2 תושדח - קורי הת ואר
3 תושדח - קורי הת ואר


2014 רבוטקוא
רצק-חווטל ןורכיז תרפשמ קורי הת תיצמת
...םירקוח


2015 ראוני
תילובטמ תוליעי תרפשמ קורי הת תיצמת
יכ ואצמ הינטירב Anglia Ruskin University ירקוח
רפשל יושע (Green tea extract) קורי הת תיצמת ףסות
תוליעיה רופישל תודוה םיליעפ םירבג לש םהיעוציב תא
המרג תיצמתה .(Metabolic efficiency) תילובטמה
.(Body fat) ףוגה ןמוש תומכ תנטקהל םג

םיליעפ םירבג 14 ופתתשה תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב
(Oxidation) ןוצמיחה רועיש יכ חווד .םינש 21 ליג ינב
.25%-ל בורקב לדג ןמושה לש

Journal of the Int. Society of Sports Nutrition


2015 סרמ
MRI-ב הנומתה תוכיא תא רפשמ קורי הת
קורי התמ תובוכרתב חלצומ שומיש לע םיחוודמ םירקוח
.םירבכעב ןטרס ילודיג יומידב תעייסמה (Green tea)
תלעותה תא ופשח םיינכדע םירקחמ יכ םינייצמ םה
(Nanoparticles) םיקיקלח-וננ לש תילאיצנטופה
ךופהל ידכ - טרפב (Iron oxide) לזרב תצומחת -
םיקיקלח-וננל לבא .רתוי הבוט תיאופר-ויב הימדהה
םיקוקזו תולקב ץבקתהל םיטונ םה .םהלשמ תונורסח שי
וסינ ולא תויעבב לפטל ידכ .ףוגב םהידעיל עיגהל הרזעל
,קורי הת ומכ ,םייעבט םיניזמ םירמוח ףרצל םירקוחה
,קורי התמ תובוכרת םא וקדב םה .םיקיקלח-וננל
יטנאו תוינטרס יטנא תונוכת ןהל שיש וארה םירקחמש
.הז דיקפת אלמל תולוכי ,תויתקלד

ופיצ םירקוחה ,דחא בלש ןב טושפ ךילהת תועצמאב
קורי הת לש תובוכרתב לזרב תצומחת-וננ יקיקלח
.ןטרס םע םירבכעב םתוא ומשייו םיני'צטאק תוארקנה

םיצבקתמ םישדחה הימדהה ירמוחש וארה MRI תוקידב
םיילודיג םניאש יאתמ קזח דוגינ וארה ןהו לודיגה יאתב
.ביבס

Interfaces & ACS Applied Materials


2015 סרמ
(1) תיביטינגוק הכיעדל ןוכיס תנטקהל רושק קורי הת
Graduate Sch. of Med. Sciences, Kanazawa Uni ירקוח
הרושק (Green tea) קורי הת לש הכירצה תלדגה יכ ואצמ ןפי
תויביטינגוק תוערפהלו (Dementia) היצנמידל רתוי ךומנ ןוכיסל
(Coffee) הפק וא (Black tea) רוחש הת יבגל .(MCI) תולק
.המוד העפשה האצמנ אל

ופתתשה המי'גאקנ תיסולכוא ססובמו יביטקפסורפה רקחמה
.הנש 60 ליג לעמ ינב םלוכ ,שיא 490

AD/PD 2015: International Conference on Alzheimer's
and Parkinson's Diseases


2015 יאמ
(1) דבכל הקיזמ הובג ןונימב קורי הת תיצמת
Wake Forest University School of Medicine-ב רקחמ
ןונימש ךכ לע תועיבצמ תורבטצמ תויודע יכ חוודמ ב"הרא
קזנ םורגל לולע (Green tea) קורי הת תיצמת לש הובג
.(Liver damage) דבכל

ןי'צטקה אוה ,(EGCG) טאלאג ןי'צטקולאגיפא יכ הארנ
.קורי התב רתויב ליערהו ליעפה ,חיכשה

Annals of Internal Medicine


2015 ילוי
ןטרסב לופיטל היצפואכ ןיטצרווקו לורטרבזר
.קורי התב םג יוצמ לורטרבזר :הרעה ...םהירבדל


2015 ילוי
ינפמ רועה לע הניגמ הניא קורי הת תיצמת
לוגס הרטלוא תנירק

בולישש אצמ הינטירב Uni. of Manchester-ב רקחמ
C ןימטיוו (Green tea extract) קורי הת תיצמת לש
.(Sunburn) שמש תויווכ ינפמ (Skin) רועה לע ןגמ וניא
תיצמת םינייסנה ולביק ובו ,םישדוח 3 ךשמנש ,יוסינב
םיביכרמה ןיב רשק אצמנ אל C ןימטיו םע קורי הת
םייגולויב םינמסב התחפהל וא הנשמ תפירשב םוצמצל
האוושהב (Inflammation) תקלד לש (Biomarkers)
.ובצלפל

American Journal of Clinical Nutrition


2015 רבמצד
תואירבל הקיזמ קורי הת לש תמזגומ תומכ תכירצ
וליג ב"הרא University of California-Irvine-ב םירקוח
תעגופ (Green tea) קורי התל תומזגומ תוומכל הפישחש
יבובז לש (Reproductive function) הייברה דוקפיתב
.(Fruit fly) תוריפה

,םדא ינב לע העפשה התוא הקשמל םא רורב אלש תורמל
תכירצ ינפמ תוריהז םיקידצמ םיאצממה םירקוחה ירבל
.םירחא םייתנוזת םירמוחו קורי הת לש תולודג תויומכ

םינונימל תוריפ יבובז לש םילחזו םירבוע ופשח םירקוחה
.קורי הת לש םינתשמ

Journal of Functional Foods


2016 ראורבפ
תינורגיש םיקרפמ תקלדב לופיטל קורי התב תבוכרת
אצמ ב"הרא Washington State University-ב רקחמ
לופיט תווהל היושע (Green tea) קורי התב תבוכרת יכ
.(Rheumatoid arthritis/RA) תינורגש םיקרפמ תקלדל ליעי

(EGCG) טאלאג ןי'צטקולאגיפא תבוכרתה םירקוחה ירבדל
,רבכע לדומב (Ankle swelling) לוסרקב תוחיפנ התיחפה
הלגתה ,םימי 10 ךשמב RA ,לדומל EGCG ןתמ רחאל
.תוחיפנב תיתועמשמ התחפהל איבה תבוכרתב לופיטש

Arthritis and Rheumatology


<2016 סרמ
התה תונורתי תא התיחפמ קורי הת םע לזרב תכירצ
עיבצמ ב"הרא הינבליסנפ penn state university-ב רקחמ
(Green tea) קורי הת םע דחי (Iron) לזרב תכירצש ךכ לע
דחוימב תאזו התה לש םייתואירבה תונורתיה תא תמסוח
.(Inflammatory Bowel Disease) תיתקלד יעמ תלחמ תובקעב

טאלג-3-ןי'צטאקולאגיפא לונפילופה יכ םינייצמ םירקוחה
וינייפאמ לשב תובר רקחנ קורי התמ קפומה (EGCG)
םייתקלד יטנאהו (Antioxidant) םייטנדיסקוא-יטנאה
תויתקלד יעמ תולחמ לש םילדומב (Anti-inflammatory)
.ןיטולחל ןבומ וניא יסיסבה ןונגנמה ךא ,(IBD)

תונימזב יולת קורי הת לש ןורתיה יכ ןייצמ רקחמה רבחמ
קר אל רבודמ הז .ובש תוליעפה תובוכרתה לש תיגולויבה
דוע המו תאז םישוע יתמ םג אלא ,םיתוש וא םילכוא המ
.הז םע דחי םילכוא

זאדיסקורפולאימה תא בכעמ EGCG-ה םירקוחה ירבדל
ידי לע ררחתשמה יתקלד-ורפ םיזנא - (Myeloperoxidase)
רשאכו (Inflammation) תקלד תובקעב םינבל םד יאת
רוזעל לוכי רבדה ,זאדיסקורפולאימ תא תיבשמ EGCG
.(IBD) תויתקלד יעמ תולחמ לש תויוחקלתה םולבל

רשא ,לוכיעה תכרעמב תינורכ תקלד תנייפאמ IBD תא
לקשמב הדירי ,תופייע ,םיבאכ ,םילושלשל הדיצמ תמרוג
ילוח הזככו לזרבב רוסחמ ללוכ ,םיפסונ םינימסתו
.לזרב יפסות בורל םילבקמ IBD

American Journal of Pathology


2016 סרמ
(2)דבכל קזנ םורגל הלולע קורי הת תיצמת
(Food safety authority) ןוזמה תוחיטבל תיגברונה תושרה
,(Green tea extract) קורי הת תיצמת יפסות ינפמ הריהזמ
.(Liver damage) דבכל קזנ תמירג לע םיחוויד תובקעב תאז

תועפות לע םיחוויד רפסמ הלביק (Mattilsynet) תושרה
.דבכל קזנל םיעגונ םבור ,קורי הת יפסותל תורושקה יאוול
ליעפה רמוחה לש תוהובג תומר ינפמ ריהזה תושרה רבוד
תומרל לעמ הברהב תוהובג תומר - םינושםירצומב EGCG
.דבלב קורי הת תייתשמ תולבקתמה

(Dark urine) ההכ ןתש םיללוכ דבכל קזנל םינמיסה
.(Jaundice) תבהצו

Annals of Internal Medicine


2016 ילוי
םיניטקמ ,קורי התו םישבי תוריפמ םיביסו לונפילופ
םדב רכוסה תומר תא

םיבכעמ (Polyphenols) םילונפילופש ךכל תויודע שי
(Starch-digesting enzymes) ןלימע ילכעמ םימיזנא
זוקולגה תגיפס תא םיבכעמ (Fiber) םיביסו
ימקילגה סקדניאה תא םיתיחפמו ,(Glucose absorption)
.תונוזמ המכ לש (Glycemic index)

םיביסו לונפילופב רישע ןוזמ תפסות דציכ ןחב רקחמ
.םדב רכוסה תמר תא בכעל יושע תינלימע הנוזתב דחי

תיברמ םיכרצנ הב תילמרונה ךרדה וז םירקוחה ירבדל
.םינוש תונוזמ תבלשמה החוראכ ,תונוזמה

םירישע םיביכרמ ולביקש שיא 22 ופתתשה רקחמב
רתוי הובגה ןונימ .החוראה יביכרמכ םיביסו לונפילופב
,םימ ל"מ 200-ב (Green tea) קורי הת תקבא םרג 1 ללכ
,רוחש לטפ ,םיחופת תפילק לש תוקבאמ םרג 20 םע
,האפקהב םישבוימ םיתותו תורוחש תוינמדמוד
.םחל לע החרמנ הסיעהו םימב

םיביסבו לונפילופב םירישעה םיביכרה םע תונוזתה יתש
>האוושהב ,זוקולגב ןונימ תיולת ,תיתועמשמ הדירי וארה
ןיב םייתועמשמ םילדבה ויה אל .תרוקיבה תנוזתל
.תוכומנהו תוהובגה - תוחוראה תויומכ

םיביסו םילונפילופב םירישע תונוזמ לש הכירצ יכ אצמנ
תייולת ,רתויב תיתועמשמ הדרוהל המרג םחל םע דחי
.ןילוסניאה תמרב השלחהלו םדב זוקולגה לש ,ןונימ

British Journal of Nutrition


2017 סרמ
(2) תיביטינגוק הדירי תעינמב עייסל היושע הת תייתש
םיטנדיסקוא-יטנא לש תוהובגה תומרל תודוה ,רשקנ הת
,(Diabetes) תרכוסל רתוי ךומנ ןוכיסל ,וב (Antioxidants)
.(Cancer) ןטרסו (Heart disease) בל תלחמ

Yong Loo Lin School of Medicine ירקוח ואצמ תעכ
ןיטקהל םג היושע קורי הת לש העובק הכירצש רופגניס
(Cognitive decline) תיביטינגוק הדיריל ןוכיס
ןוכיס םע ולא רובע דחוימב ,תיצחממ רתויב םירגובמב
.(Alzheimer's disease) רמייהצלא תלחמל יטנג

ינב םיניס םירגובמ 957-מ םינותנ ופסא םירקוחה
.הלעמו םינש 55

Aging & The Journal of Nutrition, Health


2017 יאמ
תינויריה תרכוס דגנ קורי התמ EGCG ףסות
>רפשל יושע (Green tea) קורי התמ EGCG תבוכרת ףסות
(Gestational diabetes) תינויריה תרכוס לש היתואצות תא
תא ןחבש רקחמ יאצממ ולא .(Infant) דלונה ךרבו םאב ןה
.תינויריה תרכוס לע EGCG ףסות תעפשה

ולביקש תינויריה תרכוס םע תוהמיא יכ אצמ רקחמה
תיתועמשמ ורפתשה ישילשה שילשה ךלהמב ECGC ףסות
לש םירקמ תוחפ ווחו תינויריה תרכוס לש םירטמרפב
.ובצלפ ףסות ולביקש ולאל האוושהב ,דולייב םיכוביס

שילשב ויה ןלוכ ,תורה םישנ 472 ופתתשה רקחמב
.תינויריה תרכוס םע ונחבואו ןויריהל ישילשה

Journal of Human Nutrition and Dietetics


2017 ינוי
תופייע דגנ קורי התמ EGCG ףסות
יכ אצמ ןיס Liaoning Technical University-ב רקחמ
(Epigallocatechin gallate/EGCG) ןי'צטאקולגיפא ףסות
דע ןמזה תא ךיראהל יושע (Green tea) קורי התמ
.(Exercise) תינפוג תוליעפמ האצותכ (Tire) תופייעתהל
רשאכ רתוי בר ןמז וחש הדבעמ תויח םירקוחה ירבדל
.ףסותה םהל ןתינ

ילעב םדב ,(Lactic acid) בלחה תצמוח תמרש אצמנ
הכומנ התייה קורי התמ ,EGCG ףסות ולביקש םייחה
ןמס - (Creatine kinase) זאניק ןיטאירקה תמרורתוי
ןכ ומכו - (Muscle damage) םירירשב העיגפל
ןמס (Malondialdehyde/MDA) דיהדלאידנולמ
..(Oxidative stress) תינוצמיח הקעל

Pharmacognosy Magazine


2017 טסוגוא
תיברעמה הנוזתה יקזנ תא תיחפמ EGCG ףסות
תייתש יכ הליג ןיס University&Northwest A&F-ב רקחמ
תויתואירבה תועפשהה תנטקהל תלעופ (Green tea) קורי הת
תיברעמה הנוזתה לש (Negative health effects) תוילילשה
.(Western diet)

(EGCG) טאלג ןי'צקטולאגיפא תבוכרתה םירקוחה ירבדל
ןילוסניאל תדוגנת לש תוחתפתה הניטקה קורי התב
ןורכיז תוערפהו (Obesity) רתי תנמשה ,(Insulin resistance)
תריתע הטאידב ונוזינש םירבכעב (Memory impairments)
.(Fructose) זוטקורפו (Fat) ןמוש
.םירבכעב ךרענ ,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמה

The FASEB Journal


2017 טסוגוא
םיינישב תושיגרב לופיטל קורי הת תיצמת
הנגהל שידח רמוח וחתיפ ןיס Wuhan University ירקוח
ךות ,(Sensitive teeth) תושיגר םייניש לע רתוי הבוט
.(Green tea) קורי התמ תבוכרתב שומיש

(Tooth sensitivity) םיינישב תושיגר

םח הקשמ םיתושה םיינישב תושיגר ילעב םישנא
ידכ דע דח (Pain) באכ םילבוס ,ידמ רק וא ידמ
.לבסנ יתלב באכ

(Enamel layer) ליימאה תבכשש איה ךכל הביסה
תא ךכ תפשוחו ,תקחשנ ןשה ינפ לע הניגמה
לש האבה (Bony tissue) םצעה תמקר תבכש
.(Dentin) ןיטנד תארקנה ןשה

םירוח חתפל םיטונ תושיגר םייניש םע םישנא
.(Cavities) םיינישב


לונפילופה ECGC - תבוכרתב ושמתשה םירקוחה
יכ וארה םימדוק םירקחמ .קורי התב רתויב ליעפה
סוקוקוטפרטס קדייחב תוליעיב תמחלנ וז תבוכרת
.יביסרגאה ,(Streptococcus mutans/S. mutans) סנטומ

Interfaces & ACS Applied Materials


2017 רבמטפס
תונוכת תא תרפשמ קורי התמ ןיאפקה תאצוה
סרטס-יטנאה
תתחפה יכ םירסומ ןפי University of Shizuoka ירקוח
רפשל היושע (Green tea) קורי התב (Caffeine) ןיאפקה
עייסלו (Anti-stress) סרטס-יטנאה תונוכת תא
.טלבתמ (Theanine) ןינאיתהש לככ (Sleep) הנישב

(Stress) הקע / סרטסה תובוגת תא הוושה רקחמה
הדימעה ליגב םידבוע 20 לש הנישה ירטמרפ דגנכ
.יטרדנטס קורי התו ןיאפק לש תתחפומ תומכ ותשש

(Amino acid) ונימא תצמוח - ןינאיתה םירקוחה ירבדל
סרטס-יטנא תעפשהל רושק - םילעב תאצמנה
לעופ הז ביכרמ .םדא ינבו םייח ילעבב תויתועמשמ
םיררועמה םירוטימסנרטוריונה תומר תתחפהל חומב
תומרה תא ריבגהלו (Excitatory neurotransmitters)
תריצי יגכ ךות ,ירקיעה בכעמה רטימסנרטוריונה לש
.בושח ןוזיא

Nutrients


2018 יאמ
בל יפקתה תענומ קורי התב EGCG תבוכרת
תבוכרת יכ אצמ הינטירב Lancaster University-ב רקחמ
רשא ןובלח ידבור הסיממ (Green tea) קורי התב EGCG
לש תשרט תויעבמ (Death) התומתל םורגלו ןכסל םילולע
(Heart attack) בל ףקתה ומכ (Atherosclerosis) םדה ילכ
.(Stroke) יחומ ץבשו

ההוזמה ,(EGCG) טאלג-3-ןי'צטקולאגיפאש ואצמ םירקוחה
apoA-1 לש דיאולימעה יביסל רשקנ ,קורי הת םע בורל
תוסיסמ תולוקלומל םינכוסמה םיביסה תא ךפוה הזו
.םדה ילכל תוחפ קיזהל םילולעש רתוי תונטק

.British Heart Foundation ידי לע ןמומ רקחמה

תויומכ תרדחהל םיכרד תאיצמ לע םירקוחה םידבוע תעכ
תותשל ךרוצ היהיש ילבמ םדה םרזל EGCG לש תוליעי
הז רבד .קורי הת לש (קיזהל תולולעש) תולודג תויומכ
ךות EGCG לש ימיכה הנבמה יונישב ךורכ תויהל לוכי
תושדח תוטיש חותיפ וא הביקהמ ותגיפס לע הלקה
.הקירז תועצמאב ןוגכ ,םיקאלפל הלוקלומה תרבעהל

Journal of Biological Chemistry


2018 ילוי
תמסוח םודא ןייו קורי התב EGCG תבוכרת
םיליער םיטילובטמ
תאיצמל הווקת הלעמ לארשי Tel Aviv University-ב רקחמ
אצמנ ךכל רוקמה .תומיוסמ תודלומ תוילובטמ תולחמב לופיט
.(Red wine) םודא ןייבו (Green tea) קורי התב
תוילובטמ תוערפהב לופיטל ךרדה תא לולסל יושע יוליגה
.(Inborn congenital metabolic disorders) תודלומ

םע םידלונ תויתשרות תוילובטמ תוערפה םע םישנאה בור
םיזנאב יטירק רוסחמל םרוגש (Defective gene) םוגפ ןג
תודלומ תוילובטמ תוערפה םע םיבר םילוח ,הפורת רדעיהבו
.םהייח לכ ךשמב תינדפק הנוזת לע דיפקהל םיבייח

יעבט ןפואב תויוצמה תומיוסמ תובוכרתש הליג רקחמה
לש םתורצוויה תא םוסחל תויושע םודא ןייבו קורי התב
.(Toxic metabolites) םיליער םיטילובטמ

Nature Communications - Chemistry


2019 סרמ
רתי תנמשהב םחלנ קורי הת
תכירצ יכ אצמ ,תועובש 8 ךשמנש ,םירבכעב רקחמ
הנמשהל ןוכיס ןיטקהל היושע (Green tea) קורי הת
תונורתיש הארנ .הילא תורושקה תולחמלו (Obesity)
לע קוריה התה לש תיבויחה העפשההמ םיעבונ ולא
.(Gut bacteria) םייעמה יקדייח

הנוזת ןה ולכא רשא םירבכעלש םג וארה םיאצממה
תומרו תוקלד תוחפ ויה קורה הת ףסותו ןמוש תריתע
.םמדב תותחפומ (Endotoxins) םיניסקוטודנא

ךרע תווש תומכ ךורצל היהי םדא ןב לעש ןייצל שי
.םויב קורי הת ילפס 10 תב

MNT


2019 ילוי
קורי הת לש תוינמוש-יטנא תועפשה רפשמ ןימוכרוכ
...ירקוח


2019 רבוטקוא
לע יקדייחב םחליהל תרזוע EGCG תבוכרת
לע יקדייח ונייהד - הקיטויביטנא ינפב םידימע םיקדייח
לע םויא םיווהמ - (Antibiotic resistant bacteria)
.תימלועה תואירבה

Uni. of Surrey School of Veterinary Med.-ב רקחמ
:(Green tea) קורי התב תבוכרתש קיסה הינטירב דרופדליג
.תומייק תופורת לש ןתלועפ תא םיצעהל היושע -EGCG-

לש החוכ תא קזחל היושע וז תבוכרתש וקיסה םירקוחה
לוטקל הל רוזעלו תלשוכ (Antibiotics) הקיטויביטנא
EGCG ןיב ובליש םה .תוליעי רתיב םידימע םיקדייח
.Aztreonam הקיטויביטנאל

Journal of Medical Microbiology


2020 ראורבפ
ינמוש דבכ תלחמ דגנ תינפוג תוליעפו קורי הת תיצמת
םירבכעש אצמ ב"הרא Penn State University-ב רקחמ
16 ךשמב (High-fat diet) ןמוש תריתע הנוזתמ ונוזינש
(Green tea extract) קורי הת תיצמת וכרצש ,תועובש
,לגלג לע הצירב ,תועיבקב (Exercise) תינפוג תוליעפ ועצבו
האוושהב ,םהלש דבכב םינמושה יעקשממ עבר ילעב ואצמנ
.תרוקיבה תצובקב םירבכעל

,(Fatty liver disease) ינמושה דבכה תלחמ תרמוח
תמועל 75%-ב התחפ ,(Obesity) רתי תנמשהל הרושקה
.תרוקיב תצובק

Journal of Nutritional Biochemistry


2020 לירפא
ןוזמל תויגרלא דגנ קורי הת
אצמ םירבכעב ךרענש ,ןפי Shinshu University-ב רקחמ
יוכידב עייסל היושע (Green tea) קורי הת תכירצ יכ
תמרוג רשא (Immune response) תינוסיחה הבוגתה
.(Allergies) תויגרלאל

תמזגומ תינוסיח הבוגת איה (Allergy) היגרלא
(Environmental antigen) יתביבס ןגיטנאל
הייסולכואה ידי לע לבסנ ללכ ךרדבש יפיצפס
רתי תושיגרל ףדרנ םשל ךפה חנומה .תיללכה
.(Hypersensitivity)

ןזמ םיקדייח לש ילארוא ןתמש וליג םירקוחה
בכעל יושע םייעמב םייוצמה Flavonifractor plautii
רשא תוינוסיח תובוגת לע לקהלו תינוסיחה הבוגתה תא
.ןגיטנא ידי לע תומרגנ

Frontiers in Immunology


2020 רבמטפס
הייברה תואירבל םיעייסמ EGCG +D ןימטיו
הילטיא Hospital Santa Maria della Stella-ב םירקוח
טאלאג ןי'צטקולאגיפאו D ןימטיו לש םבולישש ואצמ
לע עיפשהל םייושע (Green tea) קורי התמ (EGCG)
.(Female reproductive health) תישנה הייברה תואירב

םיריפש םילודיג תעינמב ליעי ומצע חיכוה הז בוליש
.(Uterus) םחרב ואצמנש (Benign tumors)

חפנב הדיריו ןוזמה תובא ינש ןיב רשק עבק םירקוחה
תוכיאב רופיש ןמזב ובו (Tumor volume) לודיגה
לופיט םע דחי ןתניהל לוכי הז בוליש םהירבדלן םייחה
תיחפהלו חותינ ינפל םידקמ לופיטכ וא ,רחא יתפורת
.תולפוטמב יאוולה תועפות תא

םע םישנ 30 ופתתשה ,םישדוח 4 ךשמנש ,רקחמב
תב תללוכ הדירי וליג םיאצממה .(Myomas) תומוימ
6.9% תב היילעל האוושהב תומוימה חפנב 34.7%
.תרוקיבה תצובקב

European Review for Medical
&
Pharmacological Sciences


2021 ראורבפ
יחומ ץבש תתומת םיתיחפמ הפקו קורי הת
בלה רירש םטואו
(Coffee) הפקו (Green tea) קורי הת םיתושה םישנא
בלה רירש םטוא וא (Stroke) ץבש םידרושו
רתוי ךומנ ןוכיסב םינותנ (Myocardial infarction)
םניאש םישנא תמועל ,הביס לכמ (Mortality) התומתל
.ולא תואקשמ םיכרוצ

Osaka Uni. Graduate School of Medicine ירקוח
שיא 46,213 לש םינותנ ,םדוק לודג רקחמ ךותמ ,ונחב ןפי
ותש אלש ולאל האוושהב .םתומ דע ,םינש 79 דע 40 יינב
םילפס 7 תוחפל ותשש ,םידבכה התה ינייתש ,קורי הת
.תיתועמשמ הכומנ התומת ווח ,םויב

Stroke


2021 רבמבונ
תינוצמיח הקע דדועל הייושע קורי הת תיצמת
Swiss Federal Inst. of Technology-ב םירקוח ירבדל
םייטנדיסקוא-יטנא םיני'צטק ץייווש ךיריצ
(Green tea) קורי התב םייוצמה (Antioxidant catechins)
(Oxidative stress) תינוצמיח הקע דדועל השעמל םילולע
.רבעב ובשחש יפכ ,הז ךילהת אכדל םוקמב

םינונימב ,(Nematode worm) תודוטמנ יעלותב עצוב יוסינה
(EGCG) טאלג ןי'צטאקולאגיפא ןי'צטקה לש םיכומנ
.(ECG) טאלג ןי'צטקיפאו

Aging


2022 ראוני
םירחא םיפיגנו תעפש ענומ םוי ידמ קורי הת
המישנה יכרדב
הת לש םיני'צטק תעפשה יבגל הזילנא-הטמו הריקס יאצממ
םירחא םימוהיזו (Influenza) תעפש לע (Tea catechins)
תונוילעה המישנה יכרדב
תועפשה תופשוח (Uupper respiratory tract infections)
.(Significant preventative effects) תויתועמשמ העינמ

ידכ הבקוע ירקחמ 4-ו םייארקא םייוסינ 6 ורקס םירקוחה
תכירצו התב רוגריג תוליעיב תוכמותה תויודעה תא ךירעהל
(Tea catechin consumption & Gargling) הת ןי'צטק
.המישנה יכרדב םייפיגנ םימוהיז עונמל ידכ

םייוצמה (Flavanols) םילונבלפ וא םיני'צטקש םיריבסמ םה
םיפיגנה תוטשפתה תא םיבכעמ (Green tea) קורי התב
עולב ןגמ םוסחמ תריצי ידי לע) תונוילעה המישנה יכרדב
.(Protective barrier in the pharynx)

תורשקתהה תא םיבכעמ (EGC) Epigallocatechin-ו EGCg"
."תעפשב םוהיז ךכב םיענומו אתה ינפ לא ףיגנה לש
,הת לש םיני'צטקב ירקיע ביכרמ ,EGCg-ש תודעה ןתניהב"
,(Adenovirus) סוריווונדאו תעפש יסוריומ הליעי הנגה קפסמ
םימרגנה המישנה יכרדב םימוהיז ינפמ ןגהל םג יושע אוה
".םירחא םיסוריו ידי לע

The Cochrane Collaboration - PubMed


2022 ראורבפ
ברקב ןואכיד ינימסתו קורי הת תכירצ ןיב רשק ןיא
תינפיה םידבועה תייסולכוא
ןפי Furukawa Nutrition and Health Study רקחממ תודע
לש םינימסתו (Green tea) קורי הת תכירצ ןיב רשק אצמ אל
.(Depression) ןואכיד

תועפשה שי קורי התל יכ וחיכוה םייח ילעבב םירקחמ
םילונפילופה לשב רקיעב ,ןואכיד ינפמ תוניגמ
(Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנאהו (Polyphenols)
(Oxidative stress) תינוצמיח הקע םצמצל םילוכיש ,ובש
.(Inflammation) תקלדו

.םייבקע םניא םדא ינב יבגל םינימזה םינותנה ,תאז םע
הרושק התייה קורי הת תכירצ דציכ וראית םירקחמ רפסמ
תישפנ הקוצמ וא ןואכיד ינימסתב הדיריל קהבומ ןפואב
.רשק ואר אל םירחאש דועב ,(Psychological distress)

קורי הת תכירצ ןיב רשק לע עיבצה דבלב דחא רקחמ
5% קר םלוא ,םינש 4 םותב ןואכידל ןוכיסב הדיריל
.ימוי סיסב לע קורי הת ותש םיפתתשמהמ

םיילאיצנטופ םירשק קודבל וצר םירקוחה ,ךכ בקע
םישנא 916 ברקב ןואכיד ינימסתו קורי הת תכירצ ןיב
:םימכסמ םהו .ןפיב תדבועה הייסולכואב
קורי הת תכירצ ןיב יביטקפסורפ רשק ונאצמ אל"
."ןואכיד ינימסתו

Nutrients

.