5 תושדח - קורי הת
Green Tea - News 5


לקשמב הדיריל הליעי ךומנ ןונימב קורי הת תיצמת
םינמשב בלה תואירב תא רפשל היושע קורי הת תיצמת
םדא ינבב קזנ ינפמ DNA לע ןגהל יושע קורי הת
דשה ןטרס ענומ וניא קורי הת
םצעה תואירב רופישל D ןימטיו םע קורי הת תיצמת
החוראה רחאל עבושה תא ריבגהל יושע קורי הת
1-גוס תרכוסל ןוכיס תיחפהל היושע קורי הת תיצמת
ןטרסו היצנמיד תונורתיל תולכועמ קורי הת תובוכרת
םיישפוח םילקידר ילטוקל רישע רוקמכ קורי הת תיצמת
םיילילכ םיקרוע תלחמל ןוכיס ןיטקהל יושע קורי הת
ןמושהו ףוגה לקשמל סחיב תונורתי הארמ קורי הת
ןורכיז תרפשמ תוליעפ הארמ קורי הת תיצמת
לקשמב היילע תמלוב קורי התב תבוכרת
יתרכוס-יטנא לאיצנטופ הארמ קורי הת תיצמת
ןטרס םע דדומתמ קורי התב EGCG לקימיכ
םדב רכוסב לופיטל לאיצנטופ קורי הת תיצמתל
ערזל םיילאיצנטופ תונורתי קורי הת תיצמתל


...קורי הת ואר
1 תושדח - קורי הת ואר
2 תושדח - קורי הת ואר
3 תושדח - קורי הת ואר
4 תושדח - קורי הת ואר


2010 לירפא
לקשמב הדיריל הליעי ךומנ ןונימב קורי הת תיצמת
DSM תרבחב ךרענ רשא ,םינמש םדא ינבב רקחמ
תרהוטמ תיצמת לש ימוי ףסותש אצמ Nutritional Products
ריבגהל יושע (Green tea) קורי הת לש (Purified extract)
(Weight loss) לקשמב תדרל םירבגל רוזעלו היגרנא תאצוה

EGCG לש ךומנ ןונימ יכ םיחוודמ םירקוחה
ןוצמיח תא ריבגמ קורי התמ (Epigallocatechin gallate)
רחאל םייתעש ךות תוחפל ,33%-ב (Fat oxidation) ןמושה
החוראה תכירצ

European Journal of Clinical Nutrition


2010 ינוי
םינמשב בלה תואירב תא תרפשמ קורי הת תיצמת
םיחוודמ ב"הרא Oklahoma State University ירקוח
(Green tea extract) קורי הת תיצמת לש ימוי ףסותש
תורושקה (Protein) ןובלחה תומר תא תיחפהל יושע
(Heart disease) בל תולחמל

תילובטמ תנומסת םע (Obese people) םינמש םישנא
דיאולימעה תומרב הדירי ווח (Metabolic syndrome)
ןוכיס םרוגכ עודיה ,(Amyloid alpha) אפלא
,(Cardiovascular disease) םד ילכו בל תולחמל
קורי הת תויצמת תליטנ וא קורי הת תייתש רחאל

םינמש םישנא 35 ופתתשה תועובשה 8 ןב רקחמב
םינש 42.5 עצוממ ליג ינב

הקשמה (Tolerability) תוליבסב ןה ךמת רקחמה
ןייוצ תאז םע .(Extract) תיצמתהו (Beverage)
םינושה םינייפאמה לע עיפשה אל הליטנה ןפואש
תילובטמה תנומסתה לש

Nutrition


2010 רבמטפס
םדא ינבב קזנ ינפמ DNA לע ןגהל יושע קורי הת
גנוה The Hong Kong Polytechnic University ירקוח
,םוי ידמ (Green tea) קורי הת תייתש יכ םירסומ גנוק
,תויטנג תומרב קזנ ינפמ ןגהל היושע שדוח ךשמב
םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכתל םירושקה תונורתי םע
הקשמב (Antioxidant)

וניאש רקחמו םדא ינבב הנוזתה יפסותב יוסינמ תואצות
,DNA-ל קזנב 20% תב הדירי לע ועיבצה םדא ינבב
(Oxidative stress) תינוצמיח הקע לש םידדמש דועב
ועפשוה אל ףוגה לכב

םיאירב םישנא 18 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב

לש םכרוא לע תולכתסה ךות ודדמנ DNA-ל םיקזנה
תוצקב רשא DNA-ה יפצר ,(Telomeres) םירמולטה
לככ םירצקתמה (Chromosomes) םימוזומורכה
םינקדזמו םילפכתשמ םיאתהש

British Journal of Nutrition


2010 רבוטקוא
דשה ןטרס ענומ וניא קורי הת
אצמ אל ןפי ויקוט National Cancer Center-ברקחמ
ןוכיסה תתחפהו (Green tea) קורי הת תייתש ויב רשק
(Breast cancer) דשה ןטרסל

לע ססובמה יביטקפסורפ רקחממ םינותנ וחתינ םירקוחה
םישנ 54,000-ל בורק וקדבו ןפי לש רוביצה תואירב זכרמ
ןהלש תימויה קוריה התה תכירצ יבגל ורקחנש

הנוש היה אל דשה ןטרסל ןוכיסהש ואצמ םירקוחה
- קורי הת לש רתויב הלודגה תומכה תא ותשש םישנ ןיב
תחא סוכ - רעזמה תא ותשש םישנו רתוי וא תוסוכ 10
תוחפ וא

לש ןורחאה ןויליגב ומסרופש םיאצממה
הסיפתה תא קפסב םידימעמ ,Breast Cancer Research
תא תיחפהל תירשפא ךרד איה קורי הת תייתשש תחוורה
דשה ןטרסל ןוכיסה

BioMed Central


2010 רבמבונ
םצעה תואירב רופישל D ןימטיו םע קורי הת תיצמת
ב"הרא Texas Tech Uni. Health Sciences Center-ב רקחמ
(Polyphenols) םילונפילופ לש בוליש יכ הליג םירבכעב ךרענש
לודיצלאקפלא תארקנה (D ןימטיו תרוצו (Green tea) קורי התמ
הקזוחו םצעה הנבמ תא רפשל יושע (Alfacalcidol)
סיזורופואטסוא לש הרקמב (Bone structure and strength)
(Osteoporosis)

וא קורי התמ םילונפילופ ליכמ רשא ףסות יכ אצמנ
קזנ תונשל יושע (1-alpha-OH-vitamin D3) לודיצלאקפלא
(Chronic inflammation) תינורכ תקלד ידי לע תומצעל םרגנש
,(Lipopolysaccharide) דירכסילופופיל ידי לע המרגנ רשא
הרוטקטיכרא-ורקימה לע רומשל יושע םיביכרמה בולישש דועב
םצעה קזוחו

(Anti-oxidant) תויטנדיסקוא-יטנאה ויתונוכת לשב ,קורי הת
ןווגמ לעבכ עצוה ,(Anti-inflammatory) תויתקלד-יטנאהו
םדאהו םייחה ילעב תואירב לע תועפשה לש בחר

The Journal of Nutritional Biochemistry


2010 רבמצד
החוראה רחאל עבושה תא ריבגהל יושע קורי הת
קורי הת תייתש יכ אצמ הידבש Lund University-ב רקחמ
ריבגהל היושע (After a meal) החורא רחאל (Green tea)
לע דואמ טעמ העיפשמ ךא ,(Satiety) עבושה תמר תא
לע וא (Blood glucose level) םדב זוקולגה תמר
(Glycemic index) ימקילגה סקדניאה

םיטנדיסקוא-יטנאב רישעה הקשמהש ךכ לע עיבצמ רקחמה
אל ךא ,עבושה תושוחת תא ריבגהל לוכי (Antioxidants)
תושיגרה תא ןתמל יושע אוהש ךכב תוכמותה תויאר אצמ
תמר תא וא (Insulin sensitivity) ןילוסניאל תושיגרה
םדב (Glucose) זוקולגה

םורסב ןילוסניאה תומרב םייתועמשמ םילדבה לע חווד אל
,סוחייה תחוראל קוריה התה תחורא ןיב ןילוסניאב וא םדה
החוראה רחאל ,תוקד 120-ה תב תיפצתה ךלהמב

Nutrition Journal


2010 רבמצד
1-גוס תרכוסל ןוכיס תיחפהל היושע קורי הת תיצמת
State University & .Virginia Polytechnic Inst-ב רקחמ
וחתפיש ךכ יטנג יוניש ורבעש םירבכעב ךרענש ,ב"הרא
EGCG Epigallocatechin gallate תבוכרת יכ אצמ תרכוס
חתפל ןוכיס ןיטקהל היושע (Green tea) קורי התב
40%-כב (Type-1 diabetes) 1-גוס תרכוס

British Journal of Nutrition


2011 ראוני
ןטרסו היצנמיד תונורתי תולכועמ קורי הת תובוכרתל
יאנתב ךרענש הינטירב Newcastle University-ב רקחמ
תולכועמ לונפילופ תובוכרת יכ הליג הדבעמ
(Green tea) קורי התמ (Digested polyphenol compounds)
רמייהצלא תלחמ תוחתפתהמ (Brain) חומה לע ןגהל תולוכי
ןגהלו (Dementia) היצנמיד לש תורחא תורוצו (Alzheimer's)
(Cancer) ןטרס ינפמ ףוגה לע

לכעתמ קורי הת רשאכ יכ אצמנש אוה הז רקחמב שגרמה
םילקימיכה ,(Enzymes in the gut) םייעמב םימיזנא ידי לע
םימרוגה דגנ רתוי םיליעי השעמל םישענ םילבקתמה
הרוצה רשאמ ,רמייהצלא תלחמ תוחתפתהל םייזכרמה
התה לש תלכועמ יתלבה

-יטנא תונוכת שי תולכועמה תובוכרתלש םג אצמנ ךכל ףסונב
תיתועמשמ טאמה רבד ,(Anti-cancer properties) תוינטרס
םירקוחה ושמתשה םהב לודיגה יאת לש החימצה תא

Phytomedicine


2011 ראוני
םיישפוח םילקידר ילטוקל רישע רוקמ - קורי הת תיצמת
הליג ודוה םראבמדי'צ Uni. Annamalai-ב רקחמ
(Green tea extract) קוריה התה תיצמתמ קלח יכ
תויהל יושע - (Polyphenols) םילונפילופב רישעה -
(Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנא לש בחרנ רוקמ

ביגהל קוריה התה תויצמת לש ןרשוכ תא וקדב םירקוחה
.(Free radicals) םיישפוח םילקידר לש םינוש םיגוס םע
קוריה התה קלח - (Sunphenon) ןונפנאס יכ אצמנ
- םילונפילופ זוחא 80-ל 75 ןיב ליכמ - םילונפילופב רישעה
המצוע בר טנדיסקוא-יטנא ותוא השועה רבד

Journal of Food Biochemistry


2011 ראוני
םיילילכ םיקרוע תלחמל ןוכיס ןיטקהל יושע קורי הת
Nanjing Medical University-ב העצובש הזילנא-אטמ
(Green tea) קורי הת תייתשש הארמ ,םירקחמ 5 הללכו ןיס
(CAD) םיילילכ םיקרוע תלחמל ןוכיס הניטקמ

(Black tea) רוחש הת תייתשל עגונב רשק לכ חכוה אל
הזילנא-אטמב .םיילילכ םיקרוע תלחמל ןוכיסה תנטקהו
רוחש הת יבגל םירקחמ 13 וללכנ

הרושק התייה םויב סוכ 1-ב תרבגומ קורי הת תכירצ
הלחמה תוחתפתהל ןוכיסב 10% תב התחפהל

American Journal of Clinical Nutrition


2011 סרמ
ןמושהו ףוגה לקשמל סחיב תונורתי הארמ קורי הת
תודלוחב ךרענש ןילופ Poznan University-ב רקחמ
םע דחי (Green tea) קורי הת וכרצש תודלוח יכ אצמ
לקשמב תוחפ ולע (High fat diet) ןמוש תריתע הנוזת
ולביק אלש םייח ילעברשאמ ןמוש תוחפ ורבצו
קורי הת תפסות

,םויב קורי הת תוסוכ 8 דע 5 תב תומכ תכירצ יכ אצמנ
5.3% רועישב הדיריל הרושק התייה תועובשש 8 ךשמב
17.8% תב הדיריו (Body weight gain) ףוגה לקשמב
ףוגב (Fat accumulation) רבצנה ןמושב

ןובלחה לוכיעב הדירי םירקוחה ונייצ ךדיאמ
קוריה התה תכירצ תובקעב (Protein digestion)

Nutrition Research


2011 יאמ
ןורכיז תרפשמ תוליעפ הארמ קורי הת תיצמת
יכ אצמ ובצלפ רקובמו תוימס לופכ ,יארקא ינאירוק רקחמ
(Green tea extract) קורי הת תיצמת לש םיימוי םיפסות
(Boost mental alertness) תילטנמ תונרע ריבגהל םייושע
(Memory) ןורכיז רפשלו

רושק אצמנ (L-theanine) ןינאית םע קורי הת תיצמת בוליש
יללכה ןורכיזבו ההשומה ןורכיזב ,ידיימה ןורכיזב רופישל
(Immediate and delayed recall, and general memory)

Health Care, Ltd & LG Household ידי-לע ןמומ רקחמה

יוקיל לע שיא 91 וב ופתתשהו תועובש 16 ךשמנ רקחמה
לק יביטנגוק

Journal of Medicinal Foods


2011 רבוטקוא
לקשמב היילע תמלוב קורי התב תבוכרת
קורי התב (Epigallocatechin gallate / EGCG תבוכרת
,(Weight gain) לקשמב היילע טאהל היושע (Green tea)
(Fat absorption) ןמושה תחיפס תלבגה ידי לע

יכ םיחוודמ ב"הרא Penn State University ירקוח
ןמוש תריתע הנוזתל ףסונב EGCG ולביקש םירבכע
תרוקיבה תצובק תמועל רתוי טאל 45%-ב לקשמב ולע
EGCG אלל הנוזת התוא ולכאש םירבכע לש

םירבכע יכ םג חווד לקשמב רתוי הכומנ היילעל ףסונב
30%-כ תב היילע וארה קוריה התה ףסותמ ונוזינש
ךכ לע עיבצמה רבד ,(Fecal lipids) האוצב םינמושב
ןמושה תגיפס תא ליבגמ EGCG-הש

םיעצבמ םאש ךכ לע תועיבצמ תואצותה םירקוחה ירבדל
.רתוי טאל לקשמב םילוע ,קורי הת וא EGCG םע המלשה
תינשו ןמוש גופסל תלוכיה תא תיחפמ EGCG ,תישאר
ןמושב שמתשהל תלוכיה תא רפשמ אוה

Obesity


2012 ראורבפ
יתרכוס-יטנא לאיצנטופ הארמ קורי הת תיצמת
תבוכרת יכ םיחוודמ הידבש Karolinska Institutet ירקוח
רכוסל תוליבס רפשל היושע (Green tea) קורי התב EGCG
הדבעמ ירבכעב (Tolerance to blood sugar) םדב
תיתרכוס-יטנא הנוזת תייגטרטסאל םורתל היושעו םייתרכוס

(Epigallocatechin gallate) EGCG ףסות ולביקש םירבכע
יורקה (Pancreas) בלבלב קלחה לש דוקפיתב רופיש וארה
םיאת םיליכמה (Islets of Langerhans) סנהרגנל ייא
(Insulin) ןילוסניא רוצייל םירושקה (אטב יאת)

(Polyphenols) םילונפילופ זוחא 40 דע 30 ליכמ קורי הת
(Water-extractable) םימב יוצימל םינתינה

םישיגר הדבעמ ירבכע ללכו תועובש 10 ךשמנ רקחמה
תרכוס חתפל תיטנג

Metabolism & Nutrition


2012 טסוגוא
ןטרס םע דדומתמ קורי התב EGCG לקימיכ
תבוכרת יכ וליג הינטירב Uni. of Strathclyde-ב םירקוח
רועה ינפ לע תמשוימה ,(Green tea) קורי התב EGCG
רשאכ (Cancer) ןטרסב םחליהל רוזעל הלוכי ,(Skin)
רועה ןטרס לש םיעגנל - הדבעמב - תורישי תרבעומ איה
(Skin cancer lesions)
דחא שדוחב םילודיגה תא לסחל וא ץווכל וחילצה םירקוחה

ילנויצנבנוק ידירו ךות ןתמב ושמתשה םהב ,םימדוק םירקחמ
םושיי תטיש ךא .ולא תואצות גישהל וחילצה אל תיצמתה לש
וב םורגיו ןטרסל עיגי ימיכה רמוחהש החיטבמ השידח
םילודיגהמ םישילש ינשל בורק לש תוצווכתהל

Nanomedicine


2012 רבוטקוא
םדב רכוסב לופיטל לאיצנטופ הארמ קורי הת תיצמת
EGCG לש תפסות יכ םירסומ ב"הרא Penn State ירקוח
(Green tea) קורי התמ - טאלאג ןי'צטאקולאגיפא -
ןלימע לוכיע אכדל היושע הדבעמ תויח לש ןתנוזתל
תמרב הטילש יעצמא עיצהלו (Digestion of starch)
(Controlling blood sugar levels) םדב רכוסה

םיכומנ םינונימב ופצנ תועפשהה יכ םיחוודמ םירקוחה
EGCG לש תיסחי

תויושע קוריה התה תיצמת תועפשה םירקוחה ירבדל
םיזנאה תלועפ תא בכעל התלוכיל תורושק תויהל
- (Alpha-amylase) זאלימע-אפלא - ןלימעה לוכיעל יארחאה

תויושע קוריה התה תויצמת ,ןלימעה לוכיע בוכיע ידי לע
,(Chronic disease) תוינורכ תולחמל ןוכיסה תא תיחפהל
םיתיעל תורושקה ,(type-2 diabetes) 2-גוס תרכוס ומכ
ילעב תונוזמ ליכמה טירפת תכירצל תובורק
(High glycemic index/load) הובג ימקילג סקדניא

Molecular Nutrition & Food Research


2012 רבמבונ
ערזל םיילאיצנטופ תונורתי הארמ קורי הת תיצמת
תיצמת יכ חוודמ University of Calabria-ב יקלטיא רקחמ
ערזה תוכיא תא ריבגהל הייושע (Green tea) קורי הת
עיפשהל יושע תיצמתהמ ידמ רתוי ךא ,(Sperm quality)
הערל

הז ללכב ,ערזה תוכיא ידדמ תארפיש ךומנ ןונימב EGCG
(Motility) תויתעונת

לש םיזוכיר ןווגמל תוישונא ערז תומיגד ופשח םירקוחה
היה EGCG ,םיכומנ םיזוכירב יכ וארה תואצותה .EGCG
ערזה לש תרבגומ תויתעונתל רושק

Food Research & Molecular Nutrition

.