...סרית ואר
 
2007 טסוגוא
סגה יעמה ןטרס ינפמ םיניגמ תוקריו םיהכ תוריפ
םיטנמגיפה יכ וליג ב"הרא ויהוא Ohio State University ירקוח
םודאה םעבצ תא תוקריהו תוריפהמ קלחל םינקמה (םינעבצה)
.המצוע בר ינטרס-יטנא רמוח םה לוגסה םעבצ תא וא רישעה
םיינטרס םילודיג תטאהב םיליעי ואצמנש םינינאיצותנאב רבודמ
.סגה יעמב
לוגסה סריתהמ םירקוחה וקיפה התוא תיצמת יכ ררבתה
תטלחומ הריצעל המרגו םלוכמ הליעיה איה (Purple Corn)
.םיינטרסה םיאתה לכמ תישימחכ תדמשהלו ינטרסה לודיגה לש

American Chemical Society in Boston


2008 רבמטפס
ןטרסב םימחול םינינאיצותנא
...םירקוח


2008 רבמבונ
תוירופ-יאו תיטנג סדנוהמ סרית
...רקחמ


2009 לירפא
תיטנג סדנוהמ סריתב םינימטיוה תויומכ
תומר ליכמ (Genetically Modified Corn) תיטנג סדנוההמ סרית
סרית תמועל תילופ הצמוחו C ןימטיו ,ןיטורק-אטב לש רתוי תוהובג
.לבת יבחרב םהב רוסחמב לופיטל ןכל שמשל יושעו ליגר
ןז לש וחותיפ לע וזירכה דרפס Universitat de Lleida ירקוח
169 יפ ההובג וב ןיטורק-אטבה תמר .הז תיטנג סדנוהמ סרית
תמרו 6 יפ ההובג C ןימטיו תמר ,ילמרונ סריתב המרה תמועל
.הליגרה ותמרמ הלופכ תילופה הצמוחה

Proceedings of the Nat. Academy of Sciences (PNAS)


2010 ילוי
תוריצע לע הליקמ סרית תיצמת
...תליטנ


2015 ראורבפ
תיתכ תיז ןמשמ רתוי לורטסלוכ דירומ סרית ןמש
ופתתשה וב ,ב"הרא Merieux NutriSciences-ב ךרענש רקחמ
רזוע (Corn Oil) סרית ןמש יכ הליג ,םיאירב םישנו םירבג 54
תיתכ תיז ןמש רשאמ רתוי הברה םדב לורטסלוכה תדרוהב
.(Extra Virgin Olive Oil)
ןמוש תוצמוח לש דחוימ בוליש שי סרית ןמשב םירקוחה ירבדל
ןמש .ךכל םיארחאה (Plant Sterols) םייחמצ םילורטסו תואירב
.תיזה ןמשב םתומכ תמועל םייחמצ םילורטס 4 יפ ליכמ סריתה
LDL/ערה לורטסלוכה תמר תא דירומ סריתה ןמש בלושמ וב ןוזמ
.תיזה ןמשב שומישל האוושהב תיתועמשמ

Merieux NutriSciences USA