...וישאק זוגא ואר
 
2006 ינוי
םד-ץחל תסוומה סקלפר םיקזחמ וישאק יזוגא
...םירקוח


2008 רבוטקוא
ודוביע רחאל וישאקה זוגאב םינגרלא
...ירקוח


2010 ינוי
וישאק זוגא לש תויטנדיסקוא-יטנא תונוכתו ימיכ בכרה
ויתונוכת תא ןחבש ליזרב הניסרט UFPI תטיסרבינואב ךרענש רקחמ
איה יכ אצמ וישאקה זוגא תפטעמ לש תויטנדיסקוא-יטנאהו תוימיכה
לורטסוטיס-אטב ,(Cardol) לודרק ,(Cardanol) לונדרק רקיעב הליכמ
ןטנוקאירטנוא ,(Stigmasterol) לורטסמגיטיס '(Beta Sitosterol)
תידרקנא הצמוחו (Triacontane) ןטנוקאירט ,(Untriacontane)
.הייוור יתלב-דח (Anacardic Acid)

Food Chemistry


2010 ילוי
תרכוס דגנ וישאק יזוגא
יאת לע ושענש ,הדנק University of Montreal-ב ,הדבעמ תוקידב
עייסל היושע וישאקה זוגא תיצמת יכ ואצמ ,תודלוחו םירבכע לש דבכ
.יתרכוס -יטנא לאיצנטופ תלעב איה ךכיפלו זוקולגה רכוס תגיפסב
.תומוד תונוכת ואצמנ אל ותפילקבו ץעה ילעב
ססבלו ךישמהל שיו םיינושאר םיאצממ ולא םירקוחה לש םהירבדל
.םיפסונ םירקחמב םתוא

Food Research & Molecular Nutrition