םירבונצ יערז
Pine Nuts (Also:Pignoli)
(Pinus edulis)

םכרוא ,(Pine) ןרואה ץע לש (Pine cone) רבונצה לש ויערז
םירישע םיערזה .םינז רפסמ ןרואה ץעל .תילילג םתרוצו מ"ס 1-כ
םתלוכתל תודוה) רתויב םיניזמ םהו קותמו רישע םמעט ,ןמשב
.(ןובלחב ההובגה
ץע ינז רפסממ השעמל תויהל יושע םיערזה רוקמ
לכבו םילבורטצא 25 דע בינהל יושע דיחי ץע .ןרוא
םינז 140-כ םירכומ םויכ .םיערז 100-כ םהמ דחא
.ןרואה ץע לש
,םיקרמ ,רשב ילכאמב ןדועמ םעט ףסותכ םייח םישמשמ םירבונצה
ףסות ,םחל ,םיינויח םה םש (Pesto) וטספ בטור,םינוש םיטלס
.םיקתממה תיישעתב ףיטחו תוקרילו םיגדל

טעמ םתוא תולקל ץלמומ ,םירבונצ יערז לש םמעט תשגדהל
.םהב שומישל םדוק

.לקלקתהלו ןמזה םע שיפעהל םילולע םירבונצ יערז
רמשי וז ךרדב .ררקמב םוטא ילכב םקיזחהל ץלמומ
.הנש דע ךכ םקיזחהל ןתינ .םמעט
.שבדב םתקזחה ידי-לע איה ,םתוירט לע רומשל תפסונ ךרדתיאופר תוליעפ
םיבשחנ ןוכיתה םיה ןגאל תונכושה תוצרא רפסמב
.תינימ הוואת יררועמ םירבונצ יערז
הקושת יררועמ םיקיתע םינוכתמ
לדרח ,לשובמ לצבב םיברועמ ,םירבונצ יערזמ לישבת וניכה .1
.רוחש לפלפו (Eruca sativa) ןבל    
.הנישה ינפל ולכאו םידקשו שבדב םירבונצ יערז ובברע .2
.תובוט תואצות גישהל הרומא תוליל 3 ךשמב ךכ לע הרזח    

(לפס 1/4) םרג 30-ב םייתנוזת םיכרע
.(14%) 'ג 4 םייתנוזת םיביס
.'ג 1 םירכוס
.'ג 4 ןובלח
.2% C ןימטיו
.6% לזרב
.190 תוירולק
.(24%) 'ג 15 כ"הס ןמוש
.(18%) 'ג 4 יוור ןמוש   
.(0%) 'ג 0 לורטסלוכ
.(0%) 'ג 0 ןרתנ
(3%) 'ג 9 כ"הס תומימחפ

םירבונצ יערז ןמש
ץעמ םיקיפמ ותוא (Pine nut oil) םירבונצ יערז ןמשל
.קותמ טעמ חוחינ (Pinus pinea) יקלטיאה ןרואה
םיגד ומכ ,םינוש םילכאמב לבטמכ בטיה בלתשמ אוה
.ןיי סיסב לע בטורב שמשמו
.וטספב ןייוצמו הנורטסנימ קרמ תנכהב קלח לטונ אוה

תושועה ,תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוחב רישע םירבונצ יערז ןמש
B1 ןימטיו ,לזרב ,ןחרזב םג רישע אוה .ןיזמו אירב ןמש ותוא
.E ןימטיוו

2005 יאמ
רתי תליכא תמלוב םירבונצ יערזמ תינמוש הצמוח
הליג ,תידנלוהה Lipid Nutrition תרבח הכרעש רקחמ
ןובאית תאכדמ ,םירבונצ יערזמ םיקיפמ התוא ,ןמוש תצמוחש
.לקשמ תתחפהל יעצמא שמשל היושעו
,ינארוקה ןרואה ץעמ (Pinolenic acid) תינלוניפ הצמוחב רבודמ
לכ התכירצב ןיאש הארנו לוכאל ןוצר התיחפמ הרבחה ירבדלש
.ןוכיס