...הנטובה תלא / יבלח קוטסיפ ואר

2005 רבמצד
םילורטסוטיפב םירישע םושמושו םיקוטסיפ
Virginia Polytechnic Institute & State Uni-ב רקחמ
םושמושה יערזבו (Pistachios) םיקוטסיפב יכ אצמ ב"הרא
לורטסלוכה תודירומ תובוכרתה ברימ שי (Sesame seeds)
םיערזה וא (Nuts) םיזוגאה תמועל -(Sterols) םילורטס-
.םירחאה (Seeds)
 
םילורטסל ונייהד ,(Phytosterols) םילורטסוטיפל
רשא םיבר הלועפ ינונגנמ םנשי ,חמוצה םלועמ
לורטסלוכה לש םירמוחה ףוליח לע םיעיפשמ
תקפסמ הכירצו (Cholesterol Metabolism)
,(Cholesterol) לורטסלוכה תא דירות םהמ
(Immune System) ןוסיחה תכרעמ תא קזחת
.ןטרס תולחמל ןוכיס ןיטקתו

,םיערז וא םיזוגא םיליכמה ןוזמ ירצומ 27 וחתינ םירקוחה
יערזב יכ ואצמו ,(Peanut Butter) םינטוב תאמח הז ללכב
הובגה זוכירה יוצמ (Wheat Germ) הטיח טבנבו םושמוש
.םרג 100-ל ג"מ 400 לעמ - םילורטסוטיפ לש רתויב
ג"מ 100-ל םילורטסוטיפ ג"מ 279 ואצמנ יבלח קוטסיפב
.םרג 100-ל ג"מ 270 שי (Sunflower seed) תוינמח יערזבו

האצמנ םילורטסוטיפ לש רתויב הכומנה הלוכתה
.םרג 100-ל ג"מ 113-ו 95 :(Brazil Nuts) ליזרב יזוגאב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבמטפס
ירלוקסו-וידרק ןוכיס הניטקמ םיקוטסיפ תכירצ
...םירקוח


2008 רבמטפס
LDL לורטסלוכ םידירומ םיקוטסיפ
אצמ ב"הרא Pennsylvania State University-ב רקחמ
תא ןסרל רוזעל היושע (Pistachios) םיקוטסיפ תכירצ יכ
ןוויכ ,ךכב רהזיהל שי ךא ,(LDL) ערה לורטסלוכה תומר
,(Calories) תוירולקה תכירצ תא לידגת הנוזתל םתפסוהש
רבד ,(Weight Gain) לקשמב היילעל הדיצמ םורגתש
.(Heart) בלל קיזמה

לורטסלוכה תמר רשא םירגובמ 28 ופתתשה רקחמב
טרפ .ילמיטפואה לובגה לעמ התייה םמדב LDL ערה
.לורטסלוכה תדרוהל תופורת ולטנ אלו םיאירב ויה םה ךכל

תמר תא הדירוה דחא שדוח ךשמב םיקוטסיפ תכירצ
הניטקה הכירצה תומכ תלפכהו 9%-ב LDL לורטסלוכה
.12%-ב ותוא

ןמוש תלד הנוזת לע םיקוטסיפה תכירצ תעפשה תקידבב
לורטסלוכה תמרש תולגל םירקוחה ועתפוה (Low-Fat Diet)
.המצמטצה אל LDL ערה

The American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבוטקוא
וילע ןומירה תעפשהל המוד בלה לע םיקוטסיפה תעפשה
םיארמ ב"הרא הינבליסנפ Penn State Uni.-ב רקחמ יאצממ
(Inflammation) תקלד תיתועמשמ התיחפמ םיקוטסיפ תכירצש
בל תלחמל רכומ ןוכיס םרוג - (Cellular Level) תיאתה המרב
לורטסלוכה תמר תא הדירומ איה ןכ ומכו - (Heart disease)
.(Blood Pressure) םדה ץחל תאו 8.4%-ב (Cholesterol)

רשא Western Pistachio Association ידי-לע ןמומ רקחמה
םיפיטחכ םילכאנ ןיידע ב"הראב םיקוטסיפה תיברמ יכ רסמ
םינומירש דועב ,ןוזמב ביכרמ םישמשמ 10%-כ קרו (Snacks)
.ןוזמה ירצומ תיברמב םישמשמ (Pomegranates)

םיקוטסיפב ההובגה (Lutein) ןיאטולה תלוכת םירקוחה ירבדל
.11.2%-ב LDL ערה לורטסלוכה תמר תא הדירומ

American Dietetic Association Food and Nutrition
conference in Chicago


2011 ילוי
הכ דע ורעישש יפכמ תוירולק תוחפ םיקוטסיפב
US Agricultural Research Service (ARS)-ב רקחמ
תוחפ שי (Pistachios) םיקוטסיפב יכ אצמ ב"הרא
רחאמ ,הכ דע בשוחש יפכמ (Calories) תוירולק
.ףוגה ידי-לע ואולמב גפסנ וניא םהב (Fat) ןמושהש

,תוירולק 160 שי םיקוטסיפ םרג 30 תנמב יכ ררבתה
יכ םג וליג םירקוחה .הכ דע רעושש יפכמ תוחפ 5.9%
הנוזתל םיקוטסיפ םרג 85 דע 40 ופיסוה רשא םישנא
בלה תואירב רופישל םינמיס וארה םהלש תימויה
.(Heart Health)

British Journal of Nutrition


2014 יאמ
לקשמב הטילשו םיקוטסיפ תכירצ
,ב"הראב םיקוטסיפה ילדגמ דוגיא ידי-לע ןמומ רשא ,רקחמ
תומכמ 20% דע תללוכ רשא תימוי (Diet) הנוזת יכ אצמ
(Pistachios) םיקוטסיפ תכירצמ תימויה (Calories) תוירולקה
ןמושב וא (Weight Gain) לקשמב םייונישל תמרות הניא
םדה ינמוש תא רפשל ףא היושעו (Body Fat) ףוגה
.(Blood Pressure) םדה ץחל תאו (Blood Lipids)

תוריעצ םישנ 48 ופתתשה ,תועובש 10 ךשמנש ,רקחמב
.םינש 21 עצוממ ליג תונב תואירבו

The Journal of the Federation of American
Societies for Experimental Biology


2014 יאמ
תרכוס תעינמב תרזוע םיזוגא תכירצ
תוחתפתה עונמל היושע םיזוגא תכירצ יכ וליג םירקחמ ינש
ןוכיסב םינותנה םישנאב (Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוס
(Pistachios) םיקוטסיפב אוה רבודמה .הלחמל הובג
.(Almonds) םידקשבו

דרפס סואר Universitat Rovira i Virgili (FMCS) ירקוח
,םישדוח 4 ךשמב םוי ידמ םיקוטסיפ םרג 57 תכירצש ואצמ
,(Fasting Glucose) זוקולגל תדוגנת תיתועמשמ הניטקה
ןילוסניאל תדוגנתה תאו (Insulin) ןילוסניאה תמר תא
.(Insulin Resistance)

.תונמדזה לכב םיזוגא ןפוח תכירצ לע םיצילממ םירקוחה
רשא םינמש וא רתי לקשמ ילעב םישנא ופתתשה רקחמב
.(Prediabetic) תרכוס-םדקמ ולבס

ךשמנש ,ב"הרא הנאידניא Purdue University-ב רקחמב
תרכוסל הובג ןוכיסב םירגובמ 137 ופתתשה ,תועובש 4
.ףיטחכ וא תוחוראהמ קלחכ ,םוי ידמ םידקש םרג 43 וכרצש

(Less Hungry) םיבער תוחפ ושיגרה םיזוגא ולכאש הלא
ולע אל םה ןכ ומכ .םיזוגא ולכא אלש ולאמ םיאלמ רתויו
.(Weight Gain) לקשמב

European Congress on Obesity 2014

.