תוכראומ/תובחר תוימרונפ תונומת
 
 התרתוכ וא הילע ושיקה הנומתה אולמב הייפצל
. .1.
שדח ףדב חתפת האלמה הנומתה .2
הכרואל וא הנומתה בחורל ועונ .3
חתפנש שדחה ףדה תא רוגסל שי הייפצה רמגב .4