תיבורכ שיק
הנכה
 קצבה יביכרמ לכ תא םיבברעמ .1
.הקומע תינבתב םיחטושו    
חלמ ימב תיבורכה תא םילשבמ .2
םיננסמ ,תוקד 3 םיחתור    
.קצבה לע םיחינמו    
יולימה יביכרמ רתי תא םיבברעמ .3
.תיבורכה לע םיקצויו    
םוחב תוקד 40 רונתב םיפוא .4
.המחשהל דע תולעמ 160    

קצבה יביכרמ
אלמ חמק סוכ
ןבל חמק סוכ
היתשל הדוס תיפכ
ןמש תופכ 2
םי חלמ תיפכ
הציב
טרוגוי תופכ 2

יולימה יביכרמ
תיבורכ םרג 300
םי חלמ טרוק
םיציב 2
טרוגוי תוסוכ 2
אלמ חמק תופכ 2
אלמ םחל ירוריפ ףכ
טקסומ זוגא טרוק
רוחש לפלפ טרוק
םוקיליזב ילע טרוק