רעי תוריפ הברוס
הנכה
.םיביכרמה לכ תא החממב םיקסרמ .1
ךשמב לברעמב תבורעתה תא םיפיצקמ .2
.םייתעש ךשמל םיאיפקמו תוקד 5  
תוקד 5 םיפיצקמ ,תיקלח םירישפמ .3
תוחפל תועש 12 ךשמב םיאיפקמו  
.השגהה ינפל  

םיביכרמ
רעי תוריפ םרג 500
םוח רכוס תופכ 3
לינו תיצמת
ירש וא רקיל תופכ 3
םימ סוכ