םיזופתב (ףוע וא) זוורב
הנכה
ינשמ ןמשב םייערכה תא םימיחשמ .1
.דצב םיחינמו םידדצה  
םע רכוסה תא םיסיממ ריס ותואב .2
.םימ סוכ בוברע ךות םיפיסומו ןיי  
,ןומילהו םיזופתה תופילק תא םיררגמ .3
.ריסל םיפיסומו ץימה תא םיטחוס  
לפלפו חלמב בטורה תא םילבתמ .4
.םייערכה תא ריסל םיריזחמו  
,תוקד 40-כ הכומנ שא לע םילשבמ .5
.רשבה ךוכירל דע  

םיביכרמ
ףוע יערכ 8 וא זוורב יערכ 4
הרק השיבכמ ןמש תופכ 2
םוח רכוס תיפכ
ןיי סוכ 1
םימ סוכ 1
םיזופת 3
ןומיל 1
םי חלמ טרוק
רוחש לפלפ טרוק