סנאבורפ בטורב םיגד
הנכה
תויבוקל םילצבה תא םיכתוח .1
ריסב שותכ םוש םע םיביהזמו  
.לודג  
,תויבוקל תוינבגע םיכתוח .2
.לצבל םיפיסומו תוירטפ םיסרופ  
םיפיסומ ,םימ סוכו ןיי םיקצוי .3
.םילבתמו תוינבגע קסר  
םינגטמו םיגדה תא םיסרופ .4
דע (ןולפט תבחמ) דרפנב  
.םידדצה לכמ הבהזהל  
,בטורל םיגדה תא םיפיסומ .5
םישיגמו תוקד 8-10 םילשבמ  
.היליזורטפ טושיקב  
םיביכרמ
םיינוניב םילצב 2
תיז ןמש תופכ 2
תושותכ םוש יניש 6
תוינוניב תוינבגע 2
תוירטפ סוכ
ןיי תופכ 2
ינגרוא תוינבגע קסר תופכ 2
הנפד ילע 2
םוקיליזב וא ןימיט תיפכ
ונגרוא תיפכ
םי חלמ טרוק
טושיקל הצוצק היליזורטפ
ןבל גד הליפ ג"ק 1
הרק השיבכמ יחמצ ןמש תופכ 2