שרוש תוקריו המדא-יחופת הריפ
הנכה
,המדאה יחופת תא םיפלוק .1
םילשבמו לצבהו שרושה תוקרי  
.חלמ ימב םיסוכמ םהשכ  
םיננסמ וככרתה תוקריהש רחאל .2
תיחמל םתוא םיכעומו םימה תא  
.הקלח  
,ריסל תוקריה תא םיריזחמ .3
םילבתמ ,היוס בלח םיפיסומ  
.החיתרל דע םילשבמו  
םיביכרמ
םילודג המדא יחופת 3
לודג ירלס שרוש 1
היליזורטפ שרוש 1
רמוש שאר 1
יברלוק 2
ןטק לצב 1
םי חלמ
היוס בלח סוכ 1
ןבל לפלפ טרוק
טקסומ זוגא טרוק