למרקו היוס בטורב תועלצ
הנכה
  ןייו היוסב תועלצה תא םירשמ .1
דע ןמשב ןתוא םינגטמו העשכ  
.הלק המחשהל  
,רכוסו םימ ריסב םילשבמ .2
הרשמה ילזונ תא םיפיסומ  
.םילבתמו  
תינבתב תועלצה תא םיחינמ .3
תויבוקל ירלסו רזג םיצצוק ,היפא  
.לעמ םירזפמו  
,בטורה תא תינבתל םיקצוי .4
העשכ םיפואו ףסכ ריינב םיסכמ  

.תולעמ 180 םוחב  

םיביכרמ
לגע וא שבכ תועלצ 10-12
היוס בטור תופכ 3
ןיי סוכ
הרק השיבכמ ןמש תופכ 2
םימ תוסוכ 2
םוח רכוס ףכ

הנפד ילע 3
םי חלמ
סורג רוחש לפלפ
םיינוניב םירזג 3
ירלס ילועבג 3-ו שרוש 1