רימש םע זרוא
הנכה
-ימב תוקד 8 זרואה תא םילשב .1
זרב ימב םיפטוש ,םיחתור חלמ  
.םיננסמו  
ןמש תופכ 2 םיקצוי בחר ריסב .2
תא םיביהזמו םוכרוכב לבותמ  
.תויבוקל ךותח לצבה  
םע ןנוסמה זרואה תא םיבברעמ .3
םיריבעמו ןומכב םילבתמ ,רימש  
.ריסל  
ןמש תופכ 2 זרואה לע םיקצוי .4
שא לע םילשבמו םיסכ ,םימ םע  
.העש הכומנ  

םיביכרמ
אלמ ךורא זרוא סוכ
ןבל ךורא זרוא סוכ
םי חלמ
הרק השיבכמ ןמש תופכ 4
םוכרוכ טרוק
םילודג םילצב 2
ירט רימש סוכ
ןומכ תיפכ
םימ סוכ