םיבורחו סוקוק יקתממ
הנכה
תא םיכעומ גלזמ תרזעב
.הרעקב םירמתה

תקבא סוכ עבר םיבברעמ
ךותל סוקוקו םיבורח
.תבורעתה

תא ,הטיחה טבנ תא םיפיסומ
.לינוה תיצמתו שבדה ,טרוגויה

.םיננצמו םיסכמ

םיבורחה תקבא תא םירזפמ
 ריינ וא חטשמ יבג לע הרתונש
.טנמגרפ
לש םינטק םירודכ םיניכמ
םילגלגמו םירמתה תבורעת
.םיבורחה  תקבאב

יוצר ךא ,רוריקב רומשל ןתינ
.רדחה תרוטרפמטב שיגהל

הרעה
ןכלו יוור ןמושב רישע סוקוק
רתימ םילבוסל ץלמומ וניא
.םדב לורטסלוכ
םיביכרמ
םילודג ,םישבוימ םירמת 6 -
םינעלוגמ ,םיכרו  
םיבורח תקבא סוכ 1/2 -
סוקוק סוכ עבר -
הטיח טבנ סוכ עבר -
טרוגוי תויפכ 2 -
הצומח תנמש וא  
שבד תויפכ 3 -
יעבט לינו תיצמת תיפכ -