לבותמ חלמ
הנכה
םושמושה תא םימש ,השבי תבחמב
שא לע םילוקו חלמהו הרבסוכה
,תדמתמ השיחב ךות ,הכומנ-תינוניב
הרבסוכה יערזו ביהזמ םושמושהש דע
.םיינחיר

דוע םילוקו ןומכה תא המינפ םישחוב
.השיחב ידכ  ךות ,הקדכ

הפק ןחוטב וא שתכמו ילעב םינחוט
.המוטא תנצנצב םירמושו
 

הרעה
,הדימה לע רתי תבורעתה תא ןוחטל ןיא
רתוי שירפי אל םושמושהש ידכ ,הדימה
.ןמש ידמ
םיביכרמ
םושמוש סוכ 1/2 -
הרבסוכ יערז ףכ -
חלמ תיפכ עבר -
(לושיבל) סג   
ןומכ ףכ -