דרב
הנכה
,ןוזמ לברעמב ץימו חרק םילברעמ
דיימ םיקצויו ההובג תוריהמב
.תוהובג תוסוכל
שמתשהל ןתינ ,רתוי הקותמ האצותל
.ללודמ וניאש ,אופק יעבט ץימב
םיביכרמ
וא ץימ תוסוכ 1.5 -
.םיצימ תבורעת   
חרק תויבוק תוסוכ 1.5 -
.(תויבוק 12-כ)