(לכואל ףסות) 'גיאווח
.תוינטקו ףוע ,רשב ילישבת ,קרמל 'גיאווחב שמתשהל ןתינ
 
הנכה
.דחי םירמוחה לכ תא םיבברעמ
.המוטא תנצנצב םירמוש
םיביכרמ
ןוחט רוחש לפלפ תויפכ 5 -
ןוחט ןומכ תופכ 5 -
ןוחט לה תופכ 2 -
ןוחט םוכרוכ תויפכ 3 -
השבי הרבסוכ תויפכ 2 -
הנוחט