סוקסוק טלס
הנכה
םיחתורה םימה תא םיקצוי
.הרעקבש סוקסוקה ירגרג לע

,גלזמ תרזעב ,תחא םעפ םישחוב
דצב םיחינמו תחלצב םיסכמ
 .תוקד 5-ל

ררופל ידכ ,גלזמב תולק םיבברעמ
.תוקריה תא םיפיסומו םישוגה תא

בטורל םירמוחה תא םיבברעמ
.טלסה לע םיקצויו

םיסכמ וא םישיגמו םילבתמ
.ררקמב םירמושו תחלצב

היהיו ןכתי ,דיימ םישיגמ אל םא
,תיז ןמש טעמ ףיסוהל ךרוצ
.השגהה ינפל
 


סוקסוק טלס
םיביכרמ
סוקסוק ירגרג סוכ 1 -
םיחתור םימ סוכ 1 -
אלל ,הצוצק הינבגע 1 -
םיניערג   
היירט הנופא סוכ 1 -
,האופק וא ,הדואמ   
הרשפוהש   
סג הצוצק ענענ תופכ 2 -

בטורה
ןומיל יצחמ ץימ -
ןבל ןיי ץמוח ףכ -
 תיז ןמש תופכ 6 דע 4 -
וא ענענ תופכ 2 -
סג הצוצק היליזורטפ  
חלמ תיפכ יצח -
ןבל לפלפ טרוק -
(יחרכה וניא)