םיילו ליבגנזב וגנמ
תונמ 4 - 3     
הנכה
םיכתוחו וגנמה תא םיפלקמ
.תוסורפל

,הנטק הרעקב םיחינמ
זרואה תתל תא םיבברעמ
,םיחתורה םימה םע
.םיילה ץימו ירטה ליוגנזה

.םישיגמו וגנמה לע םיקצוי

 םייל תופילקב טשקל ןתינ
.תוררוגמ

םיביכרמ
םיירט וגנמ 3 - 2 -
שבד וא זרוא תתל סוכ עבר -
םיחתור םימ תופכ 3 -
ררוגמ ירט ליוגנז תיפכ יצחכ -
ירט ןומיל וא ,םייל ץימ ףכ 1 -