םישמשמ קסרב םינולמ
הנכה
דבעמב םישמשמה תא םימש
.םיקסרמו ןומילה ץימ םע ןוז
יקלח תא איצוהל ,םיצור םא
.תננסמב ריבעהל שי ,הפילקה

םישמשמב םישמתשמ םא
,םיחתור םימב םיסכמ ,םישבוימ
.םיחפות םהש דע

ןוזמ דבעמב םיקסרמו םיננסמ
רוציל ידכ ,םיחתור םימ יד םע
.ךימס בטור לש םקרמ

אלמל ןתינ ,םינטק םינולמה םא
.קסרב םתוא
ךותחל יוצר ,רתוי םילודג םה םא
םהילעמ קוצילו ,תוסורפל םתוא
.בטורה תא

םירזפמ וא םידקשב םיטשקמ
ץוצק רכוסמ ליבגנז הלעמלמ
.םישיגמו

ןוויג
תופיט רפסמ ףיסוהל ןתינ
.םישמשמה קסרל םינשוש-ימ
םיביכרמ
םיירט םישמשמ וליק 1/2 -
תומכה תיצחמ וא)  
.(םישבוימ םישמשמ  
.דחא ןומילמ ץימ -
תתל וא שבד תופכ 1-2 -
תויונחב גישהל ןתינ) זרוא  
.(עבט  
.(יחרכה וניא) םיזופת ץימ -
,םינטנטק םינולמ 3-4 -
.םייוצח  
 םידקש יאצח סוכ 3/4 -
םייולקו (םינבלומ) םיטולח  
.קד ץוצק רכוסמ ליבגנז וא